30 Kasım 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31320

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/2/2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavından, başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına ve puan türüne sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği uluslararası sınavlar olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanına ilave olarak yapılacak diğer değerleme usul ve esasları ile başvuru için adayların sağlaması gereken belgeler ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ile belirlenir. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Yüksek lisans programlarından;

a) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde,

b) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında,

ALES şartı aranmaz. (b) bendi kapsamındaki adayların değerlendirme işlemlerinde mezun olunan lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

(2) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli, tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla ALES standart puanına sahip olmaları veya GRE ve GMAT sınavlarından birine ait eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Enstitü yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Ancak Senato kararı ile ALES puanı aranabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir. Ayrıca;

a) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemlerinde; mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 70 puan olarak kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir.

b) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Öğrenciler, dönem içi değerlendirme çalışmaları ile yarıyıl sonu sınavına tabidir. Her yarıyılda en az biri dönem içi ara sınav olmak üzere dersin yürütülmesine bağlı olarak yeterli sayıda dönem içi değerlendirme çalışması yapılır. Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve dönem içi değerlendirmeler ödev, proje, laboratuvar/atölye ve benzeri şekilde de yapılabilir. Sınav ve değerlendirme usulleri ders izlencesinde belirtilir. Yarıyıl sonu sınavları veya değerlendirmeleri, akademik takvimde ilan edilen tarihler içerisinde yapılır. Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan başarısız olmuş sayılır. Ayrıca, öğrencilerin puanlamaya tabi tutulan yapmadıkları veya katılmadıkları ödev, seminer, panel gibi yarıyıl içi etkinlikler de aynı şekilde değerlendirilir.

(2) Yarıyıl içi ara sınavlarının enstitü yönetim kurulunca kabul edilecek mücbir sebepler dışında mazeret sınav hakkı yoktur. Mücbir sebepler Senatoca belirlenir. Ancak sınav çakışması dolayısı ile mazeret sınav hakkı verilir.

(3) Seminer dersi, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu olup, bilimsel araştırma ve etik konularının işlendiği; öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel/sanatsal bir konuyu inceleme ve sözlü olarak sunmayı kapsayan yazılı bir çalışmadır. Seminer dersinin değerlendirmesi görevli öğretim üyesi tarafından yapılır ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Dönem sonu sınavları ve bütünleme sınavlarının mazereti yoktur.

(5) Dönem sonu sınavına girme hakkı elde edip de başarısız olan veya sınava girme koşullarını sağladığı halde sınava girmeyen öğrenciler için akademik takvimde ilan edilen tarihlerde bütünleme sınavı yapılır.

(6) Bütünleme sınavından alınan puan, dönem sonu sınavı puanı yerine geçer. Bütünleme sınavına giren öğrencinin başarı notu, dersin değerlendirmesindeki harf-not aralıkları aynen kullanılarak hesaplanır ve transkriptine işlenir.

(7) Bütünleme sınavı açılmış öğrencinin sınava katılmaması halinde dönem sonu sınav puanı geçerli kalır.

(8) Bütünleme sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç gün içinde dersin öğretim üyesi tarafından Öğrenci İşleri otomasyon sistemine girilir ve ilan edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Dersin devam şartını yerine getiremeyen öğrenciler dönem sonu ve bütünleme sınavına giremezler.”

“Bütünleme sınavına girmiş olan öğrencinin bütünleme sınavından aldığı puan, dönem sonu sınavı puanı yerine geçer.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav notlarına itiraz, öğrenci veya dersin öğretim elemanı tarafından ara sınav, dönem sonu ve bütünleme sınavı notlarının ilanını takip eden en fazla beş iş günü içinde  yapılır. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazının geçerlilik kazanması için not itiraz dilekçesinin sınav notlarının ilanını takip eden beş iş günü içinde ıslak imzalı olarak ilgili enstitü sekreterliğine teslim edilmesi gerekir. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazı, enstitünün oluşturacağı ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı ve öğretim elemanı dâhil üç kişiden (anabilim/anasanat başkanı ve dersin öğretim elemanının aynı kişi olması durumunda beş kişiden) oluşan komisyon tarafından, o derse ilişkin değerlendirme ölçütleri çerçevesinde değerlendirilerek, maddi hata olup olmadığı tespit edilir ve komisyon oluşturulur. Öğrencinin veya dersin öğretim elemanının itirazına ilişkin ilgili enstitü yönetim kurulu kararı en geç beş iş günü içinde Komisyon Raporu ekli olarak ilgili enstitü sekreterliğine iletilir ve enstitü sekreterliği tarafından öğrencinin otomasyon sayfasına ve transkriptine aktarılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe 47/A maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Lisansüstü program kontenjanları

MADDE 47/B – (1) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

Ek süre

MADDE 47/C – (1) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/2/2017

29968

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/8/2017

30145

2-

10/5/2018

30417

3-

7/3/2019

30707

4-

31/10/2019

30934