30 Kasım 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31320

YÖNETMELİK

Kapadokya Üniversitesinden:

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 5/11/2017 tarihli ve 30231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapadokya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir eğitim-öğretim yılı, Senatonun onayı ile en fazla üç dönemden oluşur ve bu süre yüz kırk günden az olamaz. Bölüm ve programların akademik takvimlerinin dönemlik, yıllık veya düzensiz aralıklı eğitim esaslarından hangisiyle yürütüleceğine, dönemlik eğitim esası ile faaliyet gösteren programlarda dönem sayısı ve dönem sürelerine Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda Senato tarafından karar verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Öğretim programında yer alan derslerin kredi toplamı o dönem için öğrencinin normal ders yükünü gösterir. Azami ders yükü trimestir bölüm/programlarda 35 AKTS ve sömestir bölüm/programlarda 45 AKTS’dir. Azami ders yüküne zorunlu dersler, seçmeli dersler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, yabancı dil, mesleki yabancı dil, beden eğitimi ve güzel sanatlar dersleri ile ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi, bitirme tezi gibi haftalık ders dağıtım programında yer alan bütün dersler dâhildir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin başlığı “Yatay ve dikey geçişler’’ şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye bağlı bölüm/programlara dikey geçiş  ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı “Ders alma, önceki öğreniminin tanınması ve intibak işlemleri’’ şeklinde, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Genel not ortalamaları 2.00'den az olan öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda, danışmanın önerisinin ve bölüm veya program başkanının onayının alınması suretiyle ders yükleri azaltılabilir. Bu durumda öğrenci en az iki ders almak zorundadır.”

“(11) Ön lisans ve lisans programı öğrencilerinin, daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan alarak başarılı oldukları derslere ilişkin muafiyet, kredi/not transferi ve intibak işlemlerinin gerçekleştirilmesinde uygulanacak yöntem ve esaslar ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/11/2017

30231

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/7/2019

30840