7 Aralık 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31327

YÖNETMELİK

Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüksek İhtisas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (YİUZEM): Yüksek İhtisas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Program koordinatörü: Merkezde yürütülecek uzaktan eğitim faaliyetlerinin ilgili akademik birim ile Merkezin koordinasyonunu sağlayacak öğretim elemanını,

ç) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Yüksek İhtisas Üniversitesi Senatosunu,

e) Uzaktan eğitim: Farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri (internet, mektup, video, CD, televizyon) aracılığıyla bir araya getirildiği eğitim yöntemini,

f) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.

b) Eğitim-öğretim süreçlerinde üretilen bilgiyi tüm paydaşlara ulaştırmak.

c) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam olanakları ile eğitim-öğretimin başarısını artırmak.

ç) Üniversitedeki akademik birimler arasında etkileşimi ve yardımlaşmayı desteklemek.

d) Üniversite bünyesinde verilmekte olan dersleri e-öğrenme araçları ile desteklemek.

e) Uzaktan eğitim yöntemiyle mezuniyet sonrası eğitim programlarına destek olacak mesleki bilgi güncellenmesine yardımcı olmak.

f) İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benimsetmek.

g) Üniversitede bilgi iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yapılacak olan ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü ve yetişkin eğitimi dâhil bütün eğitim-öğretim programları ve faaliyetleri kapsamındaki program ve uygulamaları yürütmek.

ğ) Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak.

h) Sürekli Eğitim Merkezi ile birlikte toplum yararına olacak konularda eğitim ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika programları geliştirmek.

ı) Uzaktan eğitim teknolojilerine ilişkin altyapı, donanım, yazılım ve mali konularda planlama yapmak.

i) Bilgi birikimini talep eden kurum ve kuruluşlara aktarmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme temeline dayanan teknolojilerle desteklemek.

b) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve ders içeriklerinin hazırlanmasına destek olmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

c) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkemizin kalkınmasında bireylerin teknoloji okur-yazarlığı konusunda gelişimine yardımcı nitelikteki eğitim ihtiyacını belirlemek ve e-öğrenme yöntemi ile yaygınlaştırılmasını desteklemek.

ç) Mevcut teknolojilerin sürekli güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli araştırma ve planlama çalışmalarını yürütmek.

d) Uygulamaları yürütebilmek için Üniversitenin ilgili idari ve akademik birimleri ile koordinasyon sağlamak.

e) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortaklaşa projeler üretmek.

f) Açılması uygun görülen ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarına destek olup, sertifika programlarını yürütmek.

g) Toplumsal sorunların çözümüne yönelik sosyal sorumluluk projelerinin uzaktan eğitim ile yürütülmesi için sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle işbirliği yapmak.

ğ) Bilgi iletişim teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim şeklinde yapılan önlisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü programlar ile ders, kurs, seminer, konferans ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

h) Uzaktan eğitimde internet, diğer veri iletişim ağları, radyo, televizyon, telefon ve posta gibi iletişim araçları ve basım, ses, görüntü video, bilgisayar ve teknolojinin sunduğu diğer gereçleri kullanarak uzaktan eğitimle ilgili program ve yazılımlar geliştirilmesini sağlamak.

ı) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili konularda Üniversitenin bütün birimlerine ait laboratuvar, kütüphane, akıllı sınıf, derslik, stüdyo ve diğer eğitim öğretim imkânlarından yararlanmak veya bunların oluşumuna katkıda bulunmak.

i) Uzaktan eğitim öğretim şeklinde verilen kurs, seminer, konferans, ders, program ve bölümler için içerik ve eğitim öğretim programları belirlemek, kredilendirmek ve görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

j) Eğitim öğretim türüne göre ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika, katılım belgesi, ders geçme belgesi ve benzerlerini vermek.

k) Kayıt, kabul, sınav, başarı, ders geçme ve benzeri işlemler için usul ve esasları belirlemek, düzenlemek ve sunmak.

l) Uzaktan eğitim öğretim ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak, bildiri, makale ve kitaplar yayınlamak, akademik dergi, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri faaliyetler gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası proje desteklerine başvurmak ve bu faaliyetleri teşvik etmek.

m) Uzaktan eğitim ile ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.

n) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir ve görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdürün teklifi üzerine, çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezde görevli olan iki öğretim elemanı Rektör onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Merkezde yeterli öğretim elemanı bulunmaması halinde Üniversitenin diğer birimlerinden öğretim elemanı Rektör onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(3) Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinden bir kişi vekalet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi faaliyet alanları çerçevesinde ve amaçları doğrultusunda yönetmek.

b) Merkez çalışmalarını koordine etmek.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Merkeze ait yıllık bütçeyi hazırlayarak, Yönetim Kurulu kararını almak ve Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel, yatırım ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdürün önereceği iki öğretim elemanı ile Üniversitenin ilgili birimlerindeki tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(3) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili konuları görüşmek ve karara bağlamak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkezde yürütülecek faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunmak ve yapılan faaliyetleri denetlemek.

ç) Merkez için gereksinim duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

d) Programda yer alacak internet içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden geçirmek, konuyla ilgili bölüm başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.

e) Merkeze gelen iş, proje ve işbirliği tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

f) Bütçenin görüşülmesini ve karara bağlanmasını sağlamak.

g) Senato tarafından açılmasına karar verilen uzaktan eğitim öğretim veya hibrit eğitim öğretim şeklinde yürütülecek kurs, ders, sertifika programı, önlisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü eğitim öğretim programlarını uygulamak.

ğ) Ulusal ve uluslararası işbirliği faaliyetlerine onay vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Rektör onayı ile karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 13 – (1) Merkezin donanım, yazılım ve teknik altyapı konularındaki ihtiyacı Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Rektör onayı ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür.