30 Aralık 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31350 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

GÜVENCE DENETİMİ STANDARDI 3420 (GDS 3420)  BİR İZAHNAMEDE YER

ALAN PROFORMA FİNANSAL BİLGİLERİN DERLENMESİNE İLİŞKİN

RAPORLAMA YAPMAK ÜZERE ÜSTLENİLEN GÜVENCE DENETİMLERİ

HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI

TEBLİĞİ NO: 42’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 92

MADDE 1 – 10/12/2014 tarihli ve 29201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvence Denetimi Standardı 3420 (GDS 3420)  Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 42 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.