28 Aralık 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31348

YÖNETMELİK

Batman Üniversitesinden:

BATMAN ÜNİVERSİTESİ SİBER GÜVENLİK ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Batman Üniversitesi Siber Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Batman Üniversitesi Siber Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (BÜSİGAM): Batman Üniversitesi Siber Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Batman Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Batman Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Siber güvenlik ile ilgili konularda disiplinler arası uygulama ve araştırma projeleri yapan, Türkiye’de ve uluslararası çevrede siber güvenlik, bilgi güvenliği ve kriptoloji ile ilgili sorunlara çözüm üreten bir merkez olmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; Üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör iş birliği ile siber güvenlik ve bilgi güvenliği konularında kongre, sempozyum, panel, bilgilendirme toplantıları, kurs ve eğitim programları düzenlemek ve programı tamamlayanlara sertifika vermek.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör veya tüzel kişilere siber güvenlik konusunda danışmanlık, araştırma, eğitim ve uygulama hizmeti vermek.

ç) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen sonuçları açıklayan ve sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlar üretmek.

d) Merkezin amaçlarına uygun her türlü bilimsel çalışma ve araştırmalara destek olmak.

e) Siber güvenlik hususunda bölge ve ülke çapında bilinçlenmeye katkıda bulunmak ve nitelikli insan gücünü yetiştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama deneyimi bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine en fazla iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Personel ihtiyacını belirlemek, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak.

d) Merkezin faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Merkez imkânları ve faaliyet alanlarının ilgili sektör, kurum veya kuruluşlara tanıtılmasını sağlamak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ve benzer kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Üst üste üç kez Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

(2) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yılda en az dört kez toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma planını, gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak.

c) Merkez çalışmaları bünyesinde düzenlenen eğitim programlarına katılanlara verilecek sertifika ve başarı belgelerinin düzenlenme koşullarını belirlemek.

ç) Merkez bünyesinde düzenlenen eğitim programlarının ve verilen hizmetlerin ücretini belirlemek.

d) Merkezin faaliyet raporunu hazırlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanıyla ilgili tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla sekiz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır. Üyelik süresi sona erenler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(4) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Müdürün daveti üzerine toplanır. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(5) Danışma Kurulunun aldığı kararlar tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar ve projeler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ilgili biriminde kullanılmak üzere demirbaş listesine kaydedilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.