31 Aralık 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31351 (5. Mükerrer)

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL

VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 14 ÜNCÜ VE GEÇİCİ 5 İNCİ

MADDELERİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/50)

 

MADDE 1 – (1) 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince 2021 yılında hizmet bedelleri aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır:

a) Hizmet bedeli, aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca düzenlenen aylık satış raporuna göre beher bin litre başına; bira için 14,62 TL (ondört Türk Lirası altmışiki kuruş); şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 24,36 TL (yirmidört Türk Lirası otuzaltı kuruş); aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 87,69 TL (seksenyedi Türk Lirası altmışdokuz kuruş); distile alkollü içkiler için 156,58 TL (yüzellialtı Türk Lirası ellisekiz kuruş)’dir.

b) Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli; bira için en az 29.503 TL (yirmidokuzbinbeşyüzüç Türk Lirası); aromalı bira için en az 59.005 TL (ellidokuzbinbeş Türk Lirası); şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 20.000 litre veya daha az faaliyet hacminde en az 7.869 TL (yedibinsekizyüzaltmışdokuz Türk Lirası) ve 20.000 litreden daha fazla faaliyet hacminde en az 19.668 TL (ondokuzbinaltıyüzaltmışsekiz Türk Lirası); yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 49.172 TL (kırkdokuzbinyüzyetmişiki Türk Lirası); distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 70.659 TL (yetmişbinaltıyüzellidokuz Türk Lirası)’dir.

c) Dağıtım yetki belgesi bedeli; faaliyet hacmi üzerinden beher bin litre başına; bira için 29,50 TL (yirmidokuz Türk Lirası elli kuruş); aromalı bira için 49,16 TL (kırkdokuz Türk Lirası onaltı kuruş); şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 49,16 TL (kırkdokuz Türk Lirası onaltı kuruş); yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 158,26 TL (yüzellisekiz Türk Lirası yirmialtı kuruş); distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 282,64 TL (ikiyüzsekseniki Türk Lirası altmışdört kuruş)’dir.

ç) Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 5.898 TL (beşbinsekizyüzdoksansekiz Türk Lirası)’dir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.