6 Aralık 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31326

YÖNETMELİK

İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL EĞİTİM

VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerinin ilgi duydukları ikinci bir programdan önlisans veya lisans diploması ile başarı belgesi almalarına yönelik olarak yürütülen çift anadal ve yandal programlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Arel Üniversitesi çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anadal programı: Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu önlisans veya lisans programını,

b) Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin Üniversitenin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

c) Diploma programı: Fakülte ve yüksekokul veya bölümlerin belirlenen yeterliklerini sağlayan öğrencilere önlisans veya lisans diploması düzenlenen yükseköğretim programını,

ç) GNO: Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,

d) İkinci anadal: Öğrencinin ikinci bir lisans diploması almak amacıyla başvurduğu ve kabul edildiği lisans programını,

e) İlgili kurul: Fakülte/yüksekokul kurullarını,

f) İlgili yönetim kurulu: Fakülte/yüksekokul yönetim kurullarını,

g) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,

ğ) Mütevelli Heyeti: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) Not çizelgesi: Öğrenim süresi içinde alınan derslerin, isim, kredi ve başarı notlarının topluca yazıldığı belgeyi,

ı) Senato: İstanbul Arel Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini,

j) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Arel Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

k) Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, Üniversite içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen başarı belgesi alabilmelerini sağlayan programı,

l) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin bu Yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkını kazanmasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programların Açılması ve Kontenjanlar

Programların açılması

MADDE 5 – (1) Çift anadal ile yandal programları; ilgili bölümün başvurusu, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun onayıyla açılır. Öğrencilerin almaları gerekli dersler, program önerisinde gerekçeleriyle belirtilir.

(2) Çift anadal programı, önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında açılır.

Kontenjanlar

MADDE 6 – (1) İlgili yönetim kurulu her akademik yılın başında çift anadal programının kontenjanlarını Senatonun onayına sunar. Çift anadal programına kabul edilecek öğrenci sayısı hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, ilgili yılda anadal programının birinci yarıyılına ilk kez kayıt yaptıran öğrenci sayısının %20’sinden az olamaz.

(2) Yandal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Kontenjanlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çift Anadal Eğitim-Öğretimi Başvuru ve Kabul Koşulları, Programın

Uygulanması, Başarı Değerlendirme ve Mezuniyet

Başvuru ve kabul koşulları

MADDE 7 – (1) Öğrenci, ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

(2) Başvuru, belirlenen tarihte dilekçe ve not çizelgesi ile birlikte yapılır.

(3) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için;

a) Başvurduğu programın seviyesine göre Üniversitenin lisans veya önlisans öğrencisi olması,

b) Başvurduğu döneme kadar birinci anadal lisans diploma programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlaması,

c) Başvuru anında anadal diploma programı GNO’sunun en az 2,75 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasında en üst %20’de bulunması,

gerekir.

(4) Başvuru anından GNO şartını sağlayan ancak ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler, çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanı kadar puana sahip ise çift anadal programına başvurabilirler.

(5) Herhangi bir disiplin cezası almış öğrenciler çift anadal programına başvuru yapamaz.

(6) Çift anadal öğrenciliği sıfatını herhangi bir nedenle yitirmiş olan öğrenciler, yeniden çift anadal öğrenimi yapmak veya çift anadal öğrenimine devam etmek üzere başvuramaz.

(7) Çift anadal eğitim-öğretimine kabul, öğrencinin kayıtlı bulunduğu ve başvurduğu lisans bölüm başkanlarının, bölüm başkanı yoksa fakülte dekanlarının olumlu görüşü üzerine, başvurduğu bölümün bağlı bulunduğu fakültenin yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(8) Yatay geçiş yoluyla bölüm değiştiren öğrenciler aynı eğitim-öğretim döneminde çift anadal başvurusu yapamaz.

(9) Çift anadal programındaki öğrenci, kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

(10) Çift anadal programları arasında yatay geçiş yapılmaz.

(11) Zorunlu hazırlık sınıfı olan çift anadal ikinci diploma programlarının yeterlik sınavını başaramamış öğrenciler, ilgili programlara kabul edilmez.

(12) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz.

(13) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

(14) Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu Yönetmelikte belirlenen diğer şartların yanı sıra kaydolduğu yıl ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir.

(15) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler çift anadal programlarına başvuramaz.

Programın uygulanması

MADDE 8 – (1) İkinci anadal programı, intibakı yapılan eş değer derslerden sonra 240 AKTS toplama ulaşmak için gerekli olan, en az 40 AKTS değerindeki, bitirme projesi, bitirme tezi, staj, yerinde uygulama ve benzerleri hariç, derslerden oluşur.

(2) İkinci anadaldan bir yarıyılda en fazla 5 ders alınabilir.

(3) Öğrenci, çift anadal diploma programı eğitimini kendi isteği ile bırakabilir.

(4) Çift anadal öğrencilerinin bireysel ders programlarında, anadalların zorunlu derslerinin çakışmaması için gerekli planlama yapılır. Ancak, zorunlu olarak çakışma olması halinde birinci anadal derslerinin öncelikle alınması zorunludur.

(5) Öğrenci, çift anadal lisans eğitim-öğretiminden ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal eğitim-öğretimi derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

(6) Anadal diploma programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak ikinci anadal diploma programında da izinli sayılır. İkinci anadal diploma programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere ikinci anadal diploma programının bağlı olduğu dekanlık/yüksekokul onayı ile dönem izni verilebilir.

(7) Üniversitenin yaz öğretiminden çift anadal programı öğrencileri de diğer öğrenciler gibi yararlanır.

(8) Çift anadal programına dahil olan diploma programları arasında transfer edilebilmek için eş değer sayılacak dersler, ilgili diploma programları arasında düzenlenecek çift anadal program protokolüyle tanımlanır. Diploma programlarında eşdeğer sayılan dersler, öğrencinin her iki diploma programındaki yarıyıl kayıtlarında yer alır ve her iki not çizelgesinde gösterilir.

(9) İkinci anadal diploma programındaki derslerin belirlenmesinde ve bunların alınacağı dönemlerin planlanmasında öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili yönetim kurulu, öğretim üyeleri arasından bir Çift Anadal Programı Koordinatörü ve her beş öğrenci için en az bir danışman ataması yapar. Çift Anadal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal programındaki danışmanları ile birlikte görev yapar.

Başarı değerlendirme

MADDE 9 – (1) Başarı değerlendirmeye ilişkin hususlar aşağıdadır:

a) Anadal diploma programı GNO’su 2.00'ın altına düşen çift anadal programı öğrencisi, GNO’sunu 2.00’a yükseltinceye kadar, ikinci anadal diploma programından ders alamaz.

b) Çift anadal programı öğrencisinin ikinci anadal diploma programında GNO’su bir kereye mahsus 2.50’ye kadar düşebilir. GNO’su ikinci kez 2.75’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

Mezuniyet

MADDE 10 – (1) Çift anadal programına kayıtlı öğrenci, birinci ve ikinci anadal diploma programlarının her birinde toplam 240 AKTS ders yükünü başarı ile tamamlaması ve GNO’sunun en az 2,75 olması durumunda ilk anadalın yanı sıra ikinci anadal için de diploma almaya hak kazanarak mezun olur.

(2) İkinci anadal diploma programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilir.

(3) Birinci anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu durumdaki öğrenciler, ikinci anadal diploma için gerekli olan kayıt koşullarını yerine getirmek zorundadır.

(4) İkinci anadal diploma programında eğitim-öğretim hakkını kaybetmiş öğrenciler, bu kararın kesinleştiği tarihten itibaren birinci anadal programından mezun oluncaya kadar yazılı olarak başvurmaları halinde birinci anadal diploma programının bağlı olduğu ilgili yönetim kurulu kararı ile yandal başarı belgesi alabilir.

(5) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal diploma programında almış ve başarılı oldukları dersler, GNO’ya dâhil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

(6) Çift anadal programından dolayı öğrencinin almaya hak kazandığı diplomanın üzerinde çift anadal diploma programının adı yer alır.

(7) Çift anadal programını tamamlayan öğrenci, ikinci anadal alanında lisans ve önlisans diploması ile verilen hak ve yetkilerden yararlanır.

(8) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders alamayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yandal Eğitim-Öğretimi Başvuru ve Kabul Koşulları, Kredi Yükü ve Mezuniyet

Başvuru ve kabul koşulları

MADDE 11 – (1) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için;

a) Üniversitenin bir lisans bölüm/programına kayıtlı olması,

b) Başvurduğu döneme kadar anadal lisans bölümünde aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması,

c) GNO’sunun en az 2.50 olması,

ç) Herhangi bir disiplin cezası almamış olması,

gerekir.

(2) Yandal programına başvurular o programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

(3) Yandal programının koordinasyonu ve yürütülmesi için ilgili yönetim kurulu tarafından öğretim üyeleri arasından bir koordinatör atanır.

(4) Yandal öğrenciliği sıfatını herhangi bir nedenle yitirmiş olan öğrenciler, yeniden yandal öğrenimi yapmak veya yandal öğrenimine devam etmek üzere başvuramaz.

(5) Yatay geçiş yoluyla bölüm/program değiştiren öğrenciler aynı eğitim-öğretim döneminde yandal başvurusu yapamaz.

(6) Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.

Kredi yükü

MADDE 12 – (1) Yandal programı, programı açan bölümün ders programında bulunan dersler arasından olmak ve ortak ve eşdeğer dersleri de belirleyerek her lisans programı için ayrı ayrı düzenleme yapmak koşuluyla en az 17 en fazla 20 krediden oluşur. Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır, ilgili kurulların ve Senatonun onayına sunulur.

Yandal programlarına ilişkin diğer hususlar

MADDE 13 – (1) Öğrenci, yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

(2) Yandal programı öğrencisi iken, herhangi bir yarıyıl sonunda birinci anadal programı GNO’su 2,30’un altında olan öğrenciler, yandal öğrenciliği sıfatını yitirir. Yandal öğrenciliği sıfatını yitiren öğrenci, herhangi bir lisans bölüm/programında yandal öğrenimi yapamaz.

(3) Yandal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan veya yandal programında ders aldığı iki dönem üst üste GNO’su 2.30’un altında kalan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

(4) Yandal programından kaydı silinen öğrenciye yandal programında almış olduğu dersler ve notları gösteren ayrı bir not çizelgesi verilir.

(5) Öğrenci, yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

(6) Üniversitenin yaz öğretiminden yandal öğrencileri de diğer öğrenciler gibi faydalanırlar.

(7) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere, bu programı tamamlamak için ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl süre tanınır.

(8) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak yandal programında da izinli sayılır.

(9) Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere yandal programının bağlı olduğu ilgili yönetim kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.

Mezuniyet

MADDE 14 – (1) Öğrencinin, yandal programını tamamlayabilmesi için;

a) Anadal programından mezuniyet hakkını kazanmış olması,

b) Yandal programında, anadal programının zorunlu dersleri arasında yer almayan, en fazla toplam 20 kredilik dersi başarıyla tamamlaması,

c) Anadal programında GNO’sunun en az 2.30 olması,

gerekir.

(2) Öğrencinin yandal programında aldığı dersler ve başarısı not çizelgesinde ayrıntısı ile gösterilir.

(3) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.30 ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal başarı belgesi verilir.

(4) Yandal programından dolayı öğrencinin almaya hak kazandığı başarı belgesinde yandal programının adı yer alır.

(5) Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans diploması ile verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ücret

MADDE 15 – (1) Çift anadal ve yandal programı, birinci anadaldaki burslu öğrenciler de dâhil ücretlidir. Ücretler Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 29/7/2010 tarihli ve 27656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Lisans Eğitim ve Öğretim Programları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından önce çift anadal ve yandal programlarına kayıtlı olan öğrencilere 17 nci madde ile yürürlükten kaldırılan İstanbul Arel Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Lisans Eğitim ve Öğretim Programları Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.