18 Aralık 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31338

TEBLİĞ

Rekabet Kurumundan:

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 16 NCI

MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASINDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZASI

ALT SINIRININ 31/12/2021 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLMAK

ÜZERE ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO : 2021/1)

 

MADDE 1 – (1) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari para cezası alt sınırı, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521)’nde tespit edilen 2020 yılı için yeniden değerleme oranı olan %9,11 (dokuz virgül on bir) artış esas alınarak, 1/1/2021 tarihinden 31/12/2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere 34.809 TL (otuzdörtbinsekizyüzdokuzlira) olarak belirlenmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.