10 Aralık 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31330 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ

VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (e) bentleri, ikinci fıkrasının (a), (ç) ve (d) bentleri ile üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Maddelerin ve karışımların sınıflandırılmasını, zararlı maddelerin ve karışımların etiketlenmesini ve ambalajlanmasını,”

“c) Tedarikçilerin, piyasaya arz edilen maddeleri ve karışımları etiketlemesi ve ambalajlamasına ilişkin hükümleri,

ç) İmalatçı, eşya üreticileri ve ithalatçıların, 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında kayıt veya bildirime tabi olan ve piyasaya arz edilmeyen maddeleri sınıflandırmasına ilişkin hükümleri,”

“e) Maddelerin sınıflandırma ve etiketleme bildirimine ilişkin hükümleri,”

“a) 25/4/2017 tarihli ve 30048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Ambalaj Bilgileri, Kullanma Talimatı ve Takibi Yönetmeliği kapsamındaki tıbbi ürünler.”

“ç) 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki ürünler.

d) 19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ile 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği ve 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği kapsamındaki ürünler.”

“d) 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğinde tanımlanan atıkları.

e) 35 inci maddenin uygulanabileceği durumlar haricinde, tehlikeli malların havayolu, denizyolu, karayolu, demiryolu ve iç su yoluyla taşınmasını ve taşınmasına esas teşkil eden faaliyetleri.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğe dayanılarak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “bir veya daha fazla” ibaresi “iki veya daha fazla” olarak değiştirilmiş, (ı) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) ve (çç) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“ı) EC numarası: Maddenin Avrupa Birliği içindeki resmî numarasını,”

“ö) İlgili kurum: Biyosidal ürünler için Sağlık Bakanlığını; deterjanlar, hava aromatize edici ürünler, kırtasiye ürünleri ve havuz suyunda kullanılan yardımcı kimyasallar için Ticaret Bakanlığını; bitki koruma ürünleri ile alkol ve alkol içeren ürünler için Tarım ve Orman Bakanlığını; patlayıcı ve piroteknik maddeler ile ilgili düzenlemeler için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığını; bunların haricindeki her türlü zararlı madde ve karışımlar ile bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmaların koordinasyonu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınıflandırma, etiket ve ambalaja ilişkin genel ilkeler”

“b) İmalatçılar, ithalatçılar ve eşya üreticileri, (a) bendinde yer alan hükme halel getirmeksizin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi, 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile beşinci fıkrası, 17 nci maddesi ya da 18 inci maddesi hükümlerine göre kayda tabi olan veya 8 inci maddesinin ikinci fıkrası ya da 10 uncu maddesi hükümlerine göre bildirime tabi olan ve piyasaya arz edilmemiş olan maddeleri de Üçüncü Bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sınıflandırır.

c) Bir madde, Altıncı Bölümde yer alan hükümler kapsamında uyumlaştırılmış sınıflandırması ve etiketlemesi yapılmış ve Ek-6’nın üçüncü bölümünde yer alıyorsa bu madde için Ek-6’nın üçüncü bölümünde yer alan listedeki sınıflandırma bilgileri kullanılır. Söz konusu listede yer alan maddeye ait zararlılık sınıfları veya farklılaşmalar için Üçüncü Bölüm hükümleri kapsamında bir sınıflandırma yapılmaz. Ancak söz konusu maddenin, Ek-6’nın üçüncü bölümünde yer almayan bir veya daha fazla zararlılık sınıfı ya da farklılaşma kapsamına girmesi halinde, söz konusu bu zararlılık sınıfları veya farklılaşmalar için Üçüncü Bölüm kapsamında bir sınıflandırma yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin Ek-11’inin 1 numaralı başlığı uyarınca oluşturulmuş diğer tüm bilgiler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Karışıma veya içerdiği maddelere ait, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin Ek-11’inin 1 numaralı başlığı uyarınca oluşturulmuş diğer tüm bilgiler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin amacı bakımından yeni testlerin yapılması durumunda, 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik ile 15/2/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında hayvanlar üzerinde uygulanacak olan testler, yalnızca veri güvenilirliğini ve kalitesini sağlayan başka bir alternatif yöntemin olmaması durumunda gerçekleştirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ek-1’de öngörüldüğü şekilde, madde veya karışımın insan sağlığına veya çevreye zararlı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, imalatçı, ithalatçı veya alt kullanıcı, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin Ek-11’inin 1 numaralı başlığında yer alan kuralları uygulamak dahil olmak üzere bilgi oluşturmaya yönelik yeni testler yapabilir.”

“(4) İmalatçı, ithalatçı veya alt kullanıcının yeni ekotoksikolojik veya toksikolojik test ve analizler yapması halinde, bu analizleri Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına uygun olarak gerçekleştirir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sınıflandırma kriterlerinin mevcut tanımlanmış bilgilere doğrudan uygulanamadığı durumda, imalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcılar, madde veya karışımın zararlarının belirlenmesi üzerinde etkisi olan mevcut tüm bilgileri, Ek-1’in birinci bölümünün 1.1.1 numaralı başlığında yer alan uzman kararını ve delil ağırlığını dikkate alarak, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin Ek-11’inin 1.2 numaralı başlığına uygun şekilde değerlendirir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “güvenilir ve inandırıcı bilimsel bilgiler bulunduğunda,” ibaresi “güvenilirliğinden şüphe duyulmayan bilimsel bilgiler bulunduğunda,” olarak değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “ikinci,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gereken tüm çabayı göstermekle ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “yeterli ve güvenilir olarak değerlendirdikleri gerekli bilgiden haberdar olmaları halinde gecikmeksizin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “CAS numarasını” ibaresi “CAS numarasını veya liste numarasını” olarak, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “verilen adı ve EC veya CAS numarası” ibaresi “verilen adını, EC veya CAS numarasını veya liste numarasını.” olarak, aynı maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “deri” ibareleri “cilt” olarak “solunum için zararlı” ibaresi “aspirasyon zararı” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Etiket, madde veya karışımın tanınmasını veya tanımlanmasını sağlayan detayları içerir. Madde veya karışımın kimliği, 19 uncu maddenin ikinci fıkrasına aykırı olmamak üzere, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanmış olan güvenlik bilgi formunda kullanılan terimlerle aynı olur.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “soluma yoluyla zararlı” ibaresi “aspirasyon zararı” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir .

“e) Metaller için aşındırıcı olarak sınıflandırılan fakat cilt ve/veya göz aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan madde ve karışımlar.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Karışım içindeki maddenin veya karışımın imalatçı, ithalatçı veya alt kullanıcısı, söz konusu maddenin Ek-1’in birinci bölümünde yer alan kriterleri karşıladığını ve karışım içindeki maddenin kimliğinin etiket üzerinde veya güvenlik bilgi formunda yer almasının kendi fikri mülkiyet haklarının açıklanması bakımından sakıncalı olabilecek gizli bilgileri içerdiğini düşünüyorsa söz konusu maddeyi en önemli fonksiyonel kimyasal grup adı veya alternatif bir ad ile kullanmak için İlgili Kuruma talepte bulunabilir.

(2) Birinci fıkrada bahsedilen talepler, Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Yetkili Mercie ya da Yetkili Merciin internet sayfasında bulunan formata uygun olarak İlgili Kuruma iletilir.

(3) İlgili Kurum, gerekli olması halinde, imalatçı, ithalatçı ve alt kullanıcıdan ilave bilgi talep edebilir. İlgili Kurumun talebi almasından ve ilave bilgi istemesinden itibaren altı haftalık bir süre içinde görüş bildirmemesi halinde, talep edilen kimyasal ad kullanılır.

(4) İlgili Kurum, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan hükümler uyarınca yapılan talebin sonucunu Yetkili Mercie bildirecektir ve imalatçı, ithalatçı veya alt kullanıcı tarafından kendisine sunulmuş olan bilgileri Yetkili Mercie sağlar.

(5) Yeni bir bilginin, kullanılan alternatif kimyasal adın, işyerinde alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri ve karışımla işlem yapmaya dair risklerin kontrol edilmesi için yeterli olmadığını göstermesi halinde, İlgili Kurum söz konusu alternatif kimyasal adın kullanılmasına dair vermiş olduğu kararı gözden geçirir. İlgili Kurum, kararını geri alabilir veya başka alternatif kimyasal adın kullanılmasına izin verebilir. İlgili Kurumun kararı iptal ettiği veya tadil ettiği tarihten itibaren dört hafta içerisinde kararını gerekçeleri ile birlikte Yetkili Mercie bildirir.

(6) Karışım içinde yer alan ve alternatif bir ad kullanılmasına izin verilmiş olan maddeye ait sınıflandırmanın değişmesi ve artık Ek-1’in 1.4.1 numaralı başlığında yer alan kriterleri karşılamaması halinde, söz konusu karışım içindeki maddenin tedarikçisi, 20 nci madde uyarınca etiket ve güvenlik bilgi formunda maddeye ait kimliği kullanır ve alternatif kimyasal adı kullanamaz.

(7) İmalatçı, ithalatçı veya alt kullanıcı belirlediği, İlgili Kurumun onayladığı alternatif ismi altı yıllık bir süre boyunca etiket ve güvenlik bilgi formlarında kullanabilir. İlgili Kurum karışım içerisinde bulunan maddelere ilişkin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin 61 inci maddesinde yer alan mevcut bilgileri, internet üzerinden ücretsiz olarak kamunun erişimine açabilir.

(8) İmalatçı, ithalatçı veya alt kullanıcı, birinci ve ikinci fıkralara uygun olarak sunduğu alternatif ad kullanma talep dosyası için Yetkili Merciin internet sitesinde yayımlanan döner sermaye birim fiyat listesinde yer alan ücreti ilgili kuruma öder.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde yer alan “deri” ibareleri “cilt” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “3.1.4.” ibaresi “3.1.4.2” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Umumi çamaşırhanelerde kullanılanlar dahil, profesyonel olmayan kişiler tarafından kullanılmak üzere piyasaya arz edilen çamaşır deterjanları tek kullanımlık çözünür ambalaj içerisinde bulunuyorsa, Ek-2’nin üçüncü bölümünün 3.3 numaralı başlığına uygun olarak ilave gereklilikler uygulanır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Maddenin imalatçısı, ithalatçısı veya alt kullanıcısı, maddenin zararlılık sınıflarına veya farklılaşmaya ilişkin Ek-6’nın üçüncü bölümünde herhangi bir giriş olmaması şartıyla, söz konusu maddenin uyumlaştırılmış sınıflandırılması ve etiketlemesine ve uygunsa özel konsantrasyon sınır değerlerine veya M-katsayılarına dair Yetkili Mercie bir teklif sunabilir. Teklif, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin Ek-1’inin 1, 2 ve 3 numaralı başlıklarına ve 7 numaralı başlığında yer alan kimyasal güvenlik raporu formatının kısım B’sine uygun olarak, Ek-6’nın birinci bölümünde yer alan ilgili bilgileri içerecek şekilde Yetkili Merciin internet sayfasında yer alan format aracılığıyla iletilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin Ek-6’sının 2.1 ila 2.3.4 numaralı başlıklarında yer alan maddenin kimliği.”

“(2) 38 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre oluşturulan görüşün ve aynı maddenin beşinci fıkrasına göre alınan kararın halka açıklanması halinde, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin 60 ıncı ve 61 inci madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğe göre kayda tabi maddeler.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “internet sayfasında yer alan formatta” ibaresi “Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla” olarak, aynı fıkranın (a), (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Maddeyi piyasaya arz etmekten sorumlu bildirimde bulunanın Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin Ek-6’sının 1 numaralı başlığında yer alan kimliği.

b) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin Ek-6’sının 2.1 ila 2.3.4 numaralı başlıklarında yer alan maddenin kimliği.”

“d) Uygun durumda, 12 nci maddeye göre özel konsantrasyon sınır değerleri veya M- katsayıları ile birlikte Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin Ek-1’inin 1, 2 ve 3 numaralı başlıklarına uygun gerekçeler.”

“(5) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğe göre kaydı yapılan maddeler için, tekrar bildirim yapılmasına gerek yoktur.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Envanter içinde yer alan bilgilerden, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin 61 inci maddesinde yer alan bilgiler halkın erişimine açılabilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin yedinci bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşbirliği, Ulusal Zehir Danışma Merkezi ve Yardım Masası”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğe 44 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Ulusal Zehir Danışma Merkezi

MADDE 44/A – (1) Bu Yönetmelik kapsamında üretici ve ithalatçılar sağlık üzerine etkileri ve fiziko-kimyasal özellikleri nedeniyle zararlı olarak sınıflandırılan karışımları piyasaya arz etmeden önce karışımın kimyasal bileşimine ve zararlılık özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgiyi Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezine vermekle yükümlüdürler. Söz konusu bilgilerin veriliş usul ve formatı Sağlık Bakanlığınca belirlenir. Sağlık Bakanlığınca bu bilgilerin gizliliği sağlanır ve koruyucu ve iyileştirici önlemleri düzenleyerek tıbbi ihtiyaçları karşılamak için özellikle acil durumlarda kullanılır. Sağlık Bakanlığınca alınan bilgiler söz konusu amacın dışında başka bir amaçla kullanılamaz.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 46 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırılık halinde 2872 sayılı Kanunun 12 nci ve 13 üncü maddeleri ile 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (y) bendi, 4703 sayılı Kanunun 11 inci ve 12 nci maddeleri, 1593 sayılı Kanunun 282 nci maddesi, 5996 sayılı Kanunun 36 ila 42 nci maddeleri ve 5442 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi hükümlerine göre idari yaptırımlar uygulanır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine ilişkin denetimler ilgili kurumlar tarafından 2872 sayılı Kanun, 4703 sayılı Kanun, 1593 sayılı Kanun, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5996 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirilir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2023 tarihinden önce piyasaya arz edilen maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması, ilgili kurumların düzenlemelerine aykırı olmaksızın bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yapılan değişiklikten önceki hükümlere göre de yapılabilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmelikte yer alan “İlgili kuruluşlar” ibareleri “İlgili Kurumlar”, “İlgili Kuruluş” ibareleri “İlgili Kurum”, “İlgili Kuruluşa” ibareleri “İlgili Kuruma”, “İlgili Kuruluşun” ibareleri “İlgili Kurumun”, “ilgili kuruluşa” ibareleri “İlgili Kuruma”, “ilgili kuruluş” ibareleri “İlgili Kurum”, “İlgili Kuruluşlar” ibareleri “İlgili Kurumlar”, “İlgili kuruluş” ibareleri “İlgili Kurum” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ekteki şekilde değiştirilmiş, Ek-7, Ek-8, Ek-9, Ek-10 ve Ek-11 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31 – Bu Yönetmeliğin;

a) 24 üncü maddesi 1/1/2025 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/12/2013

28848 (Mükerrer)

 

Ekleri için tıklayınız