23 Aralık 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31343

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

BENZİN VE NAFTANIN DEPOLANMASI VE DAĞITILMASINDAN

KAYNAKLANAN UÇUCU ORGANİK BİLEŞİK EMİSYONLARININ

KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/12/2018 tarihli ve 30616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (l) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Benzin: TS EN 228 standardına uygun, RID Bölüm 3.2 veya ADR Ek-A Bölüm 3.2.1 Tablo A’nın 1203 numaralı UN maddesine tekabül eden ve motorlu taşıtlara yönelik yakıt olarak kullanılması planlanan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen akaryakıtı,”

“l) Mevcut: 1/1/2021 tarihinden önce; 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında lisans almış olan petrol depolama tesisleri, akaryakıt istasyonları ile imal edilmiş karayolu tankerlerini ve/veya demiryolu tankerlerini (sarnıç vagonları),

m) Nafta: RID Bölüm 3.2 veya ADR Ek-A Bölüm 3.2.1 Tablo A’nın 1268 numaralı UN maddesine tekabül eden ve motorlu taşıtlara yönelik yakıt olarak kullanılması planlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen akaryakıtı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İşletmeci, benzin ve naftanın tankerlere dolum ve boşaltım işlemlerinde açığa çıkan uçucu organik buharları, sızdırmaz bir bağlantı hattı vasıtasıyla bir buhar geri kazanım ünitesine yönlendirmek ve sistemin çalışır vaziyette olmasını sağlamakla yükümlüdür. Boşaltım, yüzer tavanlı tanka yapılıyorsa buhar geri kazanım sistemine bağlantı zorunlu değildir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Benzin ve nafta taşımacılığında kullanılan ve tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin uluslararası mevzuatta öngörülen tank koduna göre daha üst teknik seviyede özellikler taşıyan ve birinci fıkrada belirtilen özellikleri sağladığı yetkilendirilmiş kurum/kuruluş tarafından raporlanan kapalı doluma göre tasarlanmış tankerlerde bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan hükümler aranmaz.”

“(5) Tankerlerde bu Yönetmelik kapsamında yapılmasına ihtiyaç duyulan tadilatlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında yürürlüğe konulan mevzuatta belirtilen hususlara uygun yapılır.

(6) Tankerlerin bu Yönetmelik kapsamındaki muayeneleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında yürürlüğe konulan mevzuatta akaryakıt tankerleri için belirtilen periyotlarda, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yapılır. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşun, yetkilendirmeden sonra iki yıl içinde bu Yönetmelikte belirtilen hususları TS EN ISO 17020 standardı kapsamına ekletmesi gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Akaryakıt istasyonlarındaki buhar tutma sistemlerinin yetkilendirilmiş kurum/kuruluşça TS EN 16321-1 ve TS EN 16321-2 Standartlarına göre uygunluk değerlendirmesi yapılır. Değerlendirme sonuçlarını gösteren belgenin/raporun işletme sahasında saklanması ve talep üzerine Bakanlığa ibraz edilmesi gerekir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Tesislerde emisyon ölçüm yerleri Türk Standartlarına, EN, ISO, IEC ve EPA normlarına uygun teknik yönden hatasız ve tehlike yaratmayacak biçimde ölçüm yapmaya uygun, kolayca ulaşılabilir ve ölçüm için gerekli bağlantıları yapmaya imkan verecek şekilde işletme/tesis yetkililerince hazırlatılır. Emisyon ölçüm yerleri ile ilgili teknik detaylar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) İşletmeci, bu Yönetmeliğin 5, 6, 8 ve 9 uncu maddelerindeki hükümler ile buhar geri kazanım (BGK) ünitesinin buhar dengeleme sistemi ile bir bütün olarak Ek-2’de yer alan hükümlere göre uygunluğunu, faaliyete geçmeden önce ilk kez ve sonrasında periyodik olarak her 3 yılda bir Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşa doğrulatır. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşun, yetkilendirmeden sonra 2 yıl içinde bu Yönetmelikte belirtilen hususları TS EN ISO 17020 standardı kapsamına ekletmesi gerekir.”

“(4) Bu Yönetmelik kapsamında yeni tadilat yapılacak terminaller ve akaryakıt istasyonlarının başvuruları hariç olmak üzere, doğrulama başvuruları, işletmeci tarafından; ilgili yılın Ocak ayının başından 31 Mart’a kadar yetkilendirilmiş kurum/kuruluşa yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “5 yılda bir” ibaresi “3 yılda bir” olarak, dördüncü fıkrasında yer alan “mümkün olan en kısa süre” ibaresi “en geç bir ay” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İşletmecinin; sistemde arıza olması durumunda söz konusu arızaların en geç 2 ay içerisinde giderilmesini sağlaması ve otomatik izleme ile sistemde gerçekleştirilen onarım sonuçlarını yetkilendirilmiş kurum/kuruluşa tekrar doğrulama başvurusu ile birlikte iletmesi gerekir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İşletmeciler, bu Yönetmelik kapsamında, ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere bir sonraki yılın 31 Mart tarihine kadar her yıl periyodik olarak raporlama yapmak zorundadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Hava emisyonu konulu çevre iznine tabi işletmeler

EK MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olan 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamındaki işletmelerin hava emisyonu konulu çevre izni alabilmeleri için bu Yönetmeliğin ilgili hüküm ve esaslarını da sağlamaları gerekir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 5 inci ve 6 ncı maddesinde belirtilen hüküm ve sınır değerler;

1) Mevcut terminallerdeki yeni depolama tesisleri ve yeni terminaller için 1/1/2021 tarihinde,

2) Ürün çıktı miktarı 50.000 ton/yıldan büyük terminallerin mevcut depolama tesisleri için 1/1/2023 tarihinde,

3) Ürün çıktı miktarı 25.000 - 50.000 ton/yıl arasında olan terminallerin mevcut depolama tesisleri için 1/1/2024 tarihinde,

4) Ürün çıktı miktarı 25.000 ton/yıldan küçük terminallerdeki mevcut depolama tesisleri için 1/1/2025 tarihinde,

b) 7 nci maddesinde belirtilen hüküm ve sınır değerler;

1) Yeni karayolu tankerlerinde 1/1/2021 tarihinde,

2) Mevcut karayolu tankerlerinde 1/1/2022 tarihinde,

3) Mevcut ve yeni demiryolu tankerlerinde 1/1/2025 tarihinde,

c) 8 inci maddesinde belirtilen hükümler;

1) İnşaat ruhsatı alınmış, iskanı henüz alınmamış akaryakıt istasyonları için 1/1/2021 tarihinde,

2) Yıllık ürün çıktı miktarının, 1.000 m3’ten fazla olduğu veya yıllık ürün çıktı miktarının 100 m3’ün üzerinde olduğu ve yerleşim yerlerinde bulunan mevcut akaryakıt istasyonları için 1/1/2023 tarihinde,

3) Yıllık ürün çıktı miktarı, 500 m3 ile 1.000 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları için 1/1/2024 tarihinde,

4) Yıllık ürün çıktı miktarı, 100 m3 ile 500 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları için 1/1/2025 tarihinde,

ç) 9 uncu maddesinde belirtilen hüküm ve sınır değerler;

1) Planlanan ürün çıktı miktarı 500 m³/yıldan büyük olan yeni akaryakıt istasyonları ile ürün çıktı miktarı 100 m³/yıldan büyük olan ve yerleşim yerlerinde bulunan yeni akaryakıt istasyonları 1/1/2021 tarihinde,

2) Ürün çıktı miktarı 3000 m³/yıldan büyük mevcut akaryakıt istasyonları ile ürün çıktı miktarı 100 m³/yıldan büyük olan ve yerleşim yerlerinde bulunan mevcut akaryakıt istasyonlarında 1/1/2024 tarihinde,

3) Ürün çıktı miktarı 3000 m³/yıldan büyük mevcut akaryakıt istasyonlarında, büyük bir tadilat yapılması planlanıyorsa 1/1/2021 tarihinden sonra yapılacak tadilatla birlikte,

4) (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer mevcut akaryakıt istasyonlarında, 1/1/2025 tarihinde,

d) 18 inci maddesi 5/12/2018 tarihinde,

e) Ek 1 inci maddesi 1/1/2021 tarihinde,

f) Diğer hükümleri 5/12/2020 tarihinde,

yürürlüğe girer.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/12/2018

30616