17 Aralık 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31337

YÖNETMELİK

Nükleer Düzenleme Kurumundan:

RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/3/2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin 4, 5, 39, 40, 41, 42, 47 nci maddeleri, 50 ila 76 ncı maddeleri ve Ek-1’i yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 79 – Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.