7 Aralık 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31327

YÖNETMELİK

Yaşar Üniversitesinden:

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (YÜKAM): Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Yaşar Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Yaşar Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Atatürk İlke ve İnkılâplarıyla kadının kazandığı hakları ve modern toplum içindeki yerini baz alarak, kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yer alabilmesi, kadının statüsü ve sorunları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve donanımlı kişilerin yetiştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

b) Kadın hakları, yaşamı, geleceği ve sorunlarına bölgesel ve Ülke genelinde çözümler üretmek için yurt içinde ve yurt dışında kadın çalışmaları ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yapmak ve etkinliklere katılmak.

c) Üniversitenin ilgili birim ve bölümlerinin iş birliği ile kadın sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmalarda bulunmak, proje oluşturmak, projelere katılmak, bilimsel yayınlar yapmak ve konuyla ilgili duyarlılığı arttırmak için toplumla Üniversite arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ç) Sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri geliştirip, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının ulusal ve uluslararası boyuttaki gelişim ve düzenlemelerinin ülkemizde karşılığını bulması için farkındalık yaratmak için çalışmalara katılmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kadın araştırmaları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iletişim ağı oluşturmak ve iş birliğini geliştirmek.

e) Eğitim, yoksulluk, iç ve dış göç, siyasi katılım, ekonomik üretim gibi alanlarla ilgili olarak İzmir ilindeki kadınların durumunu belirleyecek bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını yayımlamak.

f) Çalışan kadınlarda iş ve aile dengesini araştırmak.

g) Sosyal hayat içerisinde kadının verimliliğini arttırmak için araştırmalar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadın sorunlarına yönelik olarak Üniversite genelinde ve toplumsal düzeyde farkındalık yaratmak, duyarlılık geliştirmek ve kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak.

b) Üniversite olarak İzmir genelindeki tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, gelen talepler doğrultusunda inceleme yapmak ve projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak.

c) Kadınlara yönelik eğitim ve güçlendirme programları düzenlemek.

ç) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçları ve Ülke ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalara katılımlarını sağlamak ve destek vermek.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda, Üniversite ve ilgili kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

e) Her türlü kadın çalışmalarını destekleyici seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel ve toplantılar düzenlemek.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt dışındaki benzer merkezlerle iş birliği yapmak, projeler geliştirmek, öğrenci ve öğretim üyesi değişiminde bulunmak.

g) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunları ile ilgili ders ve seminerler verilmesini ve bu aktivitelere öğrencilerin katılımını özendirmek.

ğ) Merkezin amaçları kapsamında Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu başkanıdır. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün çalışmalarına yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir.

(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi yerine vekâlet eder. Müdür yardımcılarının bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyeleri kıdem sırasına göre Müdürlüğe vekalet eder.

(4) Müdürün görev süresi sona erdiğinde ya da görevinden ayrıldığında yardımcılarının görev süresi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Müdür yardımcılarını Rektörlüğe önermek.

d) Gerekli olduğu durumlarda Üniversite kadrolarından gerekli alt birimlerin kurulup görevlendirmesini Rektörlük onayıyla gerçekleştirmek.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programlarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek.

g) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek, denetlemek, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgili birimlere iletmek ve sonuçlandırmak.

ğ) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak, Merkeze ait mekan, araç ve gereç ihiyaçlarını saptamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

h) Her akademik yılın sonunda Yönetim Kurulu ile birlikte Merkezin faaliyetlerini rapor haline getirmek ve Rektörlüğe iletmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen beş kişiden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine Müdürün başkanlığında yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun çalışma politikalarını belirlemek.

b) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek.

c) Proje konularını tespit etmek.

ç) Müdürün her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlemesine katkıda bulunmak, yıllık faaliyet raporunu inceleyip değerlendirmek.

d) Yapılan seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel ve toplantıların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

e) Yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak, Müdürün onayı ile Rektörlüğe sunmak.

f) Yönetim Kurulunun ilgili mevzuat hükümleri kapsamında karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.