6 Aralık 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31326

YÖNETMELİK

Bursa Uludağ Üniversitesinden:

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EKLEMELİ İMALAT UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Uludağ Üniversitesi Eklemeli İmalat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bursa Uludağ Üniversitesi Eklemeli İmalat Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bursa Uludağ Üniversitesi Eklemeli İmalat Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Bursa Uludağ Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Eklemeli imalat alanında disiplinler arası araştırma ve teknoloji uygulamaları için ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapmak.

b) Eklemeli imalat konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, konuyla ilgili lisans ve lisansüstü dersler için laboratuvar ortamları sağlamak, eğitime, mezuniyet çalışmalarına ve lisansüstü tez çalışmalarına destek olmak.

c) Üniversite, sanayi, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları arasında eklemeli imalat konularındaki işbirliğini teşvik etmek, düzenlemek ve uygulanabilir sonuçları ilgili sektörlerle paylaşmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Endüstriyel kuruluşlar başta olmak üzere,  diğer özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak teknik problemlerin çözümüne dair çalışmalar yapmak, teknoloji geliştirme ve uygulama projelerine destek vererek ortak projeler ve eğitim programları geliştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Eklemeli imalat teknolojileri kapsamı içerisinde yer alan; içten yanmalı motorlar, düşük ve/veya sıfır karbon salınımlı araçlar, hibrit ve alternatif araç tasarımları, sürdürülebilirlik, optimizasyon, çevresel faktörler, sürücü/yolcu/taşıt güvenliği ve konforu, lastik ve taşıt dinamiği ve benzeri konularda araştırmalar, incelemeler, geliştirmeler, uygulamalar yapmak.

b) Eklemeli imalat konularında disiplinler arası yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik etmek, yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının sonuçlarını ilgili sektörün yönetici ve profesyonellerinin bilgisine sunmak.

c) Merkezin çalıştığı konularda iletişim altyapısını geliştirerek veri tabanları oluşturmak.

ç) Merkezin amacına uygun olarak, eklemeli imalat teknolojisinin sanayide ve ilgili işletmelerde kullanımı ve uygulanması konularında inceleme ve araştırmalar yapmak, teknoloji geliştirme, teknoloji transferi ve teknik sorunların çözümü gibi konularda destek sağlamak.

d) Ar-Ge kültürünü oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik toplantılar, seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve kurslar düzenlemek.

e) Eklemeli imalat teknolojileri üzerine farkındalığın arttırılması amacıyla paneller, söyleşiler ve yarışmalar organize etmek.

f) Üniversitede eklemeli imalat ile ilgili konularda çalışan araştırmacılara, ihtiyaç duydukları kaynak ve altyapıların sağlanması hususunda rehberlik etmek.

g) Eklemeli imalat ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışı araştırma ve eğitim kuruluşları ile işbirliği yapmak.

ğ) Eklemeli imalat ile ilgili konularda sanayi ile işbirliği yapmak ve sanayiye, kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri vermek.

h) Üniversitede var olan teknik imkânlardan, eklemeli imalat konularında çalışan araştırmacıların faydalanabilmesi için Üniversite birimleri ile gerekli koordinasyonu sağlamak.

ı) Eklemeli imalat konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak projeler üretmek ve çalışmalar yapmak.

i) Eklemeli imalat araştırmaları konusunda gerçekleştirilen araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları rapor, bülten, kitap, dergi ve diğer ortamlarda yayın olarak sunmak.

j) Gerçekleştirilen başarılı işbirliği örneklerini iş dünyası ve kamuoyu ile paylaşmak.

k) Üniversite bünyesindeki ilgili birimlerin laboratuvarlarından, laboratuvarlarındaki makine, donanım, yazılım ve mevcut diğer altyapı imkânlarından Merkezin amaçları kapsamında araştırmacıların faydalanmasını sağlamak, yapılan ortak çalışmalarla ilgili birimlerin gelişmesine katkıda bulunmak.

l) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Merkez amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda aynı usul ile yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya davet etmek, bu kurulların geçici gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin çalışma alanıyla ilgili diğer görevleri yürütmek.

(2) Müdür; çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi iki yıldır. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlık eder ve Müdüre altı aya kadar vekâlet edebilir.

(4) Müdür yardımcılarının görevi Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda Müdüre Merkezin çalışmalarında ve yönetilmesinde yardımcı olmaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite Yönetim Kurulunca Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılamayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

(5) Yönetim Kurulu, görevlerini yerine getirmek için alt komisyonlar kurabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin bütçe ile ilgili önerilerini ve yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Müdürün önereceği bilimsel çalışma grupları ve Merkez birimleri ile bunların sorumlularını görevlendirme konusunda karar almak, bu birimlerin çalışma esaslarını belirlemek.

ç) Sanayi, ticaret ve hizmet sektörü mensupları tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini Üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev alabilecek birimleri tespit etmek.

d) Yürütülen faaliyetler hakkında Rektörlük, fakülte dekanlıkları, enstitü ve yüksekokul müdürlükleri, Üniversitede faaliyet gösteren ilgili merkez müdürlükleri ve Danışma Kuruluna bilgi sunmak.

e) Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek.

f) Merkez bünyesinde oluşturulan bilimsel çalışma gruplarına sonradan katılmak isteyen araştırmacıların başvurularını değerlendirmek.

g) İş dünyasından gelen araştırma, uygulama projeleri, burs, kurs, eğitim ve benzeri önerileri, Danışma Kurulunun da katkıları ile değerlendirmek, yönlendirilecek kişi ve Üniversite birimlerini belirlemek.

ğ) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek.

h) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili diğer konularda kararlar almak.

ı) Merkezin düzenlediği eğitim programlarına katılanlara verilecek belge ve sertifikalar hakkındaki esasları Üniversitenin ilgili birimleri ile işbirliği yaparak belirlemek.

i) Müdürün Merkezin amaçları doğrultusunda getireceği konular hakkında kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversite ve istekleri halinde diğer üniversite, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından olmak üzere görevlendirilen altı üye ile Müdür dâhil toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(3) Müdürün başkanlık edeceği Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(4) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversite ile kamu kuruluşları, sanayi, ticaret ve hizmet çevreleri arasında işbirliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Yılda bir defadan az olmamak üzere sanayi, ticaret ve hizmet çevrelerinin temsilcileri ile toplanarak Merkezin ve Yönetim Kurulunun faaliyetleri hakkında bilgi vermek.

c) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin uygulama ve çalışma faaliyetlerinin verimli yürütülebilmesi amacı ile belirlenmiş alt çalışma ve uygulama alanlarında bilimsel çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu üyeliği, Müdür tarafından önerilen aday ya da adayların Yönetim Kurulunca kabulü ile gerçekleşir. Çalışma gruplarına Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından bir koordinatör atanır ve grup faaliyetleri Müdür tarafından izlenir ve denetlenir.

Merkez Sekreteri

MADDE 15 – (1) Merkez Sekreteri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Merkez Sekreteri bir yıllığına görevlendirilir. Süresi dolduğunda yeniden görevlendirilebilir. Merkez Sekreteri oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulunda ve Danışma Kurulunda raportörlük yapar.

(2) Merkez Sekreterinin görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili (duyuru yapılması, kursiyerlerin kayıtları ve ödeme işlemlerinin takibi, notların işlenmesi ve benzeri diğer faaliyetler) iş ve işlemleri yürütmek.

b) Büro ve iç hizmetlerde çalışanlar arasındaki iş bölümünü Müdürün onayı ile yapmak.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.