31 Aralık 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31351

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ PERSONELİ LİSANS VE DERECELENDİRME

YÖNETMELİĞİ (SHY-65-07)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 14/6/2017 tarihli ve 30096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Havacılık Bilgi Yönetimi Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği (SHY-65-07)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “10/11/2005 tarihli ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “437 nci maddesine” ibaresi “437 ve 441 inci maddelerine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (ı), (i), (ü) ve (çç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) AIM memuru: Temel AIM kursunu başarı ile tamamlayarak almış olduğu lisansın ve derece/derecelerin kendisine verdiği yetkiye istinaden AIM hizmeti sağlamak üzere ilgili AIM biriminde görev yapan lisanslı dereceli memuru,”

“ı) AIS/MAP hizmeti: Havacılık bilgi ve verileri ile havacılık haritalarının, Şikago Sözleşmesinin Ek-4 ve Ek-15'i ile ICAO tarafından yayınlanan Doküman 8126, Doküman 10066 ve Doküman 8697'ye göre hazırlanması ve kullanıma sunulması gereken hizmetlerini,

i) Asistan AIM memuru: Temel AIM kursunu başarı ile tamamlayarak alınan lisansın verdiği yetkiye istinaden AIM hizmeti sağlamak üzere ilgili AIM biriminde görev yapan lisanslı derecesiz personeli,”

“ü) İşbaşı eğitimi: Temel AIM kursu kapsamında yer alan ve çalışma ortamında işbaşı eğitmeni gözetiminde verilen uygulama eğitimini,”

“çç) Temel AIM kursu: AIM birimlerinde görev yapacak personelin uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan müfredata göre alması gereken temel mesleki teorik ve işbaşı eğitimini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Temel AIM kursunu başarı ile tamamlayan ve Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştirilecek lisans sınavında başarılı olan AIM personeli için Genel Müdürlük tarafından lisans düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “AIM lisanslı personelinin” ibaresi “AIM personelinin” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Temel AIM kursu ve tazeleme eğitimlerinin verilmesinden, mesleki yeterliliklerinin sürdürülebilmesini teminen gerektiğinde ilave eğitim sağlanmasından ve söz konusu eğitimlere ilişkin kayıtların saklanmasından,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı, verdiği teorik eğitimlerde, sınava girecek personelin takibinin sağlanabileceği bir sistem tesis edilmesi halinde derece sınavlarında uzaktan eğitim teknolojilerinden yararlanabilir.

(3) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı, temel AIM kursunu başarı ile tamamlayarak AIM lisans sınavına girecek personel için Genel Müdürlükten sınav talebinde bulunur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tamamlaması ve kurs bitimindeki iş başı eğitimini” ibaresi “tamamlamasını” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Lisans başvurusunda bulunanlar, 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan şartı yerine getirdiklerini belgelendirmekle yükümlüdür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6 ay” ibaresi “12 ay” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Stajyer AIM memurlarının lisans sınavını yapmak üzere, Genel Müdür onayı ile biri başkan en az üç üyeden oluşan lisans sınav komisyonu kurulur. Sınav komisyonu, Genel Müdürlük temsilcilerinden iki; DHMİ'den en az beş yıllık AIM memuru lisansına sahip bir üyeden oluşur.”

“(3) Sınavlar, Genel Müdürlükte veya Genel Müdürlük tarafından uygun görülen mahalde komisyon tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılır. Sınavda başarılı olanlar için lisans düzenlenir. Lisans veriliş tarihi olarak sınav tarihi esas alınır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans sınav komisyonu geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıllık süre içerisinde, lisans sınav komisyonunda görevlendirilmek üzere beş yıllık AIM memuru lisansına sahip personel bulunmaması durumunda en az üç yıllık AIM memuru lisansına sahip personel arasından görevlendirme yapılabilir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/6/2017

30096

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/1/2019

                  30656 (Mükerrer)