7 Aralık 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31327

YÖNETMELİK

İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (İRUFİZMER): İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyeti: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,

d) Sağlık Bilimleri Fakültesi: İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini,

e) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu,

f) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak.

b) İhtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir sağlık hizmeti sunmak.

c) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına katkıda bulunmak.

ç) Danışmanlık hizmetleri vermek, akademik birimlerle, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak.

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde projeler hazırlamak.

e) Araştırma faaliyetlerinde bulunmak, ortak, iştirakçi olarak projelerde yer almak, disiplinler arası proje fikirlerinin ve farklı disiplinlerden gelen öğrenci-akademisyen-sağlık sektörü işbirliği projelerinin üretilmesine imkân sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında toplum sağlığını negatif yönde etkileyen ve yaşam kalitesini düşüren güncel konularda araştırmalar yapmak.

b) Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitimlerine ve uygulama yapmalarına katkı sağlamak.

c) Üniversite öğrencisi, personeli, personel yakınları ve bölge halkına sağlık hizmetleri vermek, ayakta veya yatarak teşhis ve tedavi hizmeti sunmak. Bu amaçla gerektiğinde Rektörlük onayı ile İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi İşletmesi üzerinden personel istihdam etmek ya da hizmet satın almak.

ç) TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projelerine yönelik araştırmalar planlayarak fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yetkin akademisyenlerin çalışmalarıyla bilime katkıda bulunmak.

d) Fizyoterapi ve rehabilitasyon konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak güncel projeler üretmek.

e) Faaliyet alanına giren konularda konferans, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek, bu toplantılarda Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademisyen ve öğrencilerinin aktif rol almasını sağlamak.

f) Merkez bünyesinde yapılan araştırma ve uygulamalar konusunda kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek amacı ile yayın faaliyetlerinde bulunmak.

g) Araştırma merkezinin hedefleri doğrultusunda AR-GE çalışmaları yapmak ve yaptırmak, gerekirse amaca uygun büro, iş yeri, laboratuvar, bina, araç ve benzeri  kiralamak.

ğ) Üniversite personeli, öğrencisi ya da bölge halkına fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti veren merkezler kurmak ve gerekirse bu merkezleri gerektiğinde İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi İşletmesiyle bağlantılı olarak işletmek ya da anlaşmalı bir kuruma işlettirmek.

h) Merkezin amacını gerçekleştirmede ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri içerisinden Yönetim Kurulunca önerilen üç aday arasından, Rektör tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kurulunun gözetim ve denetimi altında Merkezin işlerini yürütmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra uygulamak.

ç) Merkezin proje grup veya birimleri ile başkanlarının seçimi için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

d) Araştırma ve proje çalışma ekiplerini kurmak.

e) Personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Bünyesinde oluşturulan birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

g) Çalışma planı hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

h) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi bittiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları Müdürün vereceği görevleri yapar.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından görevlendirilecek Üniversitede sağlık hizmetleri alanında çalışmaları bulunan beş öğretim üyesinden oluşur. Yönetim Kuruluna Rektör ya da seçeceği bir öğretim üyesi başkanlık eder. Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süreleri dolan veya üç yıldan önce görevinden ayrılan üyelerin yerine yenileri aynı usulle görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık faaliyet raporu ile plan ve programları karara bağlamak.

b) Müdürün önereceği proje grubu veya birimler ile bunların başkanlarını seçme konusunda karar almak, bu grup veya birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda kararlar almak.

ç) Müdürün gündeme getireceği konular hakkında karar vermek.

d) Müdürün iş planını onaylamak ve çalışmalarını denetlemek.

e) Merkezin yıllık çalışmalarını denetleyerek, sonuçlarını yıllık faaliyet raporu şeklinde Üniversite Senatosunun bilgisine sunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

g) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür.