31 Aralık 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31351 (5. Mükerrer)

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN, PURO VE SİGARİLLO

İTHALATI, FİYATININ BELİRLENMESİ VE YURT İÇİNDE PAZARLANMASINA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARARIN 6 NCI MADDESİNİN,

MAKARON ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN, YAPRAK

SİGARA KAĞIDI ÜRETİMİ VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL

VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 23 ÜNCÜ

MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/48)

 

MADDE 1 – (1) 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi ve bandrol satış hizmet bedelleri 2021 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi:

1) Sigara üretim tesisleri için her yüz milyon sigara üretim kapasitesi başına 24.309 TL (yirmidörtbinüçyüzdokuz Türk Lirası),

2) Diğer tütün mamulleri için her bir tonluk üretim kapasitesi başına 289 TL (ikiyüzseksendokuz Türk Lirası),

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi:

1) Sigara üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 24.309 TL (yirmidörtbinüçyüzdokuz Türk Lirası),

2) Diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 289 TL (ikiyüzseksendokuz Türk Lirası),

c) Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 4,53 TL (dört Türk Lirası elliüç Kuruş).

MADDE 2 – (1) 31/3/2008 tarihli ve 2008/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Puro ve Sigarillo İthalatı, Fiyatının Belirlenmesi ve Yurt İçinde Pazarlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı maddesi gereğince alınması gereken Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi ile Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık olarak süre uzatımı bedelleri 2021 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesi için 141.221 TL (yüzkırkbirbinikiyüzyirmibir Türk Lirası),

b) Puro ve Sigarillo İthalatı Yetki Belgesinin yıllık olarak süre uzatımı için 11.849 TL (onbirbinsekizyüzkırkdokuz Türk Lirası).

MADDE 3 – (1) 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi ve bandrol hizmet bedelleri 2021 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi için, makaron üretim tesislerinde her yüz milyon makaron üretim kapasitesi başına 24.309 TL (yirmidörtbinüçyüzdokuz Türk Lirası),

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi için, makaron üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 4.549 TL (dörtbinbeşyüzkırkdokuz Türk Lirası),

c) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi için, her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 4.560 TL (dörtbinbeşyüzaltmış Türk Lirası),

ç) Makaron İthalatı Uygunluk Belgesi için 4.560 TL (dörtbinbeşyüzaltmış Türk Lirası),

d) Bandrollerin her bin adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 22,82 TL (yirmiiki Türk Lirası sekseniki Kuruş).

MADDE 4 – (1) 25/10/2016 tarihli ve 29868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince alınması gereken Tesis Kurma Uygunluk Belgesi, Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi, Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi, Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi ve satış hizmet bedelleri 2021 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için, yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinden her yüz milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına 12.776 TL (onikibinyediyüzyetmişaltı Türk Lirası),

b) Proje Tadilatı Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için, yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinde her yüz milyon adetlik yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 12.776 TL (onikibinyediyüzyetmişaltı Türk Lirası),

c) Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi karşılığında bu hizmetler için, her bir Piyasaya Arz Uygunluk Belgesinden 4.560 TL (dörtbinbeşyüzaltmış Türk Lirası),

ç) Yaprak Sigara Kağıdı İthalatı Uygunluk Belgesi için 4.560 TL (dörtbinbeşyüzaltmış Türk Lirası),

d) Her bin adet yaprak sigara kağıdı için satış hizmet bedeli olarak 0,94 TL (doksandört Kuruş).

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.