31 Aralık 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31351

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2020/32)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/45)

 

MADDE 1 – 4/12/2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/32)’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “1/2/2020-31/12/2020” ibaresi “1/2/2020-15/3/2021” olarak, aynı maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Şubat ayının” ibaresi “Mart ayının” olarak, (b) bendinde yer alan “15/3/2021” ibaresi “15/4/2021” olarak ve (c) bendinde yer alan “Mart ayının” ibaresi “Nisan ayının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “, yetiştirici/üretici örgütüne üye ve işletmesinde en az otuz arılı kovan bulunan” ibaresi ile (c) bendinde yer alan “En az otuz,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Arıcılar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “il/ilçe müdürlüklerine veya” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2020 tarihine kadar” ibaresi “son başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde” olarak ve (c) bendinde yer alan “11/1/2021 tarihinden itibaren” ibaresi “tespitlerin tamamlanmasının ardından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “, yetiştirici/üretici örgütüne üye” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2020 tarihine kadar” ibaresi “son başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde” olarak ve (c) bendinde yer alan “11/1/2021 tarihinden itibaren” ibaresi “tespitlerin tamamlanmasının ardından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 ‒ Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 11 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince arıcıların arılı kovan destekleme başvurusu bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüğüne yapılır.

(2) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince arıcıların damızlık ana arı destekleme başvurusu bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüğüne yapılır.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/12/2020

31324