2 Ocak 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31352

YÖNETMELİK

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden:

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversite bünyesinde yer alan akademik ve idari birimleri,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; kadın ve aile yaşamı, sorunları ve geleceğine yönelik bölgesel ve ulusal çerçevede çözümler üretebilmek amacıyla, toplumsal, kültürel, ekonomik, politik, hukuki, sağlık ve çalışma hayatı ile ilgili hususlarda faaliyetlerde bulunmak, konuya ilişkin çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili birimlerinin işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aile çalışmaları ile ilgili her alanda eğitim çalışmaları, araştırma, toplantı, bilimsel inceleme, çalıştay, konferans, yayın, panel, proje ve benzeri çalışmalar yapmak.

b) Kadın ve aile ile ilgili mevcut sorunları ortaya koymak, çözüm önerileri geliştirmek, bu çözüm önerilerini ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyu ile paylaşmak ve bunların uygulanmasını sağlamak.

c) Kadın ve aile konularında çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak.

ç) Kadın ve aile ile ilgili çalışmalar yapan kamu ve özel kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda çalışmalarına katkı sağlamak.

d) Kadının toplumsal statüsü konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iletişimi güçlendirmek, işbirliği oluşturmak, çalışmalara katkıda bulunmak.

e) Kadının toplumdaki yerini yükseltmeye ve kadın hakları konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak.

f) Toplumsal ve ekonomik kalkınma ile sosyal hayat içerisinde kadının verimliliğini arttırmak.

g) Kadın araştırmaları konusunda lisansüstü programların açılmasını teşvik etmek, açılan programların başarılı ve amaca uygun şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak.

ğ) Akademik personelin yanında, Üniversite öğrencilerini, Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalara ve sosyal sorumluluk projelerine yöneltmek.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturmak ve desteklemek.

ı) Merkezin faaliyet alanları kapsamında Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün herhangi bir nedenle kesintisiz olarak altı aydan daha fazla süre ile görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından aynı usulle görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, Merkezin tüm etkinliklerinden Rektöre karşı sorumludur.

(3) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi, üç yıllığına, müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Gerektiğinde Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile yardımcılar değişebilir.

(4) Müdür, görevinin başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi kendisine vekâlet eder. Yardımcıları yoksa ya da mazeretli ise Yönetim Kurulu üyelerinden biri de vekil tayin edilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna üye görevlendirilmesinde Rektöre öneride bulunmak.

c) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

ç) Merkez organları tarafından alınan kararları uygulamak.

d) Her faaliyet dönemi sonunda, o yıl içerisinde tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor düzenlemek ve raporu Rektör, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna sunmak.

e) Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve Merkezin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak.

f) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları, Yönetim Kurulunun doğal üyeleridir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri Üniversitenin öğretim elemanları arasından akademik birimlerin temsiline de özen gösterilerek, Müdürün önerisiyle üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden görevden ayrılan ya da Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen kişilerin yerine kalan süre için yeni görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde yine Müdürün çağrısıyla olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Bir yıl içinde iki olağan toplantıya katılmayan üyenin, Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile görevi sona ermiş sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili Müdür tarafından sunulan konuları görüşerek karara bağlamak ve önerilerde bulunmak.

b) Yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek.

c) Müdürün önerilerini de dikkate alarak çalışma gruplarını oluşturmak ve çalışmalarını düzenlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına dilek, tavsiye ve önerileriyle katkıda bulunan bir organdır. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları ve deneyimi bulunan, istekleri halinde Üniversite dışından kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç kişiden oluşur. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak için aynı usulle yenileri görevlendirilir. Ayrıca Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde yine Müdürün çağrısıyla olağanüstü toplanır. Toplantılar davete icabet eden üyelerle yapılır, toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili önerilerde bulunmak.

b) Merkezin yürüttüğü Üniversite içi ve dışı faaliyetlere katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından ve ilgili konuda uzmanlaşmış Üniversite dışındaki diğer kişilerden oluşturulabilir. Çalışma gruplarının görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görev süresi tamamlanan çalışma grupları, gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili raporu Müdüre sunar. Müdür, Yönetim Kurulu adına çalışma gruplarının etkinliklerini izler ve denetler.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 16/5/2012 tarihli ve 28294 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.