30 Kasım 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31320

YÖNETMELİK

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden:

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ KÜLTÜR-TARİH-SANAT

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Kültür-Tarih-Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Kültür-Tarih-Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Kültür-Tarih-Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Rektör: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Tekirdağ ve yakın çevresinde kültür, tarih, sanat alanında bilimsel araştırmalar yaparak ve projeler geliştirerek ulusal ve uluslararası alanda sunmak.

b) Tekirdağ ve yakın çevresinin sahip olduğu tarihsel birikimi sözlü tarih yöntemiyle kayıt altına almak.

c) Tekirdağ ve yakın çevresinin kültür mirasının korunmasına kültür varlığının kendi değerlerini kayıt, arşiv, belgeleme ve benzeri yöntemlerle tanımlamak, korumak, kent belleği ve kültürel kimlik olgularının oluşturulmasına ve gelecek kuşaklara aktarılarak sürdürebilirliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar yapmak.

ç) Örgün ve yaygın eğitimi destekleme faaliyetlerine katkıda bulunmak.

d) Üniversite ve diğer kuruluşlar için bilgi merkezi oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Tekirdağ yerelinde kültür, tarih, sanat alanında uygulamalar yapan kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarını bir araya getirerek kurslar, ulusal ve uluslararası konferanslar, seminerler, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek.

b) Yürütülen çalışmalarla gerçekleştirilen tespit ve arşiv çalışmalarından elde edilen verilerin internet ortamında yayımlanmasını sağlamak.

c) Lisans ve lisansüstü programlarında tarihi ve kültürel miras konulu öğretim veren bölüm ve enstitülerle işbirliği yapmak, sosyal etkinlikler gerçekleştirmek, bireysel/grup araştırmaları ile kuruluşlarca bu konularda yapılan bilimsel projelere olanaklar ölçüsünde akademik destek sağlamak.

ç) Öğrencileri tarihi ve kültürel mirası belgeleme araştırmalarına yöneltmek, araştırma ve belgeleme yöntemleri konusunda eğitim vermek, öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak, tez, staj, seminer ödevi gibi bilimsel etkinliklerine imkânlar ölçüsünde destek sağlamak, Üniversitenin akademik birimleri ile disiplinlerarası projeler geliştirmek ve yapılacak çalışmaları özendirmek.

d) Tarihi ve kültürel miras kapsamında değerlendirilebilecek her tür kalıtı, erişilen imkânlar ölçüsünde araştırmak ve belgelemek, elde edilecek bilimsel inceleme sonuçları ile Üniversitenin ilgili bölüm ve enstitülerinde tarihi ve kültürel miras konulu eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine altyapı niteliğinde veri tabanı oluşturmak.

e) Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi, yazılı ve dijital dokümantasyon arşivi kurmak.

f) Tekirdağ kültür, tarih ve sanatı ile ilgili bülten, dergi, bilimsel dergi, kitap gibi sürekli yayın etkinlikleri yapmak.

g) Tekirdağ kültür, tarih ve sanatı ile ilgili yurt içi ve yurt dışı projeler yapmak, yapılan projelere ortak olmak.

ğ) Benzer araştırma ve uygulama alanlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde akademik çalışma ve projeler hazırlamak ve yürütmek.

h) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmış, alanında uzman öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün kesintisiz altı aydan daha fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi yerine vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin amaçlarına uygun olarak düzenlenecek faaliyetlerin yürütülmesi ve denetimini sağlamak.

ç) Merkezin ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, kırtasiye, tefrişat, sarf malzemeleri ve benzeri ihtiyaçları belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin yıllık bütçesini ve Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları her yıl sonunda Yönetim Kurulunun da görüşü alınarak Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş üyeden oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün önereceği, kültür, tarih, antropoloji, güzel sanatlar alanında çalışmalar yapmış öğretim elemanlarından oluşan iki misli aday arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görevlendirilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi görevlendirilir.

(2) Süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilirler. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine aynı usulle yenileri seçilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ayda bir defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını, raporlandırılmasını sağlamak, uygulanmasını takip etmek ve faaliyetlerin değerlendirilmesini yapmak.

b) Merkezin yıllık bütçe tasarısını ve yıllık faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak.

c) Çeşitli kişi ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği esaslarını belirlemek.

ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

d) Uygulama ve araştırma projelerini, burs, kurs, eğitim önceliklerini, bilimsel çalışma kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek ve görevlendirilecek kişileri belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konularında uzman akademik personel ile Merkezin faaliyet alanında çalışmış veya bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaş kaydı

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçü ve hallerde rektör yardımcılarından birine devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.