3 Aralık 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31323

YÖNETMELİK

Ankara Bilim Üniversitesinden:

ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Bilim Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans ve lisans programları ile yabancı dilde hazırlık programı düzeyinde eğitim-öğretim, sınav ve öğrenci işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Bilim Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans ve lisans programları ile yabancı dilde hazırlık programlarının düzenlenmesi, sınav ve başarının belirlenmesi, öğrenci kabulü, öğrenime ara verme, diploma ve unvanlar, staj ve bitirme faaliyetleri ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik kayıt:  Öğrencinin kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen mali yükümlülüklerini yerine getirerek ve ders seçim işlemlerini danışman onayıyla tamamlayarak öğrenci otomasyon sistemi üzerinden kayıt işlemini tamamlamasını,

b) Akademik program: Ankara Bilim Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu lisans ve lisansüstü programlarını,

c) Aktif öğrenci: Akademik kaydını tamamlayan ve her türlü öğrencilik haklarından yararlanan öğrenciyi,

ç) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

d) Bölüm başkanı: Ankara Bilim Üniversitesi fakülte,  konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki bölüm başkanlarını,

e) Dekan: Ankara Bilim Üniversitesi fakülte dekanlarını,

f) Ders kredisi: Derslerin teorik saatleri ile uygulama ve laboratuvar saatlerinden oluşan,  bir yarıyıl içinde haftada en az bir ders saatlik teorik dersi veya iki ders saatlik laboratuvar, atölye, proje, tasarım, performans, sunum, seminer, uygulama gibi çalışma ve diğer öğrenci ders yükü kapsamındaki etkinliklerin TYÇÇ kapsamındaki kredi karşılığını,

g) Diploma eki: Elde edilmiş yetkinlik ve beceriler ile bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik ve yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen belgeyi,

ğ) Eğitim-öğretim faaliyetleri: Ankara Bilim Üniversitesi fakülte, konservatuvar,  yüksekokul ve meslek yüksekokullarında özelliklerine göre teorik dersler, uygulamalı dersler, seminerler, proje, ödev, bitirme faaliyetleri ve benzeri faaliyetleri,

h) Eğitim-öğretim programı: Yükseköğretim Kurulunun ilgili programlar için belirlediği asgari eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin Senato tarafından kabul edilen ortak ilkelere dayanılarak ilgili kurullar tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan eğitim-öğretim faaliyetlerinin tümünü ve diploma programını,

ı) Eğitim-öğretim yılı: Kayıt dönemi, en az on dörder haftalık ders dönemi ve yarıyıl/yılsonu sınavlarını kapsayan güz ve bahar yarıyıllarından oluşan öğretim yılını,

i) Fakülte: Ankara Bilim Üniversitesine bağlı fakülteleri,

j) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

k) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu ve meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

l) Konservatuvar: Ankara Bilim Üniversitene bağlı konservatuvarı,

m) Meslek yüksekokulu: Ankara Bilim Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

n) Müdür: Ankara Bilim Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerini,

o) Mütevelli Heyeti: Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ö) Öğrenci ders yükü: Sınıf içi ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, performans, sergi, gösteri, ödev, tasarım,  uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi, yerinde uygulama gibi eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında öğrenci tarafından harcanan bütün zamanı,

p) Ön koşullu ders: İlgili fakülte/yüksekokul kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen koşul yerine getirilmeden alınamayan/kayıt yaptırılamayan dersi,

r) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

s) Pasif öğrenci: Akademik kaydını tamamlamayan ve öğrencilik haklarından yararlanamayan, kaydı askıya alınmış öğrenciyi,

ş) Rektör: Ankara Bilim Üniversitesi Rektörünü,

t) Seçmeli ders: Öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından isteği doğrultusunda aldığı, kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış veya başka programların seçmeli veya zorunlu dersleri arasından seçebileceği dersi,

u) Senato:  Ankara Bilim Üniversitesi Senatosunu,

ü) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,

v) Üniversite: Ankara Bilim Üniversitesini,

y) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

z) YÖKSİS: Yükseköğretim Bilgi Sistemini,

aa) Yönetim Kurulu: Ankara Bilim Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

bb) Yüksekokul: Ankara Bilim Üniversitesine bağlı yüksekokulları,

cc) Zorunlu ders: Bir programda öngörülen ve öğrencinin alması zorunlu olan dersi,

ifade eder

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Ücretler ve Programlar

Ön lisans eğitim-öğretimi

MADDE 5 – (1) Ön lisans eğitim-öğretimi, Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında ve fakültelerin ön lisans programlarında dört yarıyıllık programı kapsayan yükseköğretim düzeyidir.

Lisans eğitim-öğretimi

MADDE 6 – (1) Lisans eğitim-öğretimi, Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokullar ve konservatuvarda sekiz, on ve on iki yarıyıllık programları kapsayan yükseköğretim düzeyidir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı, her biri on altı haftalık iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıllara yarıyıl sonu sınav süreleri de dâhildir. Uzun süreli yaz stajı yapılması zorunlu olan programlarda yapılması gereken ders saatleri azaltılmamak koşulu ile bu süre Senato onayı ile kısaltılabilir. Dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bu yarıyıllar dışında ayrıca isteğe bağlı yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretimi, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yürütülür. Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar, Üniversite tarafından ilan edilen akademik takvim ile düzenlenir.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 8 – (1) Üniversitede öğretim dili İngilizcedir. Ancak, Rektörün önerisi Senatonun gerekçeli kararı, Mütevelli Heyeti kararı ve YÖK’ün onayı ile Üniversitenin bazı fakülteleri, konservatuvar, yüksekokulları, meslek yüksekokulları, enstitüleri ile bunlara bağlı bölüm, program veya eğitim-öğretim yapan diğer alt birimlerinde kısmen veya tamamen Türkçe veya ikinci bir dilde de eğitim-öğretim yapılabilir.

(2)  Üniversitenin tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim sunan programlara kayıt olan öğrenciler, ilk eğitim-öğretim yılı başında yabancı dil yeterlik sınavına katılmak ve bu sınavda başarısız olmaları halinde, yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmek zorundadırlar. YÖK ve Üniversite tarafından kabul edilen yabancı dil yeterlik belgesini sunan öğrencilere bu hüküm uygulanmaz.

(3) Öğrencinin, dil eğitimi için hazırlık sınıfında geçirdiği öğrenim süresi, kayıt olduğu ön lisans veya lisans programı için azami öğrenim sürelerinin dışında tutulur.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 9 – (1) Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile eğitim-öğretim dili tamamen yabancı dilde olan ön lisans ve lisans programlarında bir yıl süreli zorunlu yabancı dil hazırlık programı uygulanır.

(2) Ön lisans ve lisans programları yabancı dil eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esaslar, 2547 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ile 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenir.

(3) Bu maddede belirtilen esaslar yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrencilere de uygulanır.

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 10 – (1) Üniversitede yıllık eğitim-öğretim ücretleri, ek hizmet bedelleri, muafiyetler, indirimler, ödeme tarihleri ve bu maddede belirtilen diğer ücretler her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve akademik takvimde belirlenen tarihlerde ödenmesi gerekir. Öğretim ücretlerinin bu tarihlerde ödenmeyerek akademik takvimde belirlenen geç/cezalı ödeme tarihlerinde ödenmesi halinde ise Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen gecikme ücreti ile birlikte ödenmesi zorunludur. Öğretim ücretini ödemeyen veya eksik ödeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez.

(2) Yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedeli eğitim-öğretim ücretine dâhil değildir. Bu ücretler ayrıca belirlenir.

(3) Yaz Okulu eğitim-öğretim ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen ücretin dışında belirlenir.

(4) Mezuniyet için not ortalamasına katılmayan dersler hariç olmak üzere, en fazla iki dersi kalan öğrenciler, iki ders karşılığı ücreti, üç ve daha fazla ders almaları halinde ise her bir yarıyıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen yarıyıl öğretim ücreti tutarlarını öderler.

(5) İlgili mevzuatta belirlenen azami öğrenim süresini aşan öğretim süreleri ile bu durumdaki öğrencilere tanınacak ek sınav hakları için ödenecek öğretim ücreti ve diğer ücret tutarları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(6) Ara sınıflarda ücret artışı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) taban alınarak Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(7) Eğitim-öğretim ücretlerinin ilk taksiti, güz yarıyılı kesin kayıt veya kayıt yenileme sırasında, ikinci taksiti ise bahar yarıyılı başında kayıt yenileme sırasında ödenir.

(8) Eğitim-öğretim ücreti yalnız ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavları ve öğretimi kapsar.

(9) Mezuniyet durumunda olup, tek veya iki dersi kalan öğrenci bu derslerin bahar döneminde alması durumunda, ders almadığı güz döneminde öğrencilik haklarının devam edebilmesi için ilgili mevzuat kapsamında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen güz dönemi yarıyıl ücretinin %25’ini öder.

(10) Öğrencilerin (özel öğrenciler dâhil), eğitim-öğretim, sınav, ek sınavlar, yaz öğretimi, kayıt dondurma ve izinli sayılma işlemlerinin ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Burs ve yardımlar

MADDE 11 – (1) Üniversitede ön lisans ve lisans düzeyindeki programlarda öğrenim gören öğrenciler için sağlanan burslar hakkındaki esaslar, ilgili mevzuat kapsamında Mütevelli Heyeti tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirlenir.

(2) Disiplin cezası almış olan öğrenciler başarı bursundan yararlanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul Esasları

Kontenjanlar

MADDE 12 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci kontenjanları Senatonun önerisi temel alınarak Mütevelli Heyeti onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Üniversitenin herhangi bir düzeydeki eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde Üniversitece kayıt için aranan tüm şartların yerine getirilmesi ve istenilen belgelerin sunulması kaydı ile yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan, öğretim ücretini ödemeyen, istenilen şart ve belgeleri sağlamayan öğrencilerin kayıtları yapılmaz.

Kesin kayıt

MADDE 14 – (1) Üniversiteye bağlı programlara;

a) ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına göre,

b) Merkezi yerleştirme sonucu ön kayıt sonrası girdikleri özel yetenek sınavlarında başarı durumlarına göre,

c) YÖK tarafından belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar doğrultusunda Üniversitenin kabulüne göre,

öğrencilerin kesin kayıtları yapılır.

(2) ÖSYM tarafından dikey geçiş yoluyla yerleştirilen öğrenciler ile yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler, kabul edildikleri eğitim programının ilgili sınıfından başlamak üzere kesin kayıt yaptırabilir.

(3) Öğrenci kayıt kabul işlemleri ilgili mevzuat ve YÖK tarafından belirlenen esaslara ve Senato tarafından belirlenen kurallara göre yapılır.

(4) Üniversitenin programlarından birinde öğrenci olma hakkını kazanan adayın, ÖSYM tarafından belirlenen süre içinde şahsen ya da belirlediği yasal vekili aracılığıyla kesin kayıt yaptırmak üzere Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (ÖİDB) başvurması gerekir. Özel yetenek sınavı ile kabul edilen öğrenciler varsa, bu süre Senato tarafından belirlenir; kayıt için gerekli belgeler ise ÖSYM ve ÖİDB tarafından belirlenir.

(5) Kayıt için istenen belgelerin, Üniversite tarafından aslı görülerek aslı gibidir onaylı örneği alınır. Askerlik durumu yüksek öğretim bilgi sistemi ile entegrasyon sonucunda görüntülenebilmektedir. İkametgâh ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrencilerin kayıtları iptal edilir.

(6) Aynı anda ve aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu ve/veya kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılmaz, yapılmış ise silinir.

(7) E-kayıt sisteminin elverişli olması halinde Senato kararı ile kayıt işlemleri e-devlet üzerinden de yapılabilir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Üniversiteye yabancı uyruklu öğrenci kabulü YÖK tarafından belirlenen esaslar ile Üniversite tarafından çıkarılacak yönerge ve Senato kararlarına göre yapılır.

Yatay geçiş yoluyla kabul

MADDE 16 – (1) Ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin Üniversite içindeki fakülteler bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eşdeğer diploma programlarına yatay geçişleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Dikey geçiş yoluyla kabul

MADDE 17 – (1) Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olanlar ile Üniversitenin ön lisans programlarından mezun olanların dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına geçişleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik uyarınca Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Yan dal-çift ana dal programları

MADDE 18 – (1) Öğrenci, devam ettiği lisans programıyla ilgili diğer bir programda da bilgi, beceri ve yetkinliğini geliştirmeyi sağlamak maksadıyla yan dal programına katılabilir. Yan dal programı ayrı bir lisans programı anlamı taşımaz. Yan dal programlarına ait hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrenci devam ettiği lisans programına ek olarak ikinci bir lisans programına kayıt yaptırarak çift ana dal programı kapsamında eğitim-öğretim görebilir. Çift ana dal programlarına ait hususlar ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma

MADDE 19 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Bu konudaki uygulama, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(2) Üniversiteden değişim programı kapsamında veya özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler; başka bir üniversitenin kayıtlı öğrencisi yahut mezunu olan, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak Üniversitenin ön lisans veya lisans programlarında, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belli sürelerde ders alarak öğrenim gören öğrencilerdir. Bu durumdaki öğrencilere diploma ve unvan verilmez ancak kayıt oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Bu öğrencilerin daha sonra Üniversiteye kayıt olmaları halinde, Üniversitede almış oldukları ders ve notlarından ilgili yönetim kurulunca uygun görülenler, bu öğrencilerin ortalama hesaplarına katılabilir. Özel öğrencilerin lisans düzeyindeki derslere kabulü ilgili yönetim kurullarının kararı ile yapılır. Bu durumdaki öğrenciler, en fazla iki ders almaları halinde Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders ücretlerini, üç ve daha fazla ders almaları halinde ise her bir yarıyıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen yarıyıl öğretim ücreti tutarlarını öderler. Öğrenciler değişim programı kapsamında veya özel öğrenci olarak yaz öğretimi programından ders almak istemeleri halinde ise Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen yaz öğretimi ders ücretlerini öderler.

(3) Değişim programı kapsamında veya özel öğrenci olarak başka üniversiteden ders alan Üniversite öğrencileri; Üniversitenin kayıtlı öğrencisi iken, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan ders alan öğrencilerin aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Bu durumdaki öğrenciler Üniversitede kayıtlı bulundukları sürece kayıtlı bulundukları program için uygulanan öğretim ücreti tutarlarını aynen ödemeye devam ederler. Ayrıca bu kapsamda başka bir üniversitenin yaz öğretimi programından ders almak istemeleri halinde Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen yaz öğretimi ders ücretlerini öderler. Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dâhildir.

(4) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin öğretim dili yabancı dil olan programlardan da ders alabilmeleri için yabancı dil düzeylerinin yeterli olduğunu Üniversitece istenilen usulde belgelemeleri gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Öğrenim süresi

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, 2547 sayılı Kanun gereğince bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak, Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş ve çift ana dal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

(3) Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz.

(4) Yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceği için kaydı dondurulan öğrencilerin yurt dışında geçirdikleri sürenin yabancı dil öğrenim süresinden sayılıp sayılamayacağı Senato tarafından belirlenir.

(5) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar öğrenim süresine dâhildir.

(6) Disiplin işlemleri neticesinde mevzuat gereği uzaklaştırma cezası alınan süreler öğrenim süresinden sayılır.

Akademik takvim

MADDE 21 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav, değerlendirme ve benzeri faaliyetlere ilişkin tarihleri kapsar. Akademik takvim, akademik birimlerin görüşleri alınmak suretiyle Rektörlük tarafından hazırlanır ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(2) Akademik yıl, birimlerin ihtiyaç ve özelliklerine göre güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıl olarak planlanır.  Ancak yıllık dersler açılabilir.

(3) Bir yarıyıl öğretim süresi, kayıt ve sınav dönemleri hariç en az on dört haftadır.

Yaz okulu

MADDE 22 – (1) YÖK'ün belirlediği ilkeler ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yaz öğretimi açılabilir.

(2) Yaz okulu, sınavlar dâhil yedi haftalık süreyi kapsar.

(3) Yaz okulu uygulama esasları şunlardır:

a) Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati, o dersin güz veya bahar dönemindeki toplam saatine eşittir.

b) Yaz okulu, öngörülen normal öğrenim süresinin dışındadır. Yaz okulunda geçirilen süre, öğrenim süresine eklenmez.

c) Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine ve danışmanının onayına bağlıdır.

ç) Yaz öğretimi ücretleri Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

d) Bir öğretim üyesi, yaz okulunda en fazla üç ders verebilir.

e) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için en az beş öğrencinin kayıt yaptırması gerekir, daha az öğrenci ile ders açılabilmesi için Senato kararı gerekir.

f) Yaz okulunda bir öğlencinin farklı bir üniversiteden ders alabilmesi için, alınacak dersin karşılığının Üniversitede açılmamış olması ve ilgili yönetim kurulunun onayı gerekir.

g) Yaz okulunda öğrenciler, kayıt oldukları dersin, uygulama, laboratuvar ve diğer eğitim-öğretim  faaliyetlerine, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin derslerin tamamına devamı esastır. Teorik derslerin en az %70'ine, uygulamalı derslerin ise en az %80'ine devam etmeyen öğrenciler devamsız kabul edilirler. Derse asgari devam zorunluluğunu sağlayamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır ve dersin final sınavlarına giremez. Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan derslerin tekrarında devam zorunluluğu vardır. Tekrar edilen uygulamalı derslerin uygulama kısımlarına koşulsuz devam zorunluluğu vardır.

Eğitim-öğretimin kapsamı

MADDE 23 – (1) Eğitim-öğretim programı, Üniversiteye bağlı fakülte,  yüksekokul ve meslek yüksekokullarının özelliklerine göre teorik dersler, uygulamalı dersler, seminerler, proje, ödev, bitirme faaliyetleri ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(2) Ön lisans ve lisans programlarında yarıyıllara göre yer alacak dersler ve uygulamalar, bunların haftalık kredi/saatleri ve toplam kredi/saat sayıları,  uygulama ve staj esasları, sınav ve değerlendirme usulleri,  zorunlu ya da seçmeli olup olmadıkları gibi hususlar ve gerekli eğitim-öğretim faaliyetlerinin esasları, bölüm önerileri temel alınarak fakülte kurulları tarafından belirlenir ve Senatonun onayıyla uygulamaya konulur.

(3) Eğitim-öğretim programlarında öngörülen değişiklikler bu maddede belirtilen usuller ile belirlenir. Kararlarda, değişikliklerden etkilenecek öğrenciler için geçerli olacak uygulamalara da yer verilir. Değişiklikler en erken izleyen yarıyılın başından itibaren uygulamaya alınır.

Akademik kayıt

MADDE 24 – (1) Her öğrenci, kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen mali yükümlülüklerini yerine getirerek ve ders seçim işlemlerini danışman onayıyla tamamlayarak öğrenci otomasyon sistemi üzerinden kayıt yapar. 

Akademik kayıt süresi

MADDE 25 – (1) Tüm öğrenciler, gerekli mali yükümlülüklerini yerine getirerek bulundukları sınıf ve durumlarına göre akademik takvimde belirlenip duyurulan günler içinde akademik kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Belirlenen süre içinde geçerli mazereti olmadan akademik kayıt yapmayan öğrenciler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen geç kayıt ücretini öderler. 

(2) Akademik kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kaydı askıya alınmış (pasif) öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıtlarının devamı ile Üniversiteden ilişik kesme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Pasif (kaydı askıya alınmış) öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil edilir.

(4) Pasif (kaydı askıya alınmış) öğrenciler, ön lisans için dört, dört yıllık lisans için sekiz, beş yıllık lisans için on,  altı yıllık lisans için on iki yarıyıl içinde herhangi bir yarıyılda, en geç ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar önce ilgili fakülte dekanlığına başvurdukları takdirde, mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla, başvurdukları yarıyıl/yıl geçerli olan eğitim-öğretim programına intibakları yapılarak bir sonraki yarıyıl/yıldan başlamak üzere ilgili yönetim kurulu kararıyla akademik kayıtları yapılarak kayıtlarını yenileyebilirler.

(5) Kaydı askıya alınan öğrenci, kayıt yaptırdığı yıldaki değil,  kayıt yaptırmaya geldiği akademik yılda geçerli olan eğitim-öğretim ücretini ödemek zorundadır. Kaydı askıda olan ve daha sonraki bir süre zarfında eğitim-öğretim hayatına devam etmek isteyen öğrenci ders kaydı yaptırabilmek için kaydı askıda olduğu yıllara ait eğitim ücretini Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen yüzdelik oran üzerinden öder.

Öğrenci ders programının belirlenmesi ve akademik danışmanlık

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin her yarıyılda izleyecekleri haftalık ders programları kayıtlı bulundukları akademik programın bölüm/program başkanlığı tarafından belirlenir. Zorunlu hallerde hafta sonunda ders/uygulama/laboratuvar/sınav yapılabilir.

(2) Öğrencilere eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesinde yardımcı olmak için ilgili bölüm/program başkanı tarafından yeterli sayıda akademik danışman görevlendirilir ve bu isimler ilgili fakülte dekanlığı, konservatuvar ve meslek yüksekokul müdürlüklerine bildirilir.

(3) Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler, ön lisans/lisans öğretimi ve ilgili mevzuat hakkında yönlendirir. Öğrencinin derslere yazılma, ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme işlemlerinde danışman onayı gerekir.

Kredi ve ders yükü

MADDE 27 – (1) Bir dersin yükü, kredi/saat yükü (yerel kredi) ve AKTS kredi yükü olmak üzere iki şekilde tanımlanır. Kredi/saat yükü o dersin haftalık teorik, laboratuvar ve sınıf içi uygulama saatlerine bağlı olarak oluşturulan bir değerdir. AKTS kredi yükü, dersi veren bölüm tarafından, dersin iş yükü hesabına bağlı olarak oluşturulan ve öğretim programının her yarıyılı için 30 AKTS olarak önerilen bir değerdir. Haftalık, bir saat teorik ders bir kredi, bir saat uygulama veya laboratuvar da 0,5 kredidir. Bir AKTS kredi yükü, yaklaşık olarak öğrencinin bir yarıyılda 25 veya 30 saatlik çalışmasına karşılık gelir. Atölye, stüdyo, saha uygulaması ve staj gibi diğer öğretim faaliyetlerinin kredi yükü ve AKTS kredi yükü, ilgili kurulların teklifi ile Senato tarafından belirlenir. Bir dersin teorik kısmı dışındaki tüm faaliyetlerin kredi/saat yükü dördü geçemez.

(2) Yıllık derslerde bir dersin toplam kredisi yerel kredisinin iki katı olarak hesaplanır. Yıllık derslerin kredi ve notları, nihai notun verildiği yarıyıldan itibaren genel not ortalaması hesabına katılır.

(3) Öğrenciler bir yarıyılda öncelikle başarısız oldukları dersleri almak zorundadır. Programlardaki öğrencilerin ders yükü, genel not ortalamalarının en az 2,00 olması koşulu ile en fazla 6 AKTS artırılabilir. Genel not ortalaması 2,50 ve üzeri olan öğrencilerin ders yükü en fazla 12 AKTS artırılabilir. Çift ana dal ve yan dal programlarına kayıtlı öğrencilerin alacakları toplam ders kredileri bu sınırlamalara tabidir.

(4) İlk kez kayıt olunan derslerde, haftalık ders programında iki dersin tamamen çakışması durumunda çakışan derslerden yalnızca bir tanesine kayıt yapılır. Kısmen çakışma olması durumunda danışmanın önerisi ve bölüm başkanlığının kararı ile iki derse de kayıt olunabilir.

(5) Tekrarlanan bir dersin başka bir ders ile çakışarak alınabilmesi danışmanın önerisi ve bölüm başkanlığının kararı ile belirlenir.

(6) Öğrenciler genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla daha önce aldıkları dersleri tekrar alabilirler.

Ön koşul ders

MADDE 28 – (1) Bir dersin alınabilmesi için daha önceden başarılması gereken derse o dersin ön koşul dersi denir.

(2) Öğrenciler, ön koşulunu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar.

(3) Muaf olunan bir ders başka bir dersin ön koşulunu sağlamak için kullanılabilir.

(4) Ön koşullu derslere ilişkin uygulama yaz okulu için de geçerlidir.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 29 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Ders ekleme-bırakma süresi olarak tanımlanan bu süre sona erdikten sonra derslere kayıt yaptırılamaz.

Dersten çekilme

MADDE 30 – (1) Öğrenciler dönemlik derslerden ilgili yarıyılın yedinci haftası sonuna kadar, yıllık derslerden ise on dördüncü hafta sonuna kadar, kayıtlı oldukları bir dersten sistem üzerinden başvuru yaptıkları takdirde danışmanlarının onayı ile çekilebilirler. Dersten çekilme işlemleri aşağıdaki gibi uygulanır:

a) Birinci yıl hariç, öğrenim süresince ön lisans programlarında en çok iki, lisans programlarında en çok dört dersten çekilmek mümkündür.

b) Öğrenciler kayıtlı oldukları tek dersten çekilemezler.

c) Öğrenciler öğrenimleri süresince aynı dersten yalnızca bir defa çekilebilirler.

ç) Dersten çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.

d) Öğrenci, lisans programının ilk iki yarıyılındaki derslerden çekilemez.

e) Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce (W) aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez.

Derse devam yükümlülüğü

MADDE 31 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama ve laboratuvar ve diğer eğitim-öğretim  faaliyetlerine, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin derslerin tamamına devamı esastır. Teorik derslerin en az %70'ine, uygulamalı derslerin ise en az %80'ine devam etmeyen öğrenciler devamsız kabul edilirler. Derse asgari devam zorunluluğunu sağlayamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır ve yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme sınavlarına giremez. Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan derslerin tekrarında devam zorunluluğu vardır. Tekrar edilen uygulamalı derslerin uygulama kısımlarına koşulsuz devam zorunluluğu vardır.

(2) Devamsızlık hesabında;

a) Üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversiteleri hastanelerinden aldıkları onaylı sağlık raporları ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanan öğrencilerin raporlu olduğu süreler,

b) Türkiye'yi/Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmasına izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler,

dikkate alınmaz.

(3) Öğrencinin ders yükü kapsamındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik derslik dışında geçirdiği süreler de derse devam olarak kabul edilir.

(4) Öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından izlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 32 – (1) Her dersin ya da eğitim-öğretim çalışmasının öğretim elemanı, yarıyıl başında öğrencilerin sorumlu olduğu sınav, ödev, uygulama, performans ve diğer benzeri faaliyetlerin dönem notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı/elektronik ortamda duyurur. Bir öğrencinin bir dersten aldığı başarı notunun değerlendirilmesinde, o derse ait faaliyetlerde gösterdiği başarı düzeyi, yarıyıl/yıl içi sınav, değerlendirme ve faaliyetlerine ait not ortalaması ile yarıyıl/yılsonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilir.

(2) Derslerin uygulama kısımlarının ve stajların değerlendirilmesinde derse aktif katılım ve devam durumu da dikkate alınır.

(3) Yarıyıl/yıl içi sınav ve diğer faaliyetlerin başarı notu içindeki ağırlığı %40'tan az %70'ten fazla olamaz.

(4) İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar, uygulama, performans ve benzeri derse bağlı faaliyetleri ve yapılan kısa süreli sınav ve değerlendirmeleri ayrı ayrı ya da tek bir ara sınav olarak değerlendirebilir. Ancak bir yarıyılda tek ara sınavı olan derslerde bu ağırlık en çok %40 olur. Yarıyıl/yılsonu sınavları, normal eğitim programını takip eden ve akademik takvimde yer alan sınav dönemi içinde yapılan sınav ve değerlendirmelerdir. Proje, tasarım, performans, uygulama ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereğince ilgili yönetim kurulu tarafından sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında tüm dersler için yarıyıl/yılsonu sınavı yapılır.

(5) Yıllık eğitim-öğretim yapan programlar ve dersler hariç bütünleme sınavı uygulaması yapılmaz. Yıllık eğitim veren bölüm ve programlarda  yılsonu sınavı sonrasında başarısız olan öğrencilere başarısız oldukları dersler için bütünleme sınavı yapılır. Yılsonu sınavına girme koşullarını sağlayamayan öğrenciler bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınavından alınan not, başarı notunun hesaplanmasında yılsonu sınavı notu yerine geçer.

(6) Yılsonu sınavı gerektirmeyen laboratuvar, uygulama, atölye, proje, performans, tasarım, uygulama ve bitirme projeleri gibi uygulamalı derslerden başarısız olan öğrenciler bütünleme sınav hakkından yararlanamazlar.

(7) Yıllık eğitim yapan fakülte öğrencileri ancak ilgili yılda kayıtlı oldukları derslerin bütünleme sınavına girebilirler.

(8) Ek sınavlar ve tek ders sınavları için bütünleme sınavı düzenlenmez.

(9) Bütünleme sınavının mazereti yapılmaz. Mazeret sınavının telafisi yapılmaz.

(10) Mazeretli oldukları günlerde sınava giren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

(11) Zorunlu hallerde cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(12) Uzaktan eğitim yöntemiyle öğretim yapılan programlarda gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi ilgili mevzuat kapsamında belirlenir.

(13) Sınav kâğıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren beş yıl süreyle ilgili öğretim elemanı tarafından üniversite sınav arşivine imza karşılığı teslim edilmek suretiyle sınav arşivinde muhafaza edilir ve beşinci yılın sonunda imha edilir.

Sınav esasları

MADDE 33 – (1) Yarıyıl/yılsonu sınavlarının tarihleri ve sınavların yapılacağı yerler ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenerek en geç sınavlardan bir hafta önce ilan edilir.

(2) Öğrenciler, sınavlara önceden belirlenen tarih ve yerlerde girmek, sınava girerken yanlarında kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri ve yardımcı ders araçlarını bulundurmak zorundadırlar.

(3) Öğrencinin yarıyıl/yılsonu sınavlarına katılabilmesi için;

a) İlgili derse kaydını yaptırmış olması,

b) Teorik derslerin %70'ine katılmış olması,

c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80'ine katılmış olması,

ç) Varsa dersin diğer koşullarını yerine getirmesi,

gerekir.

(4) Sağlıkla ilgili mazeretler; öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgili aldıkları aşağıda belirtilen istirahat raporları, ayrıca kaza, yakınının vefatı ve benzeri sebepler ile ilgili belgeler, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından, idari usullere göre düzenlenmiş olup olmadığı değerlendirilerek kabul edilir:

a) Öğrencilerin bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumları vasıtası ile gittikleri Üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversiteleri hastanelerinden aldıkları onaylı raporlar.

(5) Psikiyatrik hastalıklar için özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlar hakkında tereddüt oluşması halinde Üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversiteleri hastanelerinden tekrar rapor istenebilir.

Sınavların yapılışı

MADDE 34 – (1) Bir dersin yarıyıl içi ve yarıyıl/yılsonu sınavları, o dersi veren öğretim elemanı tarafından, zorunlu hallerde ise bölüm/program başkanı tarafından belirlenen öğretim elemanının sorumluluğu altında yapılır. Bir sınavda sınavın süresi, sınavda kitap veya diğer kaynaklardan yararlanılıp yararlanılamayacağı öğrencilere bildirilir. Sınava giren öğrenciler ve sınav sorumluları tarafından imzalanan bir liste, sınavın sonunda ilgili öğretim elemanına verilir. Sınav sırasında öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde sınav sorumluları öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilir.

(2) Her öğrenci sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Sınav sorumluları kimlik kartını yanında bulundurmayan, tanınmayan veya başka bir yol ile kimliğini belirleme imkânı bulunmayan öğrenciyi sınava almama veya sınav salonundan çıkarma yetkisine sahiptir.

(3) Sözlü sınavlar öğretim elemanlarına ve sınavı yapılan dersin öğrencilerine açık olarak yapılır. Sözlü sınavda sorulan sorular ve verilen cevaplar bir tutanak ile tespit edilerek ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir.

(4) Engelli öğrencilerin sınavları ile ilgili gereken destek, ilgili fakülte dekanlığı/konservatuvar/meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından sağlanır.

(5) Uzaktan eğitim kapsamında verilen derslerin sınavları da ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanır.

Sınav düzenini bozucu hareketler

MADDE 35 – (1) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ödev, proje ve benzeri diğer çalışmalarda, her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, intihal yapan, bunlara teşebbüs eden, yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır. Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan sıfır not almış sayılır. Belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında, ayrıca 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 36 – (1) Ara sınavlar ile yarıyıl/yılsonu ve yıllık eğitim yapan fakülteler için bütünleme sınav sonuçları sınav dönemini izleyen en geç on iş günü içinde öğrenci bilgi sisteminde öğretim elemanınca ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 37 – (1) Öğrenciler, ara sınav, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavlarının sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihi izleyen beş iş günü içinde yalnızca maddi hata nedeniyle itiraz edebilirler. Öğrenciler, öğretim üyesinin not takdirine ilişkin itirazda bulunamazlar. İtiraz, ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere fakülte dekanlığına/konservatuvar/meslek yüksekokulu müdürlüğüne dilekçe verilerek yapılır. Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz, dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen beş iş günü içinde değerlendirilir. İnceleme sonucu yazılı olarak ilgili fakülte dekanlığına/konservatuvar/meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirilir.

(2) Öğrencinin itirazının devam etmesi halinde ilgili fakülte dekanı/konservatuvar/meslek yüksekokulu müdürü, sınav kâğıdının incelenmesi için, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere ilgili üç öğretim elemanından oluşan bir komisyon kurar. Bu durumda, komisyon, incelemesini itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç iki hafta içinde sonuçlandırır ve ilgili fakülte dekanlığı/konservatuvar/meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirir. İkinci itiraz, birinci itiraz sonucunun bildirildiği tarihi izleyen beş iş günü içinde yapılır.

(3) İlan edilen notlarda değişiklik ancak ilgili yönetim kurulunun onayı ile geçerlilik kazanır.

Ders notları ve başarı durumu

MADDE 38 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından sıfır ile yüz arasında bir not verilir; bu not, ham not olarak adlandırılır. Hangi ham not aralığının hangi harf karşılığına denk geleceği, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenmediği takdirde aşağıda verilen not aralıkları uygulanır ve yılsonu notları harf notu olarak Rektörlüğe bildirilir. Öğrencilere ait tüm not listeleri on yıl süre ile saklanır.

Harf Notu      Katsayı           Puan

AA                   4,00             90-100

BA                   3,50             85-89

BB                    3,00             80-84

CB                    2,50             75-79

CC                    2,00             70-74

DC                   1,50             65-69

DD                   1,00             60-64

FD                    0,50             50-59

FF                    0,00             <50

(2) (I) notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders için gerekli çalışmaları bitiremeyen veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere verilir. Bir öğrenci (I) notu aldığı dersten, notların açıklandığı tarihten itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlamak veya yarıyıl sonu sınavları yerine açılacak mazeret sınavına girerek bir not almak zorundadır. Aksi halde, (I) notu kendiliğinden (FF) veya (U) notuna dönüşür.

(3) (S) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

(4) (U) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

(5) (W) notu normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin yarıyıl başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve öğretim üyesinin izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde uygulanacak kurallar şunlardır:

a) Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce (W) aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez.

b) Bir öğrenciye bir yarıyılda en çok bir ders olmak üzere bütün lisans öğrenimi boyunca en çok altı dersten danışmanın önerisiyle çekilme izni verilebilir.

(6) Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında imzalanmış olan özel anlaşmalar kapsamında Üniversitede öğrenim gören değişim öğrencileri ve ziyaretçi öğrenciler için (W) notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.

(7) (NI) notu, öğrencinin not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler, 27 nci maddede tanımlanan ders yükü kapsamında alınır ve öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. (NI) notu alınan dersler tekrarlanamaz. (NI) statüsünde alınan derslerin statüsü aynı program içinde değiştirilemez.

(8) (NA) notu derse ve ders uygulamalarına ilişkin devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Not ortalamasında (FF) notu olarak işlem görür.

(9) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliliği ve notların intibakı, AKTS ve Üniversite tarafından çıkarılan yönerge çerçevesinde ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

(10) Yarıyıl sonu harf notları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açıklanır.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 39 – (1) Genel not ortalaması ve yarıyıl not ortalaması en az 2,00 olan ön lisans/lisans öğrencileri başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın not ortalaması 3,00-3,49 olanlar yarıyıl onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olanlar yarıyıl yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda ilan edilir. Öğrencinin ilgili dönemi takip eden yaz okulunda almış olduğu ders notları mezuniyet ve onur öğrencisi sıralamasında dikkate alınmaz.

(2) Genel not ortalaması veya yarıyıl not ortalaması 2,00'ın altında olan lisans ve ön lisans öğrencileri başarısız sayılırlar. Kayıtlı bulundukları yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1,70'in altında olan ve Üniversitede ikinci veya daha üst yarıyıllarında eğitim gören öğrenciler, daha önce aldıkları ve başarısız oldukları dersleri (FF ve FD harf notlu dersler) tekrarlar, daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri (DD - BA harf notu arasındaki dersler) not yükseltmek için tekrarlayabilir ve genel not ortalamalarını belirtilen 1,70 not ortalaması düzeyine çıkartıncaya kadar bir üst dönemden yeni ders alamazlar.

(3) Genel veya yarıyıl not ortalaması 1,70 ve üstü olup da 2,00’ın altında olan öğrenciler öncelikle başarısız oldukları dersler olmak üzere daha önce almadıkları dersler de dâhil ders yükleri kadar ders alabilirler.

(4) Öğrencilerin ders tekrarladıkları yarıyıllar azami öğrenim süresine dâhildir. (W) notu alınan dersler ile normal yarıyılında alınmamış olan dersler daha önce almadıkları ders olarak sayılır.

(5) Yarıyıl sonu not ortalaması (YANO), öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredi saatlerinin 38 inci maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının o yarıyıldaki toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır. Genel akademik not ortalaması (GANO), öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, programa başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredi saatlerinin 38 inci maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının bu derslerin toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır. GANO ve YANO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır; alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır, öğrencinin aldığı tüm dersler not çizelgesinde gösterilirken, mezuniyet not çizelgesinde tekrarlanan dersler için son aldığı not gösterilir.

Engelli öğrenciler

MADDE 40 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, 34 üncü maddede belirtildiği şekilde sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Bitirme Faaliyetleri, Stajlar, Mezuniyet ve Diploma

Bitirme çalışması

MADDE 41 – (1) Bitirme çalışması; öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi ve beceri düzeyine eriştiğini gösteren çalışmadır. Hangi birimlerde bitirme çalışması yapılacağı ve bitirme çalışmasına ilişkin esaslar ilgili fakülte/meslek yüksekokulu/konservatuvar kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Staj

MADDE 42 – (1) Staj; öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi ve beceri düzeyine erişmesini sağlamak üzere Üniversite içinde ya da dışında bir kuruluşta ve tercihen yaz aylarında yapılan uygulamalı çalışmadır. Stajlara ilişkin esaslar ilgili fakülte/konservatuvar/meslek yüksekokulu kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır. 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile düzenlenen azami süreler sonunda sınav hakkını kullanan öğrencilerin, aynı zamanda staj uygulamasının da “bir ders” kabul edilmek suretiyle staj uygulamasına katılmasının uygun görülmesi üzerine; öğrenciler mezuniyet koşulu olan, sorumlu oldukları stajlardan kredili stajlar için kredi başı ücreti, kredisiz stajlar için ücret alınmadan bir ders kabul edilmek suretiyle staj uygulamasına katılacaktır.

Mezuniyet

MADDE 43 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için ilgili programın ders ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve GANO’sunun en az 2,00 olması gerekir.

(2) Öğrenciler, mezun olabilmek için ön lisans programlarında 120 AKTS’ye eşdeğer ders kredisini, lisans programlarında 240 AKTS’ye eşdeğer ders kredisini tamamlamak zorundadır.

(3) Lisans programlarında yedinci yarıyılın (yıllık eğitim veren fakülteler hariç), ön lisans programlarında üçüncü yarıyılın sonunda ilgili programın ders ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlayan ve lisans programlarında hazırlık hariç 4 yılın, ön lisans programlarında hazırlık hariç 2 yılın tüm mali hükümlülüklerini yerine getirmek koşulu ile 2,00 GANO’yu sağlayan öğrenciler erken mezuniyet hakkı kazanır.

(4) Disiplin cezası almamış ve alttan ders almamış olmak kaydıyla mezuniyet GANO’su 4,00 üzerinden 4,00 olan öğrencilere Ankara Bilim Özel Ödülü verilir, 3,50-3,99 arasında olan öğrencilere yüksek onur belgesi, 3,00-3,49 arasında olan öğrencilere onur belgesi verilir.

Not yükseltme sınavı

MADDE 44 – (1) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli 2,00 GANO’sunu sağlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile yarıyıl/yılsonu sınavlarını takip eden bir ay içinde, daha önce almış oldukları derslerden kendi seçtikleri sadece bir ders için not yükseltme sınavı açılır.

(2) Not yükseltme sınavında alınan not, dersin nihai notu olarak not çizelgesinde işlenir.

(3) Not yükseltme sınavında başarılı not aldığı halde 2,00 GANO sağlayamayan öğrenciler, takip eden yarıyıl/yılsonu sınavları sonrasındaki bir ay içerisinde istedikleri bir dersten not yükseltme sınavına tekrar girebilirler.

Tek ders sınavı

MADDE 45 – (1) Mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış ancak başarısız tek dersi kalan ve tek ders sınavı sonucunda en az 2,00 GANO’yu sağlayabilecek öğrencilere, o dersin koşullarını yerine getirmek kaydıyla fakülte/konservatuvar/meslek yüksekokulları ilgili yönetim kurulunca yarıyıl sonu sınavlarını (yıllık ders veren fakülteler için bütünleme sınavını) takip eden bir ay içinde tek ders sınavı açılır.

(2) Tek ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın (yıllık ders veren fakülteler için bütünleme sınavı) sonunda bir ay içinde tekrar tek ders sınav hakkı verilir. Bir öğrenci bir dönemde sadece bir defa tek ders sınavına girebilir.

(3) Tek ders sınavında alınan not, dersin nihai notu olarak transkripte işlenir.

(4) Mezuniyet için birinci fıkradaki tüm koşulları sağlayan öğrenciler, yaz sonunda açılacak tek ders sınavına girme hakkına sahiptirler.

(5) Yarıyıl/yılsonu sınavı uygulanmayan laboratuvar, uygulama, klinik uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz.

(6) Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavına girilemez.

(7) Tek ders sınavı ile mezuniyet için gerekli notu sağlayamayacak öğrenciler izleyen yarıyıl/yılda birden fazla derse kayıt yaptırırlar.

Diploma

MADDE 46 – (1) Kayıtlı bulundukları programda eğitim-öğretimini başarıyla tamamlayan, mali ve idari tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş öğrencilere diploma verilir. Lisans diplomalarında dekan/konservatuvar müdürü ile Rektörün, ön lisans diplomalarında meslek yüksekokulu müdürü ile Rektörün imzası bulunur.

(2) Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, hazırlık hariç ilgili programın ilk dört yarıyılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve GANO’sunun en az 2,00 olması halinde, talep ettikleri takdirde ilgili yönetim kurulu kararı ve 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile belirlenen esaslara göre ön lisans diploması alabilirler.

(3) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerin meslek yüksekokullarına intibakları, 2547 sayılı Kanun ve Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenci e-devlet üzerinden geçici mezuniyet belgesi alabilir ya da talebi üzerine ıslak imzalı belgesi verilir. Diplomanın kaybı halinde, gazete ilanı ve dilekçe ile başvurulması koşuluyla, yeni geçici mezuniyet belgesi/diploma hazırlanır. Bu durumda, diploma arkasında kaçıncı nüsha olduğu belirtilir. Diploma öğrencinin kendisine veya yasal vekiline imza karşılığı teslim edilir.

Diploma eki

MADDE 47 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından diploma eki verilir. Bu belgede öğrencinin ders planında bulunan dersler ile standart diploma eki bilgileri yer alır.

(2) Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

İlişik Kesilmesi, Öğrenimine İzinsiz Ara Verme ve Kayıt Dondurma

İlişik kesilmesi

MADDE 48 – (1) Öğrencinin Üniversiteyle ilişiğinin kesilmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrenci kaydının silinmesini talep etmesi haline Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

ç) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapan öğrencilerin geçiş yaptığı yükseköğretim kurumundan resmî yazı gelmesi ve öğrencinin dilekçe vermesi.

d) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler.

(2) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin dosyasından kendisine ait belgeleri geri alabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

(3) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumunda, ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, dönem sonu başarı notu oluşmamış olan dersler için dersten çekilme işlemi yapılır. Dönem sonu başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte kayıtlara geçirilir.

Öğrenime izinsiz ara verme

MADDE 49 – (1) Öğrenciler izinsiz ve mazeretsiz olarak kayıt yenilememeleri halinde öğrenimlerine ara vermiş olurlar ve kayıtları askıya alınmış (pasif) öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrenciler YÖKSİS Veri Tabanında beklemeli öğrenci durumunda görünürler. Kayıtları askıya alınmış statüye geçen öğrenciler hakkında 24 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının hükümleri uygulanır.

Öğrenime yeniden devam etme

MADDE 50 – (1) Kaydı askıya alınmış statüye geçen öğrenciler, öğrenimlerine devam etmek için başvurduklarında 24 üncü maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Kayıt dondurma

MADDE 51 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, öğrencinin isteği üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin bir yarıyıl ya da bir yıl boyunca öğrenimine ara vermesine izin verilebilir:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından aldığı rapor ile belgelenmiş sağlık sorunlarının bulunması.

b) Öğrencinin daimi ikametgâhının bulunduğu mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

c) Birinci dereceden yakınlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmadığının belgelendirilmesi.

ç) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi ya da tecil kararının kaldırılarak askere alınması.

d) Öğrencinin gözaltı ya da tutukluluk hali.

e) İlgili yönetim kurulunca haklı kabul edilen diğer nedenler.

(2) Kayıt dondurma başvuruları, zorunlu haller dışında ilgili yarıyılın en geç yedinci haftası sonuna kadar, yıllık eğitim veren fakültelerde ise en geç on dördüncü hafta sonuna kadar yapabilirler.

(3) Kayıt dondurulan toplam süre iki eğitim-öğretim yılını, yıllık öğrencilerde ise iki yılı aşamaz. Art arda en fazla iki yarıyıl, yıllık öğrencilerde ise iki yıl kayıt dondurulabilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Kayıt dondurulan yarıyıllar öğrenim süresi hesabına katılmaz.

(4) Bu maddede belirtilen nedenlerle Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kayıt dondurmalarına izin verilen öğrenciler kayıt dondurulan sürenin öğrenim ücretinin yarısını öder.

(5) Ana dal programında kayıt donduran öğrenci ikinci ana dal ve yan dal programında da kayıt dondurmuş sayılır.

Kayıt dondurmanın sona ermesi

MADDE 52 – (1) Kayıt dondurmalarına izin verilen öğrenciler, verilen süre sonunda öğrenimlerine devam ederler.

(2) Sağlık nedeniyle kayıt dondurmalarına izin verilen öğrencilerin öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir.

(3) Kaydı dondurulmuş olan öğrenciler kayıt dondurdukları yarıyıl/yıl süresi kadar izinli sayılacaklardır. İzinli sayıldıkları süre sona erdiğinde takip eden yarıyıl/yıl için tekrar mali ve ders kayıt işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

Disiplin

MADDE 53 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri ile Üniversite tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Yönetim Kurulu ve ilgili kurul kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.