30 Aralık 2020 Tarihli ve 31350 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

7261  Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3341)

––  Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3342)

––  7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343)

––  4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 Uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3344)

 

YÖNETMELİK

––  Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

––  Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)

––  Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/52)

––  Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/26)

––  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/1)

––  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2021/2)

 

KURUL KARARI

––  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 25/12/2020 Tarihli ve 9347 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 8/10/2020 Tarihli ve 2017/32052 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 


30/12/2020 tarihli ve 31350 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli yayımlanmıştır.30/12/2020 tarihli ve 31350 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Tebliğler ile Kurul Kararları yayımlanmıştır.


 


Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.