30 Aralık 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31350 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

İÇ DENETÇİ ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI (BDS 610) HAKKINDA

TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 28’İN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜRKİYE DENETİM

STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 85

MADDE 1 – 14/2/2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması (BDS 610) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 28 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.