17 Aralık 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31337

YÖNETMELİK

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

KOSGEB TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 1/6/2011 tarihli ve 27951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB Teşkilat Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde yer alan “bunların unvan ve adetlerini,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 232 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Sanayi ve Teknoloji Bakanını,

b) Başkan: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanını,

c) Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

ç) Destek Modeli: 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında sağlanan KOSGEB desteklerini,

d) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,

e) İcra Komitesi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İcra Komitesini,

f) İşletme:19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan ve 5/8/2009 tarihli ve 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

g) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

ğ) Merkez teşkilatı: Ana hizmet, danışma ve denetim ile yardımcı hizmet birimlerini,

h) Personel: 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesi uyarınca İdari Hizmet Sözleşmesi ile çalışan asli personeli,

ı) Taşra teşkilatı: Merkez teşkilatı dışında kalan birimleri,

i) TEKMER: Yeni ürün/hizmet ve üretim teknolojilerini geliştiren işletmelerin ve girişimcilerin, ar-ge ve inovasyon ile endüstriyel uygulama faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla KOSGEB tarafından kurulan veya kurdurulan merkezi,

j) Yönetici: Başkanlıkta yönetim kademesinde görev alan personeli,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı; 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kurulan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli bir kamu kuruluşu olup bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Genel Kurul, Cumhurbaşkanının veya Bakanın başkanlığında, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 229 uncu maddesinde belirtilen üyelerden oluşur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Genel Kurulun görevleri, kalkınma plan ve programları doğrultusunda işletmelerin teknolojik gelişmelere ve serbest rekabet ortamına uyumunu sağlamak maksadıyla işletmelere ilişkin geliştirme ve destekleme kararlarının alınması, uygulamaların plânlanması ve koordinasyonunun sağlanması bakımından tedbirler almak, düzenleyici direktifler vermek, Başkanlığın faaliyet raporu ile performans programını incelemek ve önerilerde bulunmaktır.

(2) Genel Kurul, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 230 uncu maddesinde kendisine verilen görevlerde karar organıdır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel Kurul, yılda en az bir defa olmak üzere, Cumhurbaşkanının veya Bakanın daveti üzerine toplanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kararlar Genel Kurul Başkanı tarafından oylatılır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği halinde Genel Kurul Başkanının oyu çift sayılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) İcra Komitesi, Bakanın başkanlığında, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231 inci maddesinde belirtilen üyelerden oluşur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) İcra Komitesi, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 232 nci maddesinde kendisine verilen görevlerde karar organıdır.

(2) İcra Komitesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kalkınma plan ve programları kapsamında ve/veya Genel Kurulun belirlediği politikalar, amaçlar, hedefler ve ilkeler istikametinde işletmelerin geliştirilmesi ve desteklenmesine ilişkin uygulama kararlarını almak ve yürütmek.

b) Başkanlıkta istihdam edilecek personelin görev ve pozisyonlarını, sayılarını ve alacakları ücretlere ait teklifleri ilgili mercilere sunulmak üzere karara bağlamak.

c) 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Başkanlıkça hazırlanan, KOSGEB organlarının çalışma usul ve esasları, görev ve yetkileri ile diğer yönetmelik taslaklarını incelemek ve uygun göreceği yönetmelikleri karara bağlayarak yürürlüğe koymak.

ç) Başkanlığın ihtiyacı olan taşınmazların edinilmesi, idaresi ve gerektiğinde Genel Kurulun tasvibinden sonra satılması hakkında kararlar vermek.

d) Küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet vermek amacıyla yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kurulmasını, iştirak edilmesi ve gerektiğinde bu işletmelere katkı sağlayacak kaynakların temin edilmesi, yurt içinden veya yurt dışından kaynak sağlanması konularında karar almak.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “en az yedi gün” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır” ibaresi “oyu çift sayılır” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İcra Komitesi Başkanı ve üyelerine, onaylanan karar tutanakları, her toplantı sonrası kararların imzalanmasını müteakip 30 gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda bilgi amaçlı gönderilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “adetlerine bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı KOSGEB Pozisyon Cetvelinde yer verilmiştir. Pozisyonlara ait unvan ve sayıların birimler itibari ile dağılımı Başkan tarafından yapılır” ibaresi “adetleri yetkili mercilere sunulmak üzere İcra Komitesince belirlenir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3624 sayılı Kanunun 4 üncü” ibaresi “4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 227 nci” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “yönetmelik eki pozisyon cetvelinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3624 sayılı Kanunun 4 üncü” ibaresi “4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 227 nci” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendinde yer alan “Yıllık faaliyet” ibaresi “Faaliyet” olarak değiştirilmiştir.

“a) 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 234 üncü maddesinde belirtilen görevler ve ilgili mevzuatın öngördüğü görevleri yerine getirmek,”

“d) Başkanlık faaliyetlerinin yürütülmesinde, personelin görev ve pozisyonlarını, sayılarını ve alacakları ücretlere ait teklifleri İcra Komitesine sunmak,”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Başkan, Başkanlığın en üst amiri olup; 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Teşvik ve Muafiyetleri Kanunu, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Kurul ve İcra Komitesince belirlenen esaslar, kararlar ve yürürlükteki ilgili mevzuat doğrultusunda KOSGEB faaliyetlerini kuruluş amacına, kalkınma programlarına uygun olarak yönetir. KOSGEB’i yurt içinde ve dışında tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde temsile yetkili olup ita amiri olarak bütün bu faaliyetlerden birinci derecede sorumludur.

(2) Başkan, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Cumhurbaşkanı kararıyla atanır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Başkan Yardımcısı; Başkana, Başkanlığa ilişkin görevlerinde yardımcı olmak üzere KOSGEB’deki birim sayısı esas alınmak kaydıyla, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Cumhurbaşkanı onayı ile atanır.

(2) Başkan yardımcıları, Başkana karşı sorumludurlar. Başkan yardımcıları, Başkanlığın hedef ve politikaları doğrultusunda Başkan tarafından yapılan iş bölümüne göre kendisine bağlı birimleri yönetir ve gerekli denetimleri yapar. Başkanın olmadığı durumlarda ve gerektiğinde Başkana vekâlet eder. Kendisine bağlı birimler ile ilgili olarak Başkanlık içinde ve gerektiğinde Başkanlık dışındaki kurum/kuruluş ve kişilerle Başkanın bilgisi dâhilinde üst düzeydeki ilişkileri yürütür.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (j) bendinde yer alan “proje ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve” ibaresi “projeler ile ilgili iş ve işlemler için” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (r) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (s) bendi eklenmiş ve mevcut diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“h) Mevcut laboratuvarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,”

“s) Desteklerin uygulanma süreçlerini sistematik şekilde izlemek, değerlendirmek ve analiz çalışmaları yürütmek,”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “, tüzük ve yönetmelikler” ibaresi “ve ilgili mevzuat” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanlığına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı” ibaresi “Kalkınma plan ve programları” olarak, (b) bendinde yer alan “İdarenin” ibaresi “Başkanlığın” olarak, (c) bendinde yer alan “yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla” ibaresi “performansıyla” olarak, (f) bendinde yer alan “idare” ibaresi “Başkanlığın” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (j) bendi eklenmiş ve mevcut diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ğ) Destek modellerine ilişkin tasarım sürecini koordine etmek,”

“j) Başkanlığın görev alanına giren iş ve işlemlerde uygulamada birlikteliği sağlamak ve karşılaşılan problemlere çözüm üretmek amacıyla mevzuat taslakları çalışmalarında bulunmak, görüş bildirmek, uygulamaya yönelik dokümanlar hazırlamak,”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) İcra Komitesinin sekretarya hizmetlerini ve 16 ncı maddede belirtilen görevleri yürütmek,”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 33 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 34 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/6/2011

27951

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

1/12/2011

28129

2-

29/1/2013

28543

3-

11/5/2013

28644

4-

19/9/2014

29124

5-

27/6/2015

29399

6-

20/1/2018

30307

7-

6/7/2018

30470