5 Aralık 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31325

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ARICILIK, İPEKBÖCEKÇİLİĞİ, KAZ VE HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA

ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/36)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, üretim ve kalitenin yükseltilmesi için arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğinde yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak modern işletmelerin kurulması ve makine, alet, ekipman alımına yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, üretim potansiyeline göre 2020-2022 yılları için Bakanlıkça belirlenecek illerde; arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ve 20/10/2020 tarihli ve 3099 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS): Tanımlanmış ve plakalandırılmış kovanlara ait bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı, izlendiği ve raporlandığı Bakanlık kayıt sistemini,

b) Arı ürünleri: Bal, polen, arı sütü, arı ekmeği (perga), propolis, arı zehiri ve apilarnili,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

ç) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

d) Besleme evi: İpekböceği yetiştiriciliğinde yaş koza üretimi amaçlı inşa edilen taşınmazı,

e) Damızlık kaz: Yumurta ve et üretiminde kullanılacak civcivlerin üretimi için geliştirilmiş sürüyü oluşturan hayvanları,

f) Damızlık kaz işletmesi: Damızlık üretim amacı ile kurulmuş, Bakanlıktan izin veya faaliyet onay belgesi almış, üretime yönelik ticari civciv ve/veya kuluçkalık yumurta üreten işletmeleri,

g) Dut bahçesi: İpekböceği beslemesinde kullanılmak üzere tesis edilen dut bahçesini,

ğ) Genel Müdür: Hayvancılık Genel Müdürünü,

h) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

ı) Hak ediş: İl proje yürütme birimince hazırlanan ödemeye esas olan raporu,

i) Hak ediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanmış ve İl Proje Değerlendirme Komisyonunca onaylanarak Genel Müdürlüğe gönderilen icmal cetvelini,

j) İl müdürlüğü: İl tarım ve orman müdürlüğünü,

k) İlçe müdürlüğü: İlçe tarım ve orman müdürlüğünü,

l) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı/beslendiği kapalı, açık veya yarı açık sistem tesis durumundaki yerleri,

m) Karar: 20/10/2020 tarihli ve 3099 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı,

n) Kuluçkahane: Damızlık veya ticari amaçla civciv üretimi için Bakanlıktan izin veya faaliyet onay belgesi almış işletmeleri,

o) Taahhütname: Proje sahipleri tarafından imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile yatırımcının sorumluluklarını düzenleyen taahhütnameyi,

ö) Termin planı: Başvuru sahibinin proje faaliyetlerinin takvim yılı içindeki tahmini gerçekleşme aylarının gösterildiği proje faaliyet tablosunu,

p) Ticari kaz/hindi: Et üretiminde kullanılacak hayvanları,

r) Ticari kaz/hindi işletmesi: Ticari üretim amacı ile kurulmuş, Bakanlıktan izin belgesi almış işletmeleri,

s) Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik detayların, izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin, konuyla ilgili uygulama birimlerince tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe yayımlanacak olan rehberi,

ş) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında yatırımı gerçekleştirmek üzere proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen gerçek ve tüzel kişileri,

t) Yatırım projesi: Uygulama rehberindeki esaslara göre hazırlanmış ve onaylanmış projeyi,

u) Yer tespiti: Başvuru sahibinin inşaat/dut bahçesi yapacağı alanın il proje yürütme birimi ve kadastro müdürlüğünden/il müdürlüğünden görevlendirilmiş teknik personel ile (harita mühendisi/teknikerleri) birlikte tapu kaydında belirtilmiş olan alanın ada, pafta ve parsel bilgileri doğrultusunda tespitini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri ve Görevleri

Uygulama birimleri

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alacak olan uygulama birimleri şunlardır:

a) İl müdürlüğü.

b) İl proje yürütme birimi.

c) İl proje değerlendirme komisyonu.

ç) Merkez proje değerlendirme komisyonu.

(2) İl proje yürütme biriminin oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde, projenin yürütülmesinden sorumlu şube müdürlüklerinde görevli en az bir ziraat mühendisi ve veteriner hekim ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının il ve bölge müdürlükleri, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, belediyeler, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan inşaat, elektrik ve makine mühendisleri ve/veya teknikerlerinin katılımıyla, en az beş asil beş yedek üyeden oluşan il proje yürütme birimi kurulur. Asil üyelerin görevlerini yerine getiremeyecekleri hallerde bunların yerine, valilik olurunda belirlenen sıraya göre yedek üyeler görev alır.

b) Yatırımın gerçekleştirileceği yerin tespitinin yapılması amacıyla Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının il ve bölge müdürlükleri veya il kadastro müdürlüğünden konu uzmanı bir teknik eleman, inşaat hak edişlerinin düzenlenmesi amacıyla da Bakanlık ve bağlı kuruluşların il ve bölge müdürlükleri ile çevre ve şehircilik il müdürlüğü, belediyeler, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bir teknik eleman bu birim içerisinde görevlendirilir.

(3) İl proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Valilik oluru ile il tarım ve orman müdürü/müdür yardımcısı başkanlığında; konu ile ilgili şube müdürleri olmak üzere en az beş kişiden oluşan il proje değerlendirme komisyonu kurulur. Asil üyenin olmaması durumunda yerine vekâlet eden kişi komisyon üyesi olarak görev yapar. Komisyon, toplam üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Genel müdür oluru ile genel müdür yardımcısı başkanlığında; ilgili daire başkanı ve konu uzmanlarından oluşan en az beş üyenin katılımı ile merkez proje değerlendirme komisyonu kurulur. Komisyon başkanının bulunmaması durumunda komisyona ilgili daire başkanı başkanlık eder.

b) Komisyon, toplam üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(5) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonu ve il proje yürütme biriminin görev süreleri projelerin kontrol sürelerinin bitimine kadar devam eder.

Uygulama birimlerinin görevleri

MADDE 6 – (1) İl proje yürütme biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yapılan başvuruları; Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi hükümleri doğrultusunda inceleyerek hazırladığı raporu il proje değerlendirme komisyonuna göndermek.

b) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve destekleri hakkında bilgilendirmek.

c) Uygulama projelerini teknik gereklilikler bakımından incelemek ve uygunluğuna karar vermek.

ç) Yatırımların uygulamasını kontrol etmek, izlemek, değerlendirmek ve denetlemek.

d) Onaylanan projeler tamamlandığında; uygulama rehberindeki kriterlere göre hak ediş düzenleyerek il proje değerlendirme komisyonunun onayına sunmak.

(2) İl proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan raporları, uygulama rehberindeki kriterlere göre incelemek, değerlendirmek, yatırıma uygun bulunan projeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlamak ve bunları Genel Müdürlüğe sunulmak üzere il müdürlüğüne iletmek.

b) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik desteği sağlamak.

c) İl proje yürütme birimi tarafından hazırlanan ödemeye esas hak ediş icmal cetvelini incelemek ve onaylamak,

(3) İl müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesinin, idari, mali, çevresel uygulamalar ve mühendislik uygulamalarıyla uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlamak.

c) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan projeler ile hak edişleri Genel Müdürlüğe göndermek.

(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerin kontrolü ile bu faaliyetlerin idari, mali, çevresel uygulamalar ve mühendislik uygulamalarıyla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek vermek.

b) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak il müdürlüklerinden gelen onaylı listeleri ve raporları bütçe imkânlarına göre değerlendirmek suretiyle onaylamak, onayladığı projeleri asil ve/veya yedek olarak listelemek ve bunları ilgili il müdürlüğüne göndermek.

c) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırlarını belirlemek.

ç) İl müdürlüklerinde bu Tebliğin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunların çözümünde etkin rol almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Desteklemeleri

Arıcılık

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça belirlenecek illerde, Arı Yetiştiricileri Birliğine veya Bal Üreticileri Birliğine üye, başvuru tarihi itibariyle en az üç yıldır AKS’ye kayıtlı, 50 ve üzeri arılı kovan varlığına sahip ve arı ürünleri üretimi yapacak üreticiler desteklemelerden yararlandırılır.

(2) Destekleme konuları; arı ürünleri üretiminde kullanılacak makine, alet, ekipman ve seyyar arıcı barakası alımını kapsar.

İpekböcekçiliği

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça belirlenecek illerde dut bahçesi tesisi, ipek böceği besleme evi inşası, makine, alet ve ekipman alımından gerçek ve tüzel kişiler yararlandırılır.

(2) Kararın yürürlüğü süresince faaliyet alanı ipekböceği besleme/flatürle ipek çekimi olan tüzel kişilik vasıflarına haiz kooperatif/işletmelerin ipekböcekçiliği konusunda aynı ilde birden fazla veya çeşitli illerde yapacağı dut bahçesi tesisi, ipek böceği besleme evi inşaatı, makine, alet ve ekipman alımları tek bir proje olarak kabul edilir, projenin tamamlanan kısımları için ayrı ayrı veya birlikte ödeme yapılabilir.

Damızlık ve ticari kaz ile ticari hindi yetiştiriciliği

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça belirlenen illerde, 1.000 adet kapasiteli damızlık kaz, 500 adet kapasiteli ticari kaz veya 1.000 adet kapasiteli ticari hindi işletmeleri desteklenir.

(2) Yatırımcılara, damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makine, alet ve ekipman alımı için, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, makine, alet ve ekipman alımı için destekleme ödemesi yapılır.

Yatırım süresi

MADDE 10 – (1) Yatırıma ilişkin uygulama, yer tespit tutanağının düzenlendiği tarih itibari ile başlar ve bir yıl içerisinde bitirilir. Yatırım projesinin belirlenen sürede tamamlanmaması halinde yatırımcının gerekçesi ile yapacağı yazılı başvurusu üzerine, il proje değerlendirme komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda, merkez proje değerlendirme komisyonunca yatırımcıya bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl ek süre verilebilir.

(2) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen, yatırımını tamamlamayan veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi il değerlendirme komisyonu tarafından iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmazlar.

Yatırım konuları hakkında genel esaslar

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde başvurusu onaylanarak arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine yönelik yatırımlarını tamamlayan yatırımcılara destekleme ödemesi yapılır.

(2) Gerçek ve tüzel kişiler, bu Tebliğ kapsamında uygulanacak hibe desteğine ilişkin yatırım konularından sadece bir proje için ve bir kez yararlandırılır.

(3) Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı, bütçe imkanları dikkate alınarak merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenip Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine bildirilir. Merkez proje değerlendirme komisyonu, gerek duyduğunda belirlenen üst sınırı yıl içerisinde değiştirebilir. Değişiklik kararı da aynı usulle il müdürlüklerine bildirilir.

(4) Onaylanan desteklemeye esas yatırım proje tutarının belirlenen üst sınırını aşan kısmı, aynî veya nakdi katkı olarak yatırımcının öz sermayesi ile karşılanır.

(5) Yatırımcılar, sübvansiyonlu krediler hariç olmak üzere kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

(6) İnşaat yatırımları hakkında uygulanacak esaslar şunlardır:

a) Yatırımcı proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuata uymak zorundadır. İnşaat izni ve yapı kullanım ruhsatının alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse ilgili birimlerden olumlu görüş veya yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile bu bent kapsamı dışında tutulur.

b) İnşaat yatırımları için yapılacak hibe desteği ödemelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından projenin onaylandığı yılda yayımlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan maliyet cetvelleri kullanılır.

c) Dut bahçesi tesisi yatırımlarında yapılacak arazi düzeltme hariç olmak üzere, idari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, istinat duvarı ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmez.

(7) Makine, alet ve ekipman alımı için uygulanacak esaslar şunlardır:

a) Satın alınacak makine, alet ve ekipman için istenen belge ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.

b) Makine, alet ve ekipmanların birim fiyatı il proje yürütme birimi tarafından piyasa araştırması yapılarak belirlenir. Hak ediş düzenlemesinde il proje yürütme birimince belirlenen fiyatlar esas alınır.

c) Yatırım kapsamında temin edilecek her türlü malzeme, makine, alet ve ekipmanın yeni olması, ikinci el malzeme, makine, alet ve ekipman kullanılmaması gerekir.

(8) Yatırım tamamlanana kadar oluşabilecek sorunlardan yatırımcı sorumludur.

(9) Yatırımcılar, proje kapsamında kurulan işletmeyi teminat olarak gösteremezler.

(10) Yatırımcılar üç yıl süre ile faaliyetini sürdüreceğine ve almış olduğu makina, alet ve ekipmanı bu süre boyunca işletmesinde faal tutacağına dair taahhütname verir.

Başvuru yeri, zamanı ve istenecek belgeler

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yatırım yapmak isteyenlerin başvurularında uyacakları usul ve esaslar şunlardır:

a) Gerçek veya tüzel kişiler uygulama rehberinde belirtilen süre içinde kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurur.

b) Arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine yönelik yatırımlarda teknik kriterler Bakanlıkça belirlenir ve uygulama rehberi ile yayımlanır.

c) İstenecek belgeler, başvuru sürecine ilişkin detaylar Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlanacak uygulama rehberinde belirtilir.

ç) Yatırımcı ile il müdürlüğü arasında, yatırımcının aynı yatırım konusunda bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair taahhütname imzalanır.

Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Yapılan başvurular, il proje yürütme birimince incelenir ve rapor olarak il proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. İl proje değerlendirme komisyonunca incelenen başvurulardan uygun olanlar, uygulama rehberinde yayınlanacak olan kriterlere göre puan sıralaması esas alınarak listelenir ve Genel Müdürlüğe sunulmak üzere il müdürlüğüne gönderilir.

(2) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il müdürlükleri tarafından gönderilen rapor ve listeleri bütçe imkanları dahilinde inceler, projeleri onaylar ve onaylanan projeleri asil ve yedek olarak listeler, Genel Müdürlük tarafından ilgili il müdürlüğüne gönderilir.

(3) İl müdürlüğü, projeleri onaylanarak desteklemeye hak kazanan yatırımcıları yazılı olarak bilgilendirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hak Edişler

Destekleme hak edişine başvuru ve hak ediş belgelerinin hazırlanması

MADDE 14 – (1) Yatırımcı, tamamlanan yatırımlarına ilişkin hak edişleri için dilekçe ile il/ilçe müdürlüğüne başvurur.

(2) Hak edişler il proje yürütme birimince uygulama rehberinde yer alan kriterlere uygun olarak hazırlanır.

(3) İpekböcekçiliği yatırım konularında projenin tamamlanan kısımları için ayrı ayrı veya birlikte hak ediş düzenlenir.

(4) İl proje yürütme birimince hazırlanan hak edişler, il proje değerlendirme komisyonunun onayına sunulur.

(5) İnşaat hak edişlerinde, konu uzmanı en az bir teknik personelin (mühendis/tekniker) imzası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan inşaat ve tesisat analiz ve birim fiyatlar üzerinden poz numaralarına bağlı olarak gerçekleşen keşif özetlerinin bulunması zorunludur.

Hak ediş icmallerinin onaylanması ve destekleme ödemesine esas çalışmalar

MADDE 15 – (1) İl proje değerlendirme komisyonunca ödemeye uygun bulunan hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ve proje sorumlularınca hazırlanmış olan ödemeye esas hak ediş icmali onaylanır ve il müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Hak ediş icmali Genel Müdürlükçe değerlendirilerek yatırımcıya ödeme yapılmak üzere Bankaya gönderilir.

(3) Projenin tamamlanması sonucu yatırımcıya ödenecek hak ediş, yatırımcı tarafından üçüncü kişilere devredilemez ve temlik konulamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Finansman ve ödemeler

MADDE 16 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlığın ilgili bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.

(2) Ödemeler Banka aracılığıyla yapılır. Uygulama için Bankaya destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibelerden kamu kurum ve kuruluşları, gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler, desteklemelerden men cezası bulunanlar ve bu Tebliğde belirtilen hükümlere uymayanlar yararlanamazlar.

(2) Devlet memurları, kamu işçileri ve Devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları hibeden yararlanamaz.

(3) Yatırımcılar, aynı yatırım için diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanamaz, yararlanmış ise Karar kapsamında yararlanılan destekler, ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 18 – (1) Onaylanan yatırımın termin planına uygun olarak yapılıp yapılmadığı il proje yürütme birimi tarafından denetlenir. Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödenmesi sonrasında inşaat, makine, alet ve ekipman açısından üç yıl süre ile yılda en az bir defa olmak üzere il proje yürütme birimince işletmeler denetlenir. Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, uygulama rehberinde belirlenen süre içerisinde yatırımcı tarafından giderilmesinin zorunlu olduğu yazı ile yatırımcıya bildirilir.

(2) Bu Tebliğ ile uygulama rehberinde yer almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kalmak koşulu ile il müdürlükleri yetkilidir.

(3) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

(4) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal faizi ile birlikte geri alınır.

(5) Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcılar beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 19 – (1) 15/4/2017 tarihli ve 30039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/20) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 19 uncu madde ile yürürlükten kaldırılan Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/20) hükümlerine göre tamamlanamamış işlemler bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.