31 Aralık 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31351 (5. Mükerrer)

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 25 İNCİ VE 26 NCI

MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/51)

 

MADDE 1 – (1) 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereğince 2021 yılında izin belgesi bedelleri aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedeli: Her bin litre proje kapasitesi başına: 55,86 TL (ellibeş Türk Lirası seksenaltı kuruş).

b) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli: 46.535 TL (kırkaltıbinbeşyüzotuzbeş Türk Lirası).

c) Dağıtım Uygunluk Belgesi bedeli: 46.535 TL (kırkaltıbinbeşyüzotuzbeş Türk Lirası).

ç) Dağıtım Uygunluk Belgesi yenileme bedeli: 5.580 TL (beşbinbeşyüzseksen Türk Lirası).

MADDE 2 – (1) Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince alınan hizmet bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlar: Beher bin litre başına 114,45 TL (yüzondört Türk Lirası kırkbeş kuruş).

b) 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkoller: Beher bin litre başına 46,55 TL (kırkaltı Türk Lirası ellibeş kuruş).

c) Yakıt biyoetanolü: Beher bin litre başına 19,53 TL (ondokuz Türk Lirası elliüç kuruş).

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.