4 Aralık 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31324

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AR-GE: Araştırma geliştirmeyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Laboratuvar sorumluları: Merkez bünyesindeki birimlerin sorumlularını,

ç) Merkez (KTÜ-MERLAB): Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

f) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

h) Üniversite Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte araştırma laboratuvarı ile benzer birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek ve bunların AR–GE olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak.

b) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak.

c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

ç) Kamu, özel kişi ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile AR-GE konularında işbirliği yaparak Avrupa Birliği, Türkiye’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarının Merkez bünyesinde de yürütülmesini sağlayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

e) Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

f) Merkezin amacı doğrultusunda diğer çalışmaları yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkeze bağlı kurulan Merkez laboratuvarlarının geliştirilmesi için uygun cihazların alımını önermek.

b) Laboratuvardaki cihazların kullanımı ve analizlerin yapılışı için eleman yetiştirilmesini sağlamak.

c) Ülkemiz ve bölgemizin ihtiyaçlarına yönelik temel ve uygulamalı bilimlerde seçilen araştırma projelerinin desteklenmesine öncelik tanıyarak araştırmaları teşvik etmek.

ç) Farklı alanlarda eğitim-öğretim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin tez çalışmalarını ve bilimsel araştırmalarını desteklemek ve geliştirmek.

d) Üniversitenin bilimsel araştırma projelerini, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projeleri yürüten araştırıcıları Merkeze bağlı laboratuvar olanakları ile desteklemek.

e) Kongre, konferans, sempozyum, seminer ve benzeri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, gerekirse katılım belgesi vermek.

f) Sanayi ile işbirliği çerçevesinde ilgili firmaların problemlerine çözüm üretilmesine olanak sağlamak.

g) Üniversite başta olmak üzere, diğer kurum ve kuruluşların ve özel sektörün ihtiyaç duydukları analiz ve ürünleri yapmak, yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak.

ğ) Çalışma alanlarında yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Proje ve diğer sonuçlardan elde edilen sonuç ve bulguları; teknik rapor, konferans tebliği, bilimsel makale, popüler yayın ve diğer medya araçlarıyla kamuoyuna duyurmak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı katılımları teşvik etmek.

ı) Merkezin ilgi alanına giren Üniversiteye bağlı enstitü/fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma ve staj gibi ihtiyaçlara imkânlar dâhilinde katkı sağlamak.

i) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak Rektörlükçe ve Üniversitenin diğer yetkili organlarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdürün önereceği öğretim elemanları arasından; Üniversitenin mühendislik alanındaki fakültelerinden bir, fen alanındaki fakültelerinden bir ve sağlık alanındaki fakültelerinden bir olmak üzere toplam üç kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevi, çalışmalarında Müdüre yardımcı olmaktır. Müdürün katılmadığı toplantılara, vekâlet verdiği yardımcısı katılır. Müdürlüğe vekâlet süresi altı aydan fazla olamaz. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin amaçlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmek.

b) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini oluşturmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin bünyesinde araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak ve bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

ç) Merkez laboratuvarı işlevlerinin, işleyişinin, planlamasının ve sürekli gelişiminin ilgili tüm kurul/kişiler arasında işbirliği içinde verimli ve yararlı şekilde gerçekleşmesini sağlamak.

d) Her yılın sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Bir sonraki yıla ait çalışma faaliyetlerini hazırlayarak Yönetim Kurulunun inceleme ve onayına sunmak.

f) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak.

g) Merkez ortaklı araştırma projelerinin yürütülüşü ve işleyişini izlemek ve denetlemek.

ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

h) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve/veya yurt dışında görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

ı) İhtiyaç hallerinde Üniversite dışındaki diğer resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

i) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdür tarafından önerilerek; Rektör tarafından görevlendirilen, Merkezin çalışma alanları ile ilgili Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından seçilmiş kişiler ile birlikte yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, aynı usulle yenisi görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Görev süresi bitmeden üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından görevlendirme yapılır.

(3) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez Müdür başkanlığında toplanır. Müdürün katılamadığı toplantılara, vekâlet verdiği müdür yardımcısı başkanlık eder. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı yeter sayısı, Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programını ve bütçe önerisini Rektöre sunmak üzere onaylamak.

c) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün önerisi üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek ve süreçleri izlemek.

d) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler konusundaki ilkeleri belirlemek.

e) Merkezde yapılacak analiz ücretlerinin, ilgili mevzuat uyarınca tespitini teminen teklif hazırlamak.

f) Gerektiğinde, Danışma Kurulunun görüş ve önerilerine başvurmak.

g) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları konusunda deneyimli, Üniversite içinden veya gerektiğinde Üniversite dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen on üyeden oluşur. Görev süresi dolan veya görevlerinden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün yazılı daveti üzerine, Yönetim Kurulu ile birlikte yılda en az bir kere toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezdeki laboratuvarların faaliyetlerini değerlendirerek faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunmak.

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları ve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak.

c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt birimler

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu kararıyla ve Rektör onayıyla Merkezin faaliyetleri içerisinde yer alan çeşitli analiz, test, ölçüm ve üretimlerin gerçekleştirildiği alt laboratuvarlar kurulabilir. Kurulacak alt laboratuvar, Müdüre karşı sorumlu olan ve Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen laboratuvar sorumluları tarafından yönetilir.

(2) Laboratuvar sorumlularının görevleri; laboratuvarların yönetim ve denetimini sağlamak, çalışmaları planlamak ve sağlıklı bir biçimde yürütmek, diğer laboratuvarlarla işbirliğini sağlamak, aletlerin bakım ve onarımını yaparak veya yaptırarak bunların çalışır durumda olmasını sağlamak, ihtiyaç duyulan makine, teçhizat ve sarf malzemelerinin temini konusunda çalışmalar yapmaktır.

Merkezin yeri ve hizmetlerin yürütülmesi

MADDE 15 – (1) Merkezin yeri Rektörlükçe tahsis edilen yerdir. Merkezde idare ve diğer hizmetler Rektörlükçe görevlendirilen personel tarafından yürütülür.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkezin kurulumu sırasında ve daha sonra Merkezin geliştirilmesi ile ilgili alınan her türlü cihaz, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 19 – (1) Merkezde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler hakkında 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.