23 Aralık 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31343

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ELEKTRİK GİRİŞ GÜCÜ 125 W İLE 500 kW ARASINDA OLAN MOTORLARLA

TAHRİK EDİLEN FANLARLA İLGİLİ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM

GEREKLERİNE DAİR TEBLİĞ (SVGM: 2019/15)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2020/12)

MADDE 1 – 20/12/2019 tarihli ve 30984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Giriş Gücü 125 W ile 500 kW Arasında Olan Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SVGM: 2019/15)’in 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ürünlere entegre fanların ikamesi veya yedeği olarak Tebliğin yayımlanma tarihinden sonra 18 ay süreyle piyasaya arz edilen fanlar (ambalajında, ürün bilgilendirmesinde ve teknik dosyasında bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentleriyle ilgili olarak sadece tasarlandıkları amaç için kullanılacağı ve bu bentle ilgili olarak da hangi ürün/ürünlerde kullanılmasının amaçlandığı açıkça belirtilir).”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/12/2019

30984