30 Aralık 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31350 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 62

(ÖZEL HUSUSLAR – TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ

İLE FİNANSAL TABLOLARDAKİ BELİRLİ UNSURLARIN, HESAPLARIN

VEYA KALEMLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ HAKKINDA BAĞIMSIZ

DENETİM STANDARDI 805)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 90

MADDE 1 – 16/12/2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 62 (Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 805) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.