30 Kasım 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31320

YÖNETMELİK

Kapadokya Üniversitesinden:

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ KAPADOKYA TURİZMİ VERİ İŞLEME,

YENİLİK VE PROJE ESASLI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu-üniversite-turizm endüstrisi işbirliğini güçlendirmek ve yaygınlaştırmak üzere yürütülecek Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Turizmi Veri İşleme, Yenilik ve Proje Esaslı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kapadokya Turizmi Veri İşleme, Yenilik ve Proje Esaslı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Kapadokya Turizmi Veri İşleme, Yenilik ve Proje Esaslı Uygulama ve Araştırma Merkezi (Kapadokya Yenilik Merkezi)’ni,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Paydaş: Merkeze düzenli maddi destekte bulunan kişi ve kuruluşları,

e) Rektör: Kapadokya Üniversitesi Rektörünü,

f) Sektör: Kapadokya turizm sektörünü,

g) Üniversite: Kapadokya Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kapadokya’da turistik ürün bileşenleri, ulusal/uluslararası turizm pazarları ve diğer turizm pazarlama karması ögeleriyle ilgili veri toplayarak ve veri bankası kurarak ihtiyaç sahibi turizm paydaşlarının hizmetine sunmak.

b) Kapadokya’da faaliyette bulunan turizm işletmelerinin (seyahat acentaları ve tur operatörleri, ulaştırma işletmeleri, konaklama işletmeleri, balon işletmeleri, yiyecek içecek işletmeleri ve diğerleri) üretim, pazarlama ve finansman süreçleri ile ilgili yenilikçi yaklaşımlarla çözümler üretmek ve dijital işletmecilik alanında rekabet yetenekleri kazanmalarına yönelik araştırma ve eğitim faaliyetleri yapmak/yaptırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yapar:

a) Turizm sektöründe çalışan nitelikli insan ihtiyacının karşılanmasına yönelik, eğitim kurumları ve meslek örgütleri ile iş birliği içinde çalışmak, paydaşların ücretsiz olarak kullanabileceği online iş başvuru platformunu hazırlayarak sektörün kullanımına sunmak.

b) Bölgenin ekonomik/sosyal alt yapısına ait verilerin takibini yapmak.

c) Bilgi sistemi vasıtasıyla ilgili işletmelerin gelecekteki durumlarını (1-6 ay) bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırarak tahmin etmek ve bu bilgiyi paydaşları ile paylaşmak.

ç) Yerel çerçevede turizm sektörü ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak, paydaşların hizmetine sunmak.

d) Paydaşlardan oluşan bir kümelenme ve birliktelik oluşturmak sureti ile ölçek ekonomisinden yararlanmak.

e) Kapadokya ile rekabet içerisinde olan ulusal ve uluslararası destinasyonlar hakkında düzenli olarak elektronik ortamda araştırma yapmak, ilgili bilgileri ve istatistikleri düzenli olarak veri tabanında toplamak ve bunlardan hazırlanacak aylık geleceğe yönelik trend analizlerini paydaşların hizmetine sunmak.

f) Bölge hakkında yapılacak ve işletmeler için değer yaratacak araştırmaları desteklemek üzere üniversiteler, araştırma kurumları ve yayınevleri ile düzenli iletişim kurmak.

g) Merkezin amaçlarına uygun konularda bilimsel toplantı/fuar düzenlemek ve düzenlenen toplantı/fuarlara katılmak, düzenlenen bilimsel toplantı metinlerini dijital/matbu yayına dönüştürmek ve bu bilgileri aylık raporlarla paydaşlara sunmak.

ğ) Bölgenin yatırım teşvikleriyle ilgili devlet yatırım teşvik politikaları hakkındaki bilgileri, ulusal ve uluslararası proje desteklerini düzenli olarak takip etmek ve aylık raporda paydaşların hizmetine sunmak.

h) Bölge ile ilgili yapılan araştırmaları yerel, ulusal ve uluslararası seviyede takip etmek ve bilgi sistemi aracılığıyla paydaşlara sunmak.

ı) Üniversitelerde yapılacak olan lisansüstü tezler ve diğer bilimsel araştırmalardan, Merkezin amaçlarına uygun olanlarının yayınlanmasını teşvik etmek ve bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

i) Faaliyet alanları kapsamında, yurt içinde ve yurt dışında bulunan bilgi merkezleri ve araştırma kuruluşları ile iş birliği yapmak.

j) Sınıflandırılmış işletmeler bazında oluşturulacak çalışma gruplarının düzenli olarak işletmelerin ziyaret edilmesini, kısa ve uzun vadeli problemlerin belirlenmesini ve bu kapsamda güncel problemlerin çözümüne öncelik verilmesini sağlamak.

k) Turizm işletmelerinin ulusal ve uluslararası rekabet yeteneklerini koruyabilmeleri ve geliştirebilmeleri için yenilikçi ürün/hizmet oluşturmalarına katkıda bulunacak gelişmeleri araştırmak ve aylık raporla paydaşların hizmetine sunmak.

l) Kapadokya turizmi ile ilgili mikro seviyede ve somut projelerle ürün ve pazar çeşitlendirmesi amaçlı araştırma yapmak.

m) Yenilikçilik ve dijital dönüşüm alanlarında paydaşlara stratejik yol haritası oluşturmak, uygulamada destek sağlamak.

n) Paydaşların problemlerinin çözümüne yönelik uzman veri tabanı oluşturmak ve problemlerin çözümüne yönelik uygun uzmanları paydaşlara önermek.

o) Dünya ve Türkiye’deki ekonomik şartlar ve geleceğe yönelik araştırmalar ışığında, Kapadokya turizmi ile ilgili öngörülerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı vekâlet eder.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.

b) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda teknik çalışmalar yapmak, idari işleri yürütmek, her yıl Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşleri alındıktan sonra, geçmiş yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.

c) Yıllık çalışma programına göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezi temsil etmek.

d) Mütevelli Heyet Başkanı tarafından devredilmesi halinde harcama yetkilisi görevini yürütmek.

Müdür Yardımcısı

MADDE 9 – (1) Müdür Yardımcısı; Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıllığına görevlendirilir.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile Üniversite öğretim elemanlarından üç kişi ile kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcileri arasından dört kişi olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır. Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar verilmiş sayılır. Rektör, Yönetim Kurulu üyelerini gerekli gördüğünde görevden alabilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bütçesini, kadro ihtiyacını, aylık/yıllık çalışma programını ve aylık/yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Rektörlüğe teklif etmek.

b) Merkezin bütçesini görüşmek ve Rektörlüğe teklif etmek.

c) Sektör işletmelerini belli bir program dahilinde ziyaret etmek, sorunları tespit etmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üniversitelerden ve sektörden üç yıl için görevlendirilecek, konusunda uzman toplam on üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, altı ayda bir toplanır ve Merkezin amaçlarına uygun faaliyetler ile yeni açılımlar önerir. Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Ayrıca Müdür gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulu üyelerini, görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu üyelerinin dinlemelerini sağlamak üzere, Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sektör ihtiyaçlarını karşılayacak güncel teknolojik ve yönetsel araçlar konusunda önerilerde bulunmak.

b) Sektör işletmecileri arasındaki iletişimin ve dayanışmanın gelişmesine yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler için önerilerde bulunmak.

c) Sektörde inovatif çalışmalara ve kümelenmeye yönelik önerilerde bulunmak.

ç) Sektörde meydana gelen değişmeler ve oluşan yeni ihtiyaçları Yönetim Kurulu ile paylaşmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uzman istihdamı

MADDE 12 – (1) Merkezde, bilgi sisteminin yönetilmesi amacıyla, paydaş işletmelerin maddi desteği (şartlı bağış) ile bir uzman kişi; paydaş işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak ve çözüm önerilerinde bulunmak üzere bir uzman araştırmacı olmak üzere toplam iki personel istihdam edilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanı veya Mütevelli Heyet Başkanının satın alma konusunda yetki verdiği yöneticidir. Bu yetki uygun görülen ölçüde Müdüre devredilebilir.

Donanım ve çalışma ortamı

MADDE 15 – (1) Üniversite, Merkezin çalışmalarının yürütülmesi için bir çalışma odası tahsis eder.

(2) Merkez, gerekli görüldüğü durumlarda araştırma ve eğitim faaliyetlerinde ilgili bölüm veya program başkanının onayı ile Üniversitenin derslik, laboratuvar ve donanımlarını kullanabilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Üniversitesi Rektörü yürütür.