24 Aralık 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31344

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BELEDİYE SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK

USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı “Su ve kanalizasyon hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ve buna ilişkin verilerin elektronik ortamda tutulması” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Belediye ve bağlı kuruluşları; ilk abonelik başvurusu, devretme, kapatma ve ödeme işlemlerinin elektronik ortamda yapılması ve sonucun ilgilisine elektronik ortamda iletilmesine yönelik teknik ve idari tedbirleri alır ve hizmetlerin e-Devlet Kapısına entegrasyonunu sağlar.”

“(4) Elektronik ortamda yapılan ilk abonelik başvurusu ve devretme işlemleri için belediye ve bağlı kuruluşları tarafından aboneler ile mesafeli sözleşmeler yapılır. Mesafeli sözleşme hükümlerinin yürürlüğe konulabilmesi için ilk abonelik tesisi işlemleri için belirlenmiş olan bedellerin ödenmiş veya taksitlendirilmiş olması, devretme işlemleri için ise belirlenmiş olan bedellerin ödenmiş olması şarttır.

(5) Elektronik ortamda yapılan abonelik kapatma işlemleri için belediye ve bağlı kuruluşları tarafından abone sayacındaki kontroller yapılır, varsa kapama endeksi girilir. Abonelik kapatma işlemlerinin gerçekleşmesi için abonedeki tüm borcun ve kapatma işlemleri için belirlenen ücretlerin ödenmesi şarttır.

(6) Belediye ve bağlı kuruluşları 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında ön bilgilendirme formu ile 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu aydınlatma metnini başvuru yapan gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mesafeli sözleşme uygulamalarına uyum

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikte mesafeli sözleşme için öngörülen hususlara ilişkin gerekli her türlü idarî, teknik ve hukukî düzenlemeler 31/12/2021 tarihine kadar gerçekleştirilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/4/2012

28253

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/5/2019

30782