31 Aralık 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31351 (5. Mükerrer)

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Atık Yağ Geri Kazanım konulu Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi’ne sahip mevcut tesisler, 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde yer alan deneme üretimlerine ilişkin süreç tamamlanıncaya kadar faaliyetlerine devam ederler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinin “8.Atık Yönetimi” başlıklı kısmına 8.6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“8.7 Atık Yağ Transfer Noktası”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-3B’sindeki tablonun LİSANS KONULARI Geri Kazanım kısmında yer alan “Atık Yağ” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı tabloda yer alan “Ambalaj Atığı” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiş ve aynı tabloda yer alan “Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-3C’sindeki tabloda yer alan “Atık Yağ” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloda yer alan “Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Tesisi” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/9/2014

29115

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/9/2016

29834

2-

8/7/2019

                  30825 (Mükerrer)

3-

6/11/2020

31296