13 Aralık 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31333

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEVZİYE HEPKON SPOR BİLİMLERİ VE

SPORCU SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürleri Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde bulunan tüm merkez müdürlerinden oluşan kurulu,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Dış paydaş: Kamu kurum ve kuruluşu, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim, teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi ve özel sektör kuruluşlarını,

ç) İç paydaş: Dokuz Eylül Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokullarını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini,

d) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

g) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sportif performansın artırılması amacıyla spor bilimlerinin çeşitli alanlarında araştırma ve uygulamalar yapmak, yeni araştırma yöntemleri geliştirmek, yapılan projelere yardımcı olmak, Merkezin amaçları kapsamındaki konularla ilgili danışmanlık hizmeti vermek.

b) Halk sağlığının korunması ve sporun yaygınlaştırılması amacı ile herkes için spor anlayışı doğrultusunda spor bilimlerinin çeşitli alanlarında araştırma ve uygulamalar yapmak.

c) Merkeze başvuran iç ve dış paydaşlara, sporla ilgilenen tüm bireylere (sporcu, antrenör, hakem, taraftar, idareci, personel, aile, egzersiz katılımcısı ve benzeri) ihtiyaçları dahilinde gerekli hizmeti sunmak.

ç) Spor Bilimleri alanlarında ihtiyaç duyulan personele eğitimler vermek.

d) Spor Bilimlerinin çeşitli alt disiplinlerindeki araştırma ve uygulama hizmetlerinin kaliteli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, spor/rekreasyon ile ilgili konularda, iç ve dış tüm paydaşlarla işbirliği yapmak.

e) Spor Bilimleri alanında, beden eğitimi ve spor pedagojisi, egzersiz ve spor fizyolojisi, fiziksel aktivite, spor ve sağlık, hareket ve antrenman, spor biyomekaniği ve motor kontrol, rekreasyon, sporda sosyal alanlar, spor yönetimi, egzersiz metabolizması ve beslenme ile ilgili ülkemizde karşılaşılan sorunlara yönelik araştırma yapmak isteyenlere bilimsel kaynak sağlamak.

f) Her yaş grubunda profesyonel ve amatör sporcuların sportif performans gelişimlerine yönelik olarak danışmanlık yapmak.

g) Her yaş grubunu içine alan sağlıklı yaşam ve beslenme için aktiviteler düzenlemek.

ğ) Yaralanmış sporculara spora dönüş dönemlerinde destek olmak; bölge spor adamları ve sporcularına egzersiz ve spor bilimi ile ilgili eğitim vermek.

h) Araştırma yapmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilere önerileri konusunda uzman öğretim üyeleriyle görüşebilecekleri ve uygulamaya geçebilecekleri bilimsel araştırma zeminini hazırlamak.

ı) Spor ile ilgili araştırma grubunu ve diğer alanlarla ilgili bilimsel araştırma gruplarını kurmak, bu grupların; araştırmalarını sürdürürken ve tamamladıktan sonra çalışabilecekleri bilimsel ortamı sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Spora katılım ve halk sağlığı ilişkisi içerisinde halk sağlığını olumsuz etkileyen nedenlere yönelik araştırmalar yapmak.

b) Spor yapan bir toplumun geliştirilmesini sağlamak amacı ile kurs, seminer, konferans düzenlemek, iç ve dış paydaşlar ile işbirliği yapmak.

c) Spor Bilimleri alanlarında hizmet almak üzere başvuran bireylere veya iç ve dış paydaşlara çağdaş, bilimsel ve güvenilir bir şekilde hizmet sunmak.

ç) Spor Bilimleri alanında istihdam edilecek personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim-öğretim birimleri için Spor Bilimleri ve sporcu sağlığı araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin altyapıyı hazırlamak ve uygulama yapmalarına katkıda bulunmak.

d) Ulusal ve uluslararası iç ve dış paydaşlarıyla Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim vermek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri sunmak.

e) Özel gruplar ve engellilere yönelik sosyal ve sportif rehabilitasyon programları geliştirmek, engelli ve özel grupları çalıştırmak ekipman ve malzeme desteği sağlamak ve bu kişilerin ulaşımlarını sağlamak için ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda araç ve araçlar satın almak ve/veya kiralamak, spor tesislerini engellilerin de kullanabileceği şekilde tasarlamak.

f) Üniversite bünyesinde sporla ilgili branşlarda eğitim gören öğrencilerin uygulama alanındaki bilgi ve becerilerini artırmalarına yardımcı olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Görev süresi dolan müdür yardımcıları aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekâletin altı aydan fazla olması durumunda yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

b) Merkeze bağlı akademik, idari ve teknik personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmak.

c) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son işgünü Merkezin gerekçeli bütçe-ödenek ve personel ihtiyaçlarına ilişkin önerisini ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımının gerçekleştirilmesi ile cihaz ve diğer demirbaş malzemeleri temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım ihtiyacının tespitini sağlamak ve bu ihtiyaçların zamanında temin edilmesi için gerekli tedbirleri almak.

d) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat çerçevesinde giriş-çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılmasına yönelik görevleri yerine getirmek ve kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

e) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve toplantılara başkanlık etmek.

f) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son işgününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına sunmak.

g) Gerekli durumlarda koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörün onayına sunmak.

ğ) Gerekli durumlarda koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir koordinatör görevlendirmek.

h) Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen beş üye dahil olmak üzere en fazla sekiz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında veya en az üç üyenin yazılı başvurusunu izleyen beş işgünü içinde olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulunda alınan kararlar Rektör tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. Müdür, gerekli hallerde ilgili birim sorumlularını ve yöneticilerini, görüşlerini almak üzere Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla açık oylama ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz, bir yılda toplam üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararıyla sona erdirilir. Yönetim Kurulunun raportörlüğü Müdürün görevlendirdiği müdür yardımcılarından birisi tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkezin personel ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe teklifi hakkında Rektörlüğe sunulmak üzere görüş hazırlamak.

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından sunulan koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasına yönelik önerileri karara bağlamak.

d) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesine yönelik Rektöre sunulacak önerileri karara bağlamak.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri Müdürün önerisi üzerine, Merkezin faaliyetlerine katkısı olacağı düşünülen kişiler arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en fazla beş üyeden oluşur. Danışma Kurulunun başkanı, Rektör tarafından Danışma Kurulu üyeleri arasından seçilir. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Danışma Kurulu Başkanının çağrısıyla olağan olarak toplanır. Ancak Danışma Kurulu, Danışma Kurulunun görüşüne ihtiyaç duyulması halinde Danışma Kurulunun Başkanı tarafından gündemli olarak olağanüstü toplantıya da çağrılabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda değerlendirmeler yapmak, Merkezin faaliyetleri hakkında istişari nitelikte görüş bildirmek ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinasyon/çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet dalı için işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak koordinasyon ve/veya çalışma grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.