30 Aralık 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31350 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 51 (BAĞIMSIZ DENETÇİ

RAPORUNDA OLUMLU GÖRÜŞ DIŞINDA BİR GÖRÜŞ VERİLMESİ HAKKINDA

BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 705)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 87

MADDE 1 – 24/3/2017 tarihli ve 30017 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 51 (Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 705) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.