2 Ocak 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31352

YÖNETMELİK

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:

NEVŞEHİR  ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 6/9/2009 tarihli ve 27341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nevşehir Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin adı “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği”  olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Nevşehir Üniversitesi” ibaresi “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “Nevşehir Üniversitesinin” ibaresi “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 18/6/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İşletme: Nevşehir Hacı Bektaş Veli  Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

b) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli  Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli  Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Nevşehir Hacı Bektaş Veli  Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Rektörün” ibaresi “Üniversite Yönetim Kurulunun” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Üniversite ile bağlı birim ve kurumlarda sağlık hizmetleri ile ilgili hasta muayene ve tedavisi yapmak, bunlarla ilgili tahlil ve araştırmaları yürütmek.

ğ) Laboratuvar ve atölyelerde kimyasal, biyolojik ve benzeri analiz ve testler yapmak, bunlarla ilgili araştırma ve uygulamaları yürütmek.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversite Yönetim Kurulu, işletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluşturabilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve Döner Sermaye İşletme Müdürü olmak üzere beş kişiden oluşur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir birimin en üst yöneticisini veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik, 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE11 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yer alan “Nevşehir Üniversitesi” ibaresi “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/9/2009

27341