2 Ocak 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31352

YÖNETMELİK

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden:

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,  yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Dekanlık: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığını,

ç) Fakülte: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

d) Hastane Müdürü: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane Müdürünü,

e) Klinik Sorumlusu: Fakülte anabilim dalı başkanları veya ilgili anabilim dalında görev yapan öğretim üyesinin olmadığı durumlarda diğer anabilim dallarından bir öğretim üyesini,

f) Merkez: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

g) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

ğ) Rektör: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu,

ı) Sorumlu Hemşire (Başhemşire): Merkezin Sorumlu Hemşiresini,

i) Üniversite: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini,

j) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Çağdaş diş hekimliği gereksinimleri ve yönetim ilkeleri doğrultusunda, fakültenin tüm birimlerinde kaliteli ve uyumlu olarak hizmet üretilmesine olanak sağlamak.

b) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayakta veya yatarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmetini eşit ve en üst düzeyde sağlamak.

c) Çağdaş diş hekimliği eğitim ve öğretimi çerçevesinde diş hekimi/uzman diş hekimi/doktoralı diş hekimi yetiştirilmesine katkı sağlamak.

ç) Yardımcı sağlık personeli eğitim ve öğretimine katkı sağlamak.

d) Merkez bünyesinde bilimsel araştırma için gerekli olan koşulları oluşturarak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesini sağlamak ve Üniversitenin Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla iş birliği yapmak.

e) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini, verimliliğini ve niteliğini arttırmak.

f) Çağdaş merkez işletme yönetimi ilkeleri ile faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde; ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak lokal ve genel girişim alanları ile hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmeti sunabilecek toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda iş birliği yapmak.

d) Faaliyet alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek, yürütülmekte olan projeleri desteklemek.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkezin projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile iş birliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevi üstlenmek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri vermek.

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla; kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yaptırmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ı) Yönetim Kurulunun, merkezin amaçları doğrultusunda kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Fakülte öğretim üyeleri arasından Dekanının önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Dekanın görevi sona erdiğinde Müdürün görevi de kendiliğinden sona erer.

(3) Görev süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

(4) Müdür, Merkezin idari hizmetleri, sağlık hizmetleri ve eğitim hizmetlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesinden Dekana karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin hizmetlerinin yürütülmesi, ihtiyacın tespiti ve temini için gerekli tedbirleri almak, döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılandırılması ve sürdürülebilmesi için ilgili mevzuat hükümlerine göre komisyonlara başkanlık etmek.

b) Merkezin gelişmesine yönelik stratejik planları hazırlayıp Dekanlığa sunmak.

c) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde devamlılığının sağlanması için gerekli tedbirleri almak ve denetimini sağlamak.

ç) Bütçe ve idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Dekanlığa sunmak.

d) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

e) Merkez bünyesindeki gerekli bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygulamak ve denetlemek.

f) Enfeksiyon kontrol komisyonunun tarafından alınan tüm kararların işleyişinin kontrolünü sağlamak.

g) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek.

Müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı)

MADDE 10 – (1) Dekan ve Müdürün önerisi üzerine fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi, Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevinin sona ermesi halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcıları, Müdürün yapacağı yetki devrine göre Merkezin hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olurlar.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, Dekanın bilgisi dahilinde yardımcılarından birini vekil bırakabilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kuruluna Dekan, olmadığı hallerde ise Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

a) Dekan ve dekan yardımcıları.

b) Müdür.

c) Fakültede görev yapan öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesi.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.

(3) Dekanın görevi sona erdiğinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görevi de kendiliğinden sona erer.

(4) Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu raportörlüğünü fakülte sekreteri yürütür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonunu sağlamak.

c) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında görüş hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi amacı ile Danışma Kurulu oluşturulabilir.

(2) Danışma Kurulu; Dekanın başkanlığında, Müdür, anabilim dalı başkanları, diş hekimliği doktora/uzmanlık öğrencileri ve araştırma görevlileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen bir temsilci, Sorumlu Hemşire ve Müdürün daveti halinde ilgili birim/ünite sorumlularından oluşur.

(3) Danışma Kurulu üyeleri, bir yıl için görevlendirilir, görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(4) Danışma Kurulu, gerekli olduğu takdirde, Dekanın çağrısı ile salt çoğunlukla toplanarak, her kesimden gelen eleştiri ve önerileri değerlendirir ve bunlar arasından Merkezin amaçlarına uygun ve Merkezin hizmetleri açısından yararlı bulunan tavsiye niteliğindeki görüş ve önerilerde bulunarak prensip kararları alır.

(5) Kararlar oy çokluğu ile alınır ve oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. Davet üzerine gelen birim/ünite sorumlularının oy hakkı yoktur.

(6) Rektör, ihtiyaç halinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

(7) Danışma Kurulunun raportörlüğünü Hastane Müdürü, olmadığı durumlarda fakülte sekreteri yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Klinik sorumlusu ve görevleri

MADDE 15 – (1) Fakülte anabilim dalı başkanları ilgili kliniklerin klinik sorumlusu olarak da görev yapar.

(2) İlgili anabilim dalında görev yapan öğretim üyesi yoksa diğer anabilim dallarından bir öğretim üyesi, Müdürün önerisi ile Dekan tarafından klinik sorumlusu olarak görevlendirilebilir.

(3) Anabilim dalı başkanı gerekli gördüğü hallerde klinik sorumluluğuna ilişkin görevlerini, anabilim dalının akademik kurul kararı ile uygun görülen başka bir öğretim üyesine devredebilir.

(4) Klinik sorumlusu öğretim üyesi, ilgili klinikte sunulan tüm tıbbi uygulamalar ile ilgili olarak Dekan ve Müdüre karşı sorumludur.

(5) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından; ayrıca, altyapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Dekan ve Müdüre karşı sorumludur.

(6) Klinik uygulama eğitimi alan öğrenciler ve doktora/uzmanlık öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmaları ve bu kadrolar dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu klinik sorumlusuna aittir.

Hastane Müdürü ve görevleri

MADDE 16 – (1) Sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olan en az on yıllık kamu hizmeti tecrübesi olan ya da sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış olan ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde beş yıl deneyimi olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Dekanın önerisi ile Rektör tarafından Hastane Müdürü görevlendirmesi yapılabilir.

(2) Hastane Müdürünün görev ve sorumlulukları Müdürün görev ve sorumluluk alanları ile sınırlı olup Hastane Müdürü, Müdür tarafından belirlenen usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

Hastane müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 17 – (1) Hastane Müdürüne bağlı olarak görev yapacak en çok iki kişi hastane müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(2) Sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun veya sağlık hizmetleri veren bir kamu kurumunda en az üç yıl görev yapmış ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun adaylar arasından Dekanın ve Müdürün önerisi ile Rektör tarafından hastane müdür yardımcısı görevlendirilebilir.

(3) Hastane müdür yardımcıları, Hastane Müdürü tarafından yürütülen idari, mali ve teknik hizmetlerden kendilerine verilenleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirir ve hizmetlerin yürütülmesinde Hastane Müdürüne yardımcı olurlar.

Sorumlu Hemşire (Başhemşire), yardımcısı ve görevleri

MADDE 18 – (1) Lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bölümünden mezun ve tercihen en az beş yıl hemşirelik hizmeti olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre Müdürün önerisi ile Dekan tarafından Sorumlu Hemşire görevlendirilebilir.

(2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personel, Sorumlu Hemşire sorumluluğunda olup hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu konusunda Merkez yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen benzer görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Dekan, hizmet gereksinimleri doğrultusunda sorumlu hemşire yardımcısı görevlendirebilir. Sorumlu hemşire yardımcısı, Sorumlu Hemşireye karşı sorumludur.

(4) Sorumlu Hemşire, Müdüre karşı sorumlu olup hemşirelik hizmetlerine yönelik çalışmalarını Merkezin yönetim organlarıyla koordinasyon halinde yürütür.

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 19 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmeti, eğitim kalitesini ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Müdüre karşı sorumludur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.