10 Aralık 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31330

YÖNETMELİK

Orman Genel Müdürlüğünden:

ORMAN SAYILMAYAN TAPULU TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ AĞAÇ

VE AĞAÇÇIKLARDAN FAYDALANILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesine göre orman sayılmayan tapulu taşınmazlar üzerindeki ağaç ve ağaççıklardan, sahiplerinin aynı Kanunun 116 ncı maddesi kapsamında faydalanmasına ilişkin usul ve esaslar ile uygulamaya yönelik iş ve işlemleri düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orman Kanununun 116 ncı ve  ek 5 inci maddeleri ile 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (19) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) 2 ve 2/B madde alanları: Orman Kanununun 20/6/1973 tarihli ve 1744 sayılı, 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayılı, 5/6/1986 tarihli ve 3302 sayılı kanunlarla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerleri,

b) Ağaç: Biyolojik olarak en az beş metre ve daha yukarı boy yapabilen; kökü, gövdesi, tepesi olan, yaşı ve çapı ne olursa olsun odunsu bitkileri,

c) Ağaççık: Biyolojik olarak boyu beş metreyi bulmayan, çapı ne olursa olsun uzun ömürlü odunsu bitkileri,

ç) Arazi inceleme raporu: Taşınmazın orman sınırlarına göre durumu ile fiili sınırları, vasfı, arazideki yüzölçümü, arazi üzerindeki ağaçların cinsi, yaşı, kapladığı alan, kapalılık durumu ve mülkiyetle ilgili diğer bilgileri, kesim izni verilip verilmediği hususlarını içeren ve örneği bu Yönetmeliğin Ek-1’inde bulunan evrakı,

d) Bilirkişi: Kısıtlı olmayan, kırk yaşını bitirmiş ve mahallin özelliklerini, taşınmazların eski ve yeni sahiplerini, zilyetlerini, taşınmazların bulunduğu yerlerin mahalli adlarını bilen kişiler arasından mahalle ve köylerde muhtar tarafından seçilen kişiyi,

e) Bölge müdürlüğü: Orman bölge müdürlüklerini,

f) Bölge müdürlüğü heyeti: İlgili bölge müdür yardımcısı başkanlığında, kadastro ve mülkiyet şube müdürü, mülkiyet konularında yetişmiş bir orman mühendisinden oluşan heyeti,

g) Civarındaki tabii orman: Tapulu taşınmazın bulunduğu orman işletme şefliği ile bitişik orman işletme şeflikleri amenajman plan ünitelerini kapsayan alanda tabii olarak yetişmiş ağaç ve ağaççık türlerinden oluşan ormanı,

ğ) Dağınık olma hâli: Ağaç ve ağaççıkların işgal ettikleri kısımlarda kapalılığın tabii olarak %10’dan az olmasını,

h) DKGH: Dikili kabuklu gövde hacmini,

ı) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

i) İşlem dosyası: İşletme şefliği heyetince oluşturulan, başvuruya ilişkin yapılan işlemlere ait tüm bilgi ve belgelerin yer aldığı dosyayı,

j) İşletme müdürlüğü: Orman işletme müdürlüklerini,

k) İşletme müdürlüğü heyeti: İşletme müdürlüğünce kurulan, işletme müdür yardımcısı veya orman mühendisi başkanlığında, ilgili işletme şefi, kadastro ve mülkiyet şefi, kadastro ve mülkiyet şefi bulunmaması halinde mücavir işletme şefinden oluşan heyeti,

l) İşletme şefliği: Orman işletme şefliklerini,

m) İşletme şefliği heyeti: İşletme şefi başkanlığında, orman muhafaza memuru, bilirkişi ve ihtiyaç duyulması halinde kadastro ve mülkiyet şefinden oluşan heyeti,

n) Kapalılık: Ağaç ve ağaççık tepe çatılarının bulundukları sahaya göre toprağı siperleme oranını,

o) Küme: Kapalılık derecesi %10’dan fazla, üç hektardan küçük olan ağaç ve ağaççık topluluklarını,

ö) Meyveli ağaç ve ağaççık: Kültür formunda bulunan, meyve özelliklerine göre yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli, üzümsü narenciye, sert kabuklu meyveler olarak değişik gruplara ayrılan ağaç ve ağaççıkları,

p) Mezarlıklar: Köy, kasaba ve şehir halkının ölülerini defnettiği veya kadimden beri mezarlık olarak kullanılmış veya kullanılan yerleri,

r) Oda: Orman Mühendisleri Odasını,

s) Oda onaylı işlem dosyası: Ormancılık büro ve şirketlerince oluşturulan, başvuruya ilişkin yapılan işlemlere ait tüm bilgi ve belgelerin yer aldığı dosyayı,

ş) ORBİS: Orman Genel Müdürlüğü iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yapıldığı orman bilgi sistemini,

t) Orman idaresi: Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

u) Orman kadastrosu: 6831 sayılı Orman Kanunu ile 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında yapılan kadastro çalışmalarını,

ü) Orman sayılmayan yer: Kesinleşmiş orman kadastrosuna göre orman sınırları dışında kalan veya Orman Kanununun 1 inci maddesinin istisna bentlerinde belirtilen yerleri,

v) Orman sınırları içinde ve bitişiğinde olma durumu: Tapulu taşınmazın dört taraftan kesintisiz ormana sınır olması orman sınırları içinde olma durumunu, tapulu taşınmazın en az bir taraftan ormana sınır olması orman sınırlarına bitişik olma durumunu,

y) Orman tahdidi: Mülga 8/2/1937 tarihli ve 3116 sayılı Orman Kanunu ile 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında, Orman Kanununu değiştiren 20/6/1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanuna kadar yapılarak kesinleşmiş sınırlandırma çalışmalarını,

z) Ormancılık büro ve şirketi: Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulmuş uzmanlık alanları ile uzmanlık konularına uygun faaliyet gösteren Oda’ya kayıtlı, ruhsatlı yetkili büro ve şirketleri,

aa) Park: Köy, kasaba ve şehirlerde kamu idareleri veya kamu tüzel kişiliklerince orman kurma amacı dışında rekreasyon veya çevreye güzellik vermesi amacıyla tefrik veya tesis edilmiş ağaç ve ağaççık ihtiva eden yerleri,

bb) Sahiplilik: Gerçek ve tüzel kişilerin tapulu taşınmazlar üzerindeki mülkiyet haklarını,

cc) Serbest meslek mensubu: Orman mühendisi unvanına sahip olup, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun çerçevesinde ormancılık bürosunu kurmak üzere, aynı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yetkilendirilen kişileri,

çç) Sıra: Küme vasfını taşımayan ağaç ve ağaççıkların bir veya birkaç sıra hâlinde birbiri ardına yer alma şeklini,

dd) Şube müdürlüğü: Bölge müdürlüğünün kadastro ve mülkiyet şube müdürlüğünü,

ee) Tabii olarak yetişen: İnsan emeği olmadan, tabii olarak meydana gelen ağaç ve ağaççıkları,

ff) Topluluk: Taşınmaz üzerinde, ağaç ve ağaççıkların veya her ikisinin beraberce bulunmaları ve %10 veya daha fazla kapalılık teşkil etmesi hâlini,

gg) Tutanak: Orman Kanununun 116 ncı maddesinin (A) fıkrasına göre her türlü zati yapacak ve yakacak ihtiyaçları ile pazar satışları için hiçbir kayıt ve şarta tabi olmadan kesilerek taşınacak ağaçların Devlet ormanlarında bulunan ağaç türlerinden olması halinde bu ağaçlar için ve 116 ncı maddenin (B) fıkrasına göre karşılanacak yapacak ve yakacak ihtiyaçları ile kestane ve kızılağaçlar için İşletme Şefliğince tanzim edilen kıymetli evrak statüsünde cilt ve sıra numarası verilmiş ve örneği bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde bulunan evrakı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler, Faydalanmanın Temel Esasları, Sahiplilik

Belgeleri ve Değerlendirilmesi

Genel hükümler

MADDE 4 – (1) Orman sayılmayan yerler;

a) Orman tahdit veya kadastrosu yapılmayan yerlerde Orman Kanununun 1 inci maddesinin istisna bentleri kapsamına giren,

b) Kesinleşmiş orman tahdit veya kadastrosu ve 2/B uygulamasına göre orman sınırları dışında kalan ve Orman Kanununun 1 inci maddesinin istisna bentleri kapsamında olan,

c) 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun ile bu Kanunu değiştiren 14/7/1956 tarihli ve 6777 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki 3573 Sayılı Kanunun Sakız ve Nevileriyle Harnupluklara da Teşmiline Dair Kanuna göre Devlet ormanlarından tefrik edilmiş yabani zeytinlik, yabani veya aşılanmış fıstıklık, sakızlık ve harnupluk sahalardan, o günkü mevzuata göre imar, ıslah ve temlik şartları yerine getirilmiş ve tapuya bağlanmış yerlerde, tapu sınırları esas alınmak kaydıyla yüzölçümü üç hektardan küçük olan zeytin, sakız, fıstık ve harnup dışındaki orman ağaçları ile kaplı olan,

ç) Makiye tefrik edilip, çiftçiyi topraklandırma ve iskân mevzuatına göre tevzisi yapılan, temlik kararı verilmiş ve tapuya bağlanmış yerlerde, tapu sınırları esas alınmak kaydıyla yüzölçümü üç hektardan küçük olan ağaç ve ağaççıklarla kaplı olan,

yerlerdir.

(2) Orman Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (K) numaralı bendi hariç diğer  bentleri kapsamındaki tapulu taşınmazlar üzerinde bulunan, tabii veya emekle yetiştirilmiş ağaç ve ağaççık topluluklarının olduğu yerler; tapu sınırları esas alınmak suretiyle değerlendirilir. Ağaç ve ağaççık topluluklarının bulunduğu yer; üç hektardan küçük olması halinde orman sayılmayan yer, üç hektar veya daha büyük olması halinde ise mülkiyet durumu esas alınmak suretiyle orman sayılan yer olarak değerlendirilir. Bu ormanlar, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait orman ya da hususi orman olarak tesis edilerek yapılacak olan amenajman planı kapsamında idare ve muhafaza edilir.

(3) Tapu sicilinde parselin vasfı veya niteliği; orman, eylemli orman ve fiilî orman olarak tescil edilmiş olan tüm taşınmazlar, parsel sınırları ve mülkiyeti esas alınmak suretiyle orman rejiminde olan yer olarak değerlendirilir. Bu yerler, yapılacak olan amenajman planı kapsamında idare ve muhafaza edilir.

(4) Tapu sicilinde parselin vasfı veya niteliği; ham toprak, çalılık, meşelik, ağaçlık, çamlık, koru vb. olarak tescil edilmiş olan taşınmazlar doğrudan orman rejiminde olan yer olarak değerlendirilmez. Bu yerler, bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak inceleme sonucuna göre değerlendirilir.

(5) Kesinleşmiş orman tahdidi veya kadastrosuna göre Devlet ormanları olarak sınırlandırılan alan içinde kalan özel mülkiyete konu taşınmaz mallar için; tapu maliklerine durumu anlatır bildirim yapılarak tapuda, kısmen/tamamen orman sınırları içerisinde kalmaktadır belirtmesi koydurulur. Bu yerlerle ilgili olarak orman idaresince; evvelce yapılmamışsa öncelikli olarak ilgili köy veya mahallede orman kadastrosu ve 2/B madde uygulaması yapılır. Yapılan uygulamanın kesinleşmesini müteakip tapu maliklerine  durumu anlatır tebligat yapılarak, tamamen veya kısmen orman sınırları içinde kalan yerlerin rızaen terk işlemlerinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmaması hâlinde tapu iptal davası açılacağı bildirilir. Süresi içinde rızaen terkin yapılmaması durumunda tapu iptali ve orman olarak tescili için dava açılır.

(6) Kesim talebine konu olan taşınmaz üzerindeki ağaçlar, taşınır hale geldikten sonra satılabilir. Kesim talebine konu olan yerlerde ağaçları satın alanlar ancak malikinin veya vekilinin ağaçları kesmesinden sonra Orman Genel Müdürlüğüne karşı muhatap olabilirler. Aksi halde, ağaçlar satın alınmış olsa bile kesim talebi ve sonuçları ile ilgili olarak çıkacak ihtilaflarda idarenin muhatabı arazi sahibidir.

(7) Devlet ormanları üzerinde yapılan özel ağaçlandırma sonucunda ağaç ve ağaççıkların kesilmesi ve nakledilmesi ile ilgili iş ve işlemler bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmez.

 (8) Orman Kanununun 116 ncı maddesine göre idari para cezasına konu edilen taşınmazlardaki ağaç ve ağaççıklar için  bu Yönetmelik kapsamında işlem yapılır.

Faydalanmanın temel esasları

MADDE 5 – (1) Orman Kanununun 116 ncı maddesinin (A) fıkrasında sayılan;

a) (Ç) Parklardan,

b) (D) Şehir mezarlıklarından,

c) (E) Sahipli arazide bulunan ve civarındaki ormanlarda tabii olarak yetişmeyen ağaç ve ağaççık nevilerinin bulunduğu yerlerden,

ç) (H) Tapu ile özel mülkiyette bulunan ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan her nevi meyveli ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerden  (fıstık çamlıkları ve palamut meşelikleri hariç),

üzerindeki ağaç ve ağaççıklar Devlet ormanlarında yetişmeyen ağaç ve ağaççık türlerinden ise sahipleri bu ağaç ve ağaççıkları hiçbir kayıt ve şarta tâbi olmadan kesip taşıyabilirler. Bu yerlerde kesilecek ağaç ve ağaççıkların Devlet ormanlarında bulunan ağaç ve ağaççık nevilerinden olması halinde sadece bu ağaç ve ağaççıklar için sahipleri, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen dilekçe ve ekleri ile birlikte işletme şefliğine müracaatı üzerine işletme şefliği heyeti veya talep sahibinin isteği halinde ormancılık büro ve şirketleri tarafından hazırlanan ve işletme şefliğince kontrol ve tasdik edilen işlem/Oda onaylı işlem dosyasına dayanarak işletme şefi veya görevlendireceği orman muhafaza  memuru tarafından tutanak düzenlenerek bir nüshası müracaat sahibine verilmek suretiyle kesip taşıyabilirler, ayrıca damga ve nakliye tezkeresi aranmaz.

(2) Aynı Kanunun 116 ncı maddesinin (B) fıkrasında sayılan:

a) (D) Kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski (kadim) mezarlıklardaki ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yerlerden,

b) (F) Tapu ile özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan, dağınık veya yer yer küme ve sıra halinde ki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerden,

c) (G) Yüzölçümü üç hektarı aşmayan sahipli arazide tabii olarak yetişen her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerden, 

ç) (H) Tapu ile özel mülkiyette bulunan ve muhitin hususiyetlerine göre yetişmiş veya yetiştirilecek olan fıstık çamlıkları ve palamut meşeliklerinden,

d) (K) Orman sınırları dışında olup, alan büyüklüğüne bakılmaksızın sahipli arazilerde, ekim ve dikim yolu ile yetiştirilen her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerlerden,

taşınmazın bulunduğu belde/köy/mahallede kullanılmak üzere taşınmaz sahiplerinin talep edeceği miktar kadar her türlü yapacak ve yakacak ihtiyaçları, sahiplerinin bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen dilekçe ve ekleri ile birlikte işletme şefliğine müracaatı üzerine işletme şefliği heyeti veya talep sahibinin isteği halinde ormancılık büro ve şirketleri tarafından hazırlanan ve işletme şefliğince kontrol ve tasdik edilen işlem/Oda onaylı işlem dosyasına dayanarak işletme şefi veya görevlendireceği orman muhafaza memuru tarafından tutanak düzenlenerek bir nüshası müracaat sahibine verilmek suretiyle karşılanır, ayrıca damga ve nakliye tezkeresi aranmaz. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikamet edilen yer köy/mahalle/belde sınırları dışında ise en fazla yirmi metreküp DKGH’den elde edilecek her türlü yapacak ve yakacak ihtiyaçları nakliye işlemine tabidir, ilgili tutanak nakliyeye müstenit yapılır. Bu yerlerden sahiplerinin pazar satışları için yapacakları her türlü kesimler, keşif, damga ve nakliye işlemlerine tabidir. Pazar satışları için bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şekilde işlem yapılır.

(3) Orman sayılmayan tapulu taşınmazlar üzerinde; fındıklık, çay bahçesi ve çeşitli ziraat arazileri içerisinde bulunan civarın özelliklerine göre kendiliğinden veya emekle yetiştirilen dağınık, sıra, yer yer küme halindeki kızılağaç ve kestane ağaçlarından sahipleri her türlü zati ihtiyaçları için ikinci fıkrada belirtildiği gibi düzenlenecek tutanakla faydalanırlar. Pazar satışı talepleri halinde bu tutanak yapılacak damga ve nakliye tezkeresine dayanak yapılır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen yapacak ihtiyaçları her bir tapulu taşınmaz ve malik için beş yılda bir, yakacak ihtiyaçları ise her yıl karşılanır.

(5) Orman rejimine giren;

a) Orman Kanununun 1 inci maddesinin istisna bentlerine girmeyen; tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık topluluklarının bulunduğu yerlerde,

b) Kesinleşmiş orman tahdit veya kadastrosuna göre veya hükmen; Devlet ormanı, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait orman ve hususi orman olan yerlerde,

c) Devletleştirilmiş ormanlarda,

ç) İade edilen ormanlarda,

bu Yönetmelik kapsamında faydalandırma yapılmaz.

Tutanak dayanağı olan işlem/Oda onaylı işlem dosyasının hazırlanması

MADDE 6 – (1) Orman Kanununun 116 ncı maddesinin (A) ve (B) fıkralarında ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde ifade edilen tutanak dayanağı olan işlem/Oda onaylı işlem dosyası; Orman Kanununun 116 ncı maddesinin  (A) ve (B) fıkralarına göre kesilen ağaç ve ağaççıklar, taşınmazın bulunduğu belde/köy/mahalle sınırları içerisinde kullanılacak ise işletme şefliği heyeti tarafından, köy/belde/mahalle sınırları dışına taşınması talebi halinde ise işletme şefliği heyeti veya ormancılık büro ve şirketleri tarafından hazırlanır.

(2) Tutanaklar cilt ve yaprak numaraları belli olan kıymetli evrak niteliğinde olup, iki nüsha düzenlenecek bir adedi taşıyıcıya verilecek bir adedi dip koçanda bırakılacaktır. Tutanak ciltlerinin bastırılması, kayıt altına alınması, muhafazası, teslim ve tesellümleri ile kontrolleri orman işletme müdürlüğü yetki ve sorumluluğundadır.

Sahiplilik belgeleri ve değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Taşınmazın sahipliliği;

a) Tapulama/kadastro, imar mevzuatı veya hükmen ilgilileri adına oluşturulan,

b) 2/B alanlarının Devlet tarafından satışı veya tahsisi sonrası tesis edilen,

tapu kayıtlarıyla mümkündür.

(2) Kesinleşen orman tahdit veya kadastrosuna göre orman sayılmayan yerlerde; tapulama/kadastro, imar mevzuatı veya hükmen ilgilileri adına oluşturulan ve tapuda hâlen kişiler adına kayıtlı olan taşınmazlara ilişkin tapu kayıtları esas alınır, başkaca hiçbir değerlendirme yapılmaz.

(3) Kayıt ve belgelerin araziye uygulanamaması hâlinde, ilgiliden yetkili Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik bürosu veya yetkili Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik bürosu bulunmayan yerlerde kadastro müdürlüğünce yapılacak aplikasyon üzerine düzenlenecek koordinatlı aplikasyon krokisi istenir. 

(4) Sınır ve mülkiyet anlaşmazlığı olan veya bu anlaşmazlığın mahkemeye intikal ettiği yerlerde, kesinleşmiş mahkeme kararına göre işlem yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müracaat, İnceleme ve Değerlendirme

Müracaat

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yerlerden pazar satışları için sahipleri e-Devlet uygulaması üzerinden veya dilekçelerine;

a) Tapu belgesi veya tapu dairesinden alınmış tapu kayıt örneklerini,

b) Müracaat edenler, taşınmazın hissedarlarından birisi veya hissedarların dışında üçüncü şahıslar ise diğer hissedarların veya malikinin; noter onaylı veya köy muhtarı ve ihtiyar heyetinin en az iki üyesi tarafından onaylanarak mühürlenen yazılı muvafakatini,

c) Malikin yurtdışında olması durumunda elçilik veya konsolosluk onaylı muvafakat-mutemet belgesini,

ç) Malik ölmüş ise veraset ilamını,

d) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı kimlik kartı örneğini,

e) Ormancılık büro ve şirketleri tarafından tanzim edilen Oda onaylı işlem dosyasını,

ekleyerek orman işletme müdürlüğüne müracaat eder.

(2) Köy Tüzel kişiliklerine ait taşınmazlarda, Kaymakamlıkça onaylı muhtar ve ihtiyar heyeti kararı istenir.

(3) Oda onaylı işlem dosyasında; birinci fıkrada belirtilen belgeler ile dikili ağaç ölçü tutanağı, parselin işlendiği koordinatlı orman kadastro haritası, arazi inceleme raporu ve bu Yönetmelikte taşınmaz ve müracaat durumuna göre istenilen bilgi ve belgeler bulunur. e-Devlet üzerinden ve orman idaresinden usulüne uygun temin edilebilecek bilgi ve belgeler ayrıca talep edilmez.

(4) Taşınmazın kamulaştırılması halinde kamulaştırmayı yapan kurumun muvafakatıyla, taşınmazın kamulaştırma sırasındaki sahibi bu Yönetmelik hükümlerine göre müracaatta bulunabilir.

(5) Ceviz ve aşılı kestane ağaçlarının kesimine her yıl 15 Kasım-15 Mart tarihleri arasında izin verilir. Ancak, mahkemece kesimine karar verilmiş, ayakta kurumuş, fırtına ve sel gibi doğal afetler sonucu yıkılmış olan veya baraj, gölet, sulama kanalı, yol gibi yapıların yapımı esnasında kesiminde zaruret görülen ceviz ve aşılı kestane ağaçlarının kesimine her zaman izin verilebilir.

(6) Kadim mezarlıklarda bulunan ağaç ve ağaççıkların kesim taleplerine; mülki idare amirlerinden, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden veya bunların taşra birimlerinden mezarlık üzerindeki ağaçların kesiminde sakınca görülmediğine dair alınacak belgelerin de eklenmesi gereklidir.

(7) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu kapsamındaki alanlarda bulunan orman sayılmayan yerlerden sahiplerinin bu Yönetmeliğe göre yapacakları taleplerde, Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün veya bunların taşra birimlerinin uygun görüşü alınır.

(8) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kalan orman sayılmayan yerlerdeki taşınmaz, sit alanları ve korunan kültür varlıklarının bulunduğu alanlarda olması halinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü veya taşra birimlerinden izin alındığına dair belge eklenir.

(9) İl, ilçe ve belde merkezlerindeki taşınmazlar üzerinde bulunan ağaç ve ağaççıkların kesiminde DKGH miktarına bakılmaksızın; taşınmazın gerçek ve tüzel kişilere, belediye ya da diğer kamu tüzel kişiliklerine ait olması halinde yetkililerinin, işletme şefliği heyeti veya ormancılık büro ve şirketlerine tanzim ettirecekleri işlem/Oda onaylı işlem dosyası ile bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

(10) Orman Kanununun 1 inci maddesi istisna bentleri kapsamında olan Hazine taşınmazlarında bulunan ağaç ve ağaççıkların kesim taleplerinde; bir kuruma tahsisli olup olmadığına bakılmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü taşra birimlerince ilgili mevzuatında izin verdiği gerçek ve tüzel kişilerin, işletme şefliği heyeti veya ormancılık büro ve şirketine tanzim ettirecekleri işlem/Oda onaylı işlem dosyası ile bu Yönetmelik hükümlerine göre işlemleri yapılır.

(11) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununa tabi yerlerde bulunan ağaç ve ağaççıkların kesim taleplerinde; il mera komisyonunun izin verdiği gerçek ve tüzel kişilerin işletme şefliği heyeti veya ormancılık büro ve şirketine tanzim ettirecekleri işlem/Oda onaylı işlem dosyası ile bu Yönetmelik hükümlerine göre işlemleri yapılır.

İnceleme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen pazar satışları için serbest ormancılık büro ve şirketlerince tanzim edilen Oda onaylı işlem dosyası işletme müdürlüğü heyetince incelenir, eksik evrak var ise ormancılık büro ve şirketine bildirilir, belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz.

(2) Serbest ormancılık büro ve şirketlerince tanzim edilen Oda onaylı işlem dosyası, işletme müdürlüğü heyetince Orman Kanununun 1 inci maddesinin istisna bentleri hükümlerine göre incelenir.

(3) Müracaat dosyasının tam ve usulüne uygun olduğu tespit edildikten sonra durum ormancılık büro veya şirketine bildirilir.

(4) Arazi incelemesi; serbest ormancılık büro ve şirket yetkilisi ile bilirkişi tarafından yapılır. Arazi incelemesi, müracaat belgelerinin tamamlanma tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Arazi incelemesinin yapılmasını engelleyen yağmur, kar, afet vb. nedenlerle bu süre uzatılabilir.

Belgelerin araziye uygulanması, arazi inceleme raporu

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında  belirtilen pazar satışları için müracaat evraklarının incelenmesi, arazi keşfi ve belgelerin araziye uygulanması ile arazi inceleme raporunun tanzimi serbest ormancılık büro ve şirketleri tarafından yapılır. İşletme müdürlüğü heyeti tarafından Oda onaylı işlem dosyası evrakları arazide ve büroda kontrol edilerek hazırlanan arazi inceleme raporu, işletme müdürlüğü onayına gönderilir.

(2) Arazi inceleme raporunun, işletme müdürlüğünce uygun görülmesi halinde onaylanarak, Oda onaylı işlem dosyasının bir takımı işletme şefliğine gönderilir. Uygun görülen veya görülmeyen taleplerin neticesi, işletme müdürlüğünce gerekçeleri açıklanmak suretiyle on beş gün içinde talep sahibine bildirilir.

(3) Orman alanlarına bitişik tapulu taşınmazların orman sınır aplikasyonu işletme müdürlüğü/işletme şefliği heyetince yapılır.

İtirazlar ve incelenmesi

MADDE 11 – (1) Ormancılık büro ve şirketleri tarafından ilk incelemeyi müteakip hazırlanan olumlu Oda onaylı işlem dosyasının işletme müdürlüğünce uygun görülmemesi veya ormancılık büro ve şirketleri tarafından olumsuz düzenlenen Oda onaylı işlem dosyasına, talep sahibince yapılan itirazlar bölge müdürlüğüne bildirilir.

(2) İtirazlar, bölge müdürlüğü heyetince incelenerek karara bağlanır. Bölge müdürlüğünün onayını müteakip inceleme sonuçları gerekçeleri ile birlikte işletme müdürlüğüne ve talep sahibine on beş gün içinde bildirilir.

(3) İşletme müdürlüğünce, bildirilen sonuca göre işlem yapılır.

Dikili ağaç damgası, kesim, mamul damgası ve nakliye

MADDE 12 – (1) İşletme Müdürlüğünce onaylanmış Oda onaylı işlem dosyasının işletme şefliğine geliş tarihinden sonra en geç on beş gün içerisinde dikili ağaç ölçü tutanağına bağlanan ağaçların dikili ağaç damgası işletme şefi tarafından yapılır. Oda onaylı işlem dosyasına konu ağaç ve ağaççıkların damgalanmasında ormancılık büro ve şirketi yetkilisinin de hazır bulunması ve damga aynalarının bu yetkili tarafından açılması zorunludur.

(2) Oda onaylı işlem dosyasına konu ağaç ve ağaççıkların kütüğü dibinde boylarına göre ayrılması, yuvarlak ağaç ölçü tutanağına bağlanması, sterle ölçülen emval varsa miktar olarak bu tutanağa yazılması ormancılık büro ve şirketleri sorumluluğundadır. Üretilen emvaller, yuvarlak ağaç ölçü tutanağına uygunluğu görüldükten sonra işletme şefi veya görevli memur tarafından mamul damga ile damgalanır. Ayrıca sterle ölçülen emval varsa miktar olarak bu tutanağa yazılır ve işletme şefliğinin belirleyeceği süre içinde nakledilir.

(3) Bu Yönetmeliğe göre yapılan işlemlerde, Oda onaylı işlem dosyasının işletme müdürlüğünce onaylanmasından itibaren altı ay içinde kesim ve nakliye dahil tüm işlemlerin bitirilmesi esastır. Bu süre içerisinde işlemleri bitirilemeyen Oda onaylı işlem dosyası iptal edilir. İptal edilen işlemler için bu Yönetmelik kapsamında yeniden uygulama yapılır.

(4) Nakliye işlemleri, 4/6/2004 tarihli ve 25482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Ürünlerine Verilecek Taşıma Belgelerine Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(5) Damga işlemleri, 10/4/2004 tarihli ve 25429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Genel Müdürlüğü Damga Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Sorumlular

MADDE 13 – (1) Malik veya malikin kanuni vekili, her türlü anlaşmazlıkta orman idaresine karşı sorumludur.

(2) Faydalanmaya konu taşınmaz ve üzerindeki ağaç ve ağaççıklarla ilgili ihtilaf olup olmadığı hususunda taşınmaz sahibinden yazılı beyan ve taahhütname, bilirkişi, muhtar veya muhtarın yokluğunda ihtiyar heyetinden görevlendirilen azadan ise yazılı beyan alınır. Beyanlar üzerine yapılan işlemlerden beyan sahipleri sorumludur.

(3) Serbest Meslek Mensupları, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 10 uncu, 11 inci  ve 12 nci maddelerinde belirtilen yasak ve cezalara tabidirler.

İşlemlerin kayıt altına alınması

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik doğrultusunda yapılan tüm talepler ve uygulama sonuçları işletme müdürlüğünde ve ilgili işletme şefliğinde kayıt altına alınır. Ormancılık büro ve şirketleri tarafından tanzim edilen Oda onaylı işlem dosyaları, Oda mevzuatının belirlediği süre kadar ormancılık büro ve şirketlerinde saklanır.

 (2) Bu Yönetmelik kapsamındaki işlemler ORBİS’te yapılır.

Hizmet giderleri

MADDE 15 – (1) Orman Kanununun 116 ncı maddesinin (B) fıkrasında ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yerlerde yapılacak pazar satışları için hizmet gideri; arazi incelemelerine katılacak işletme şefliği heyeti, işletme müdürlüğü heyeti ve uygunluk kontrolü yapacak olanlara ödenecek her türlü yol giderleri ve gündelikleri ile zaruri olarak kullanılan resmî hizmet vasıtalarının işletme giderleri toplamından oluşur. Buna göre hesaplanan hizmet gideri her yılbaşında Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman bölge müdürlüklerine bildirilir. Hizmet gideri talep sahibince avans olarak orman idaresine yatırılır. Arazi incelemeleri, uygulamaları ve kontrollerine katılacak işletme şefliği heyeti, işletme müdürlüğü heyeti ve uygunluk kontrolü yapacak olanlara ödenecek hizmet bedeli avans olarak alınan hizmet giderinden karşılanır, artan bedel ilgilisine iade edilir. Hizmet bedeli ödemeleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine tabi değildir.

(2) Hizmet gideri yatırılmadan arazi incelemesine çıkılmaz.

(3) İtiraz incelemelerinden hizmet gideri alınmaz.

(4) Hizmet bedeli ödenmesi ve mahsup işlemleri, sarf evrakına dayalı olarak işletme müdürlüğünce usulüne göre yapılır.

(5) Her parsel için ayrı dosya açılır, giderler ayrı ayrı hesaplanarak tahsil edilir.

(6) Avansların tahsili ile hesaplardan yapılacak her türlü ödeme ve iade işlemleri orman işletme müdürlüğünce genel hükümlere göre kontrol edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 3/8/2012 tarihli ve 28373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç ve Ağaççıklardan Faydalanılması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız.