31 Aralık 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31351 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI

VE UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN

İDARİ PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN

DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2021/13)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt ve üst limitlerinin, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)’nde tespit edilen 2020 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 9,11 (dokuz virgül on bir) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2021 tarihinden 12/3/2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:

 

4703 sayılı Kanunun 12 nci Maddesinin birinci fıkrasının;

Alt Limit

(TL)

Üst Limit

(TL)

(a) bendinde öngörülen ceza miktarı

7.575

94.714

(b) bendinde öngörülen ceza miktarı

35.991

473.577

(c) bendinde öngörülen ceza miktarı

7.575

142.071

(d) bendinde öngörülen ceza miktarı

7.575

47.356

(e) bendinde öngörülen ceza miktarı

3.787

75.771

(f) bendinde öngörülen ceza miktarı

18.943

142.071

(g) bendinde öngörülen ceza miktarı

87.137

217.845

(h) bendinde öngörülen ceza miktarı

18.943

47.356

 

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.