2 Aralık 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31322

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 10/8/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak, aynı fıkranın (b) bendi ile aynı maddenin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“b) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenecek bir üye,”

“(7) Değerlendirme ve Denetim Komisyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen üye başkanlığında toplanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.