26 Aralık 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31346

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN

77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2021 YILINDA UYGULANACAK

OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)’nde 2020 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 9,11 (yüzde dokuz virgül on bir) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ceza miktarları

MADDE 3 – (1) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin;

TL

Birinci fıkrasındaki ceza miktarı

452

İkinci fıkrasındaki ceza miktarı

452

Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı

2.282

Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları

45.728

2.282

Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı

228.653

Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı

452

Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı

228.653

Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları

11.432.783

1.143.274

Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarları

11.429

228.653

22.861

Onuncu fıkrasındaki ceza miktarları

228.653

22.861

2.282

On birinci fıkrasındaki ceza miktarı

22.861

On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı

(a) bendi

22.861

(b) bendi

457.308

(c) bendi

11.430

228.654

(ç) bendi

11.429

(d) bendi

114.326

(e) bendi

114.326

(f) bendi

57.160

(g) bendi

11.429

On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları

11.429

114.326

On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları

228.653

11.429

On beşinci fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı

57.160

On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı

452

On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları

2.282 - 114.326

On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları

57.160 - 228.655.756

 

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.