29 Kasım 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31319

YÖNETMELİK

TED Üniversitesinden:

TED ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TED Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, TED Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS/ECTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

c) EABD: Enstitüye bağlı anabilim dalını,

ç) EABDB: Enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlığını,

d) EPE: TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulu İngilizce Yeterlik Sınavını,

e) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test Sınavını,

f) GRE: Uluslararası Graduate Record Examination Sınavını,

g) Lisansüstü Programlar Enstitüsü (LPE): Lisansüstü programlarının yürütüldüğü enstitüyü,

ğ) TEDÜ PEK: Üyeleri Senato tarafından belirlenen ve Rektör tarafından atanan lisans ve lisansüstü Programlar ve Eğitim Komisyonunu,

h) Rektör: TED Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: TED Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: TED Üniversitesini,

j) YDS/EYDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit/Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

l) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Dil Sınavını,

m) YÖKSİS: Yükseköğretim Bilgi Sistemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim- öğretim dili

MADDE 5 – (1) Üniversitenin lisansüstü programlarında eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Bununla birlikte Senato kararı ile Türkçe programlar da açılabilir.

(2) Lisansüstü programlara kayıt için adaylar İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadır. İngilizce dil yeterliği EPE ile tespit edilir. Senato tarafından lisansüstü programlar için eş değerliği belirlenen ulusal veya uluslararası dil sınavları da kullanılabilir.

(3) Senato kararı ile açılmış Türkçe dilinde eğitim-öğretim vermekte olan programlara kabul edilecek yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından uygulanan sınavdan B2 düzeyinde Türkçe dil yeterlik belgesi istenir.

(4) Senato tarafından eş değerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının geçerlik tarihi, sınavı yapan kurumun belirlediği geçerlik tarihidir. Bu tarih, sınav tarihinden veya belgede belirtilmiş olması koşulu ile sınavın açıklanma tarihinden itibaren gün/ay/yıl olarak belirlenir. Programa başvuru sırasında geçerli olan belge kayıt sırasında da geçerli sayılır.

Eğitim-öğretim sürelerine ilişkin esaslar

MADDE 6 – (1) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre programın süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

(2) İlgili yönetim kurulunca kayıt dondurulan yarıyıllar programın süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

(3) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar programın süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

(4) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar programın süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhildir.

(5) Öğrenciler, lisansüstü programın mezuniyet koşullarını sağlaması durumunda program süresinden önce mezun olabilir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 7 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı yarıyıl sonu sınav süreleri dâhil olmak üzere, her biri en az on altı haftalık iki yarıyıldan oluşur.

(2) Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda eğitim-öğretime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri, Senato tarafından akademik takvim ile düzenlenir.

(4) Yarıyıllarda ve yaz okulunda derslerin haftalık programları, sorumlu idari birimin koordinasyonunda ilgili EABDB tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

(5) Yarıyıllarda ve yaz okulunda verilecek dersler, ilgili EABDB tarafından belirlenerek enstitü yönetim kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve kriterlerine ilişkin düzenlemeler ilgili EABDB tarafından yapılır.

Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü programlar

MADDE 8 – (1) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü programlar açılabilir.

(2) Bu programlarda eğitim-öğretim Yükseköğretim Kurulunun ilgili yönetmeliklerinde yer alan hükümler çerçevesinde yapılır.

Değişim öğrencileri

MADDE 9 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu programlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler

MADDE 10 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve EABDB’nin onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(2) Özel öğrencilere burs verilmez, ücret indirimi uygulanmaz.

(3) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Özel öğrenciler, seminer, dönem projesi ve tez derslerine kayıt olamaz.

(5) Üniversitede bir lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin, özel öğrenci statüsünde aldıkları BB ve üzeri harf notları, EABDB’nin önerisi ve LPE Yönetim Kurulu kararıyla ders yükü ve kredisi ile programa saydırılabilir. Bu derslerin, öğrencinin kayıtlı olduğu programın eğitim-öğretim dilinde verilmesi esastır. Bu kapsamdaki dersler ilgili program müfredatının %50’sini geçemez.

Yabancı uyruklu öğrenciler

MADDE 11 – (1) Yabancı uyruklu adaylardan Üniversitenin lisans programından mezun ya da son sınıfında olanlar lisansüstü programlara başvurabilir.

(2) Adaylar, başvurdukları programın yabancı uyruklu öğrenciler için belirlenmiş başvuru koşullarını yerine getirmek zorundadır. Ayrıca ilgili EABDB tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede yeterli bulunmaları gerekir. Bilimsel değerlendirme, yazılı ve/veya sözlü sınav ve/veya ürün dosyası ve benzeri yöntemlerle yapılabilir.

(3) Tezli yüksek lisans veya doktora programlarına başvuran ve ilgili EABDB’nin ilan ettiği başvuru koşulları içinde yer alan ALES, GMAT veya GRE (OLD, REVISED) belgesi eksik olan adaylar, EABDB’nin önerisi ve LPE Kurulu kararı ile başvurduğu programa “koşullu” olarak kabul edilebilir. Bu adaylar, öğrenim ücretini ödeyerek lisansüstü programlardan en fazla iki ders alabilirler ancak ilgili yönetim kurulu kararıyla ders sayısı artırılabilir. Adayların, programa kabul edilmeleri için koşullu kabullerinin yapıldığı dönemin sonuna kadar ALES, GMAT veya GRE (OLD, REVISED) belgelerinden birisini getirmeleri ya da almış oldukları derslerden en az BB düzeyinde not almaları gerekir.

(4) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitimlerinin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin ek düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü ve ders saydırma

MADDE 12 – (1) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilmez. Adaylar, devam etmek istedikleri programın koşullarına uygun şekilde, yeni öğrenci olarak başvuru yapabilirler.

(2) Daha önce başka bir programa devam etmiş olan öğrencilerin eski programlarında aldıkları derslerden yeni programa sayılacak olanlar EABDB’nin önerisi üzerine LPE Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Programa sayılacak olan dersler, ilgili programdaki ders kredisinin üçte birinden fazla olamaz.

(3) Bir dersin programa sayılabilmesi için en çok beş yıl önce alınmış ve başarılmış olması gerekir.

(4) Programa sayılabilecek derslerin öğrencinin kayıtlı olduğu programın eğitim-öğretim dilinde verilmesi esastır.

Programa ilk kayıt

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri akademik takvimde ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır. İlan edilen süre içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt haklarını kaybeder.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilenler için lisans diploması veya resmî mezuniyet belgesine, doktora programlarına kabul edilenler için tezli yüksek lisans diplomasına veya resmî mezuniyet belgesine sahip olmak.

b) Öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.

c) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.

ç) Öğrenim vizesi engeli olmamak (uluslararası öğrenciler için).

(3) Kredi üzerinden ücretlendirilen programlarda en az 6 krediye karşılık gelen ücretin ilk kayıt sırasında ödenmesi gerekir. Öğrencilerin programda alacakları ilk 6 kredi için yapacakları ödeme, programa ilk kayıtta ödedikleri asgari ücretten mahsup edilir.

(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onaylanacak örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları iptal edilir ve kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış sayılır ve gelecekte öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(5) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

Yarıyıl ders kaydı

MADDE 14 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen kayıt tarihlerinde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Lisansüstü programın herhangi bir aşamasında ek süre alan öğrenciler de ek sürelerde kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(2) Yarıyıl ders kayıt işlemleri, öğrenim ücretinin ödenmesi, ders kaydının yapılması ve danışman onayının alınması aşamalarını içerir. İlgili yarıyılın ekle-bırak süresi sonuna kadar bu işlemleri tamamlamayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer.

(3) Yarıyıl kaydını tamamlamış olan öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekle-bırak tarihlerinde ders ekleme, bırakma ve grup değişikliği yapabilir.

Lisansüstü eğitim

MADDE 15 – (1) Lisansüstü eğitim yüksek lisans ve doktora programlarını kapsar. Yüksek lisans eğitimi, tezli ve tezsiz programlardan oluşur.

(2) Bir lisansüstü program, ilgili EABDB tarafından hazırlanır ve LPE Kurulu tarafından PEK’e sunulur. PEK programa ilişkin önerisini Senatoya iletir. PEK önerisi, Senato kararı, Mütevelli Heyeti kararı ve YÖK onayı ile lisansüstü program açılır.

(3) Bir lisansüstü programın müfredatı; ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımından oluşur.

(4) Bir lisansüstü programının adına ilişkin değişiklik, ilgili EABDB tarafından hazırlanarak LPE Kuruluna sunulur. LPE Kurulunda kabul edilen değişiklik önerisi PEK’e sunulur. PEK değişikliğe ilişkin görüşünü Senatoya iletir. LPE Kurulu kararı, Senato kararı, Mütevelli Heyet kararı ve YÖK onayı ile değişiklik yapılır.

(5) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve intibaka ilişkin ilkeler ilgili EABDB tarafından hazırlanarak LPE Kuruluna sunulur. LPE Kurulunda kabul edilen değişiklik PEK’e sunulur. PEK konuya ilişkin önerisini Senatoya iletir. PEK önerisi ve Senato kararı ile değişiklik yapılır.

(6) Tezsiz yüksek lisans programları dışında aynı anda birden fazla lisansüstü programına kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul

MADDE 16 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvuru koşulları, son başvuru tarihleri, istenilen belgeler ve diğer hususlar, akademik takvimde belirtilen başvuru tarihinden önce Üniversitenin resmî internet sitesinde duyurulur.

(2) Lisansüstü programlara başvurular, akademik takvimde belirtilen süre içinde yapılır.

(3) Lisansüstü programlara başvuran adayların ilgili EABDB tarafından belirlenen ve ilan edilen tüm koşulları sağlaması ve ayrıca ilgili EABDB tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede yeterli bulunması gerekir. Bilimsel değerlendirme, yazılı ve/veya sözlü sınav ve/veya ürün dosyası ve benzeri yöntemlerle yapılabilir.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına en az lisans öğrenimini tamamlamış veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar başvurabilir. Doktora programlarına tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış veya tezli yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar başvurabilir. Doktora programlarına lisans derecesiyle veya tezsiz yüksek lisans derecesiyle öğrenci alınmaz.

(5) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularda, adayın başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES puanı aranmayabilir, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan, EABDB önerisi ve LPE Kurulu onayı ile Senato tarafından belirlenir.

(6) Adaylar, ALES puanı yerine ilgili EABDB tarafından belirlenen ve Enstitü tarafından ilan edilen GRE, GMAT ve benzeri eş değer uluslararası sınav puanı; ilgili EABDB tarafından eş değer uluslararası puan koşulunun belirlenmemesi durumunda ise YÖK tarafından ilan edilen ALES taban puanına karşılık gösterilen eş değer uluslararası sınav puanı ile başvuru yapabilirler.

(7) Üniversitenin tezli bir yüksek lisans programından ayrıldıktan veya mezun olduktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek yeniden bir yüksek lisans programına başvuru yapanlardan başvuru yaptıkları EABD’ye ilişkin Enstitünün ilan ettiği ALES puanını sağlamış olmak koşulu ile yeni tarihli ALES belgesi istenmez.

(8) ALES ve eş değeri uluslararası sınav puanlarının geçerlik tarihi, sınavı yapan kurumun belirlediği geçerlik tarihidir. Bu tarih, sınav tarihinden veya belgede belirtilmiş olması koşulu ile sınavın açıklanma tarihinden itibaren gün/ay/yıl olarak hesaplanır. Lisansüstü programlara başvurulan tarihte geçerlik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

(9) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık alanlarından mezun olanların başvurularında ALES’e girme şartı aranmaz ve tüm programlarda bu derecelere sahip adaylardan ALES’e girmeyenlerin ALES puanı 70 kabul edilir.

(10) Öğrencilerin kabulü, EABDB’nin önerisi üzerine LPE Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve başvuru sonuçları Enstitü tarafından açıklanır.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bu öğrenciler için ilgili EABDB tarafından bilimsel hazırlık formu düzenlenir, formda öğrencinin alacağı tüm bilimsel hazırlık dersleri belirtilir. Alınacak bilimsel hazırlık derslerinin sayısı altıyı ve toplam kredisi on sekizi geçemez.

(3) Bir yüksek lisans programının bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlamak için tüm bilimsel hazırlık derslerinin en az CC notu ile başarılmış olması ve bu derslerin genel not ortalamasının en az 2,50/4,00 olması gerekir. Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler yüksek lisans programlarında alınması gereken derslere veya kredilere sayılmaz, notları yüksek lisans genel not ortalamasına dâhil edilmez.

(4) Bir doktora programının bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlamak için tüm bilimsel hazırlık derslerinden lisans derslerinin en az CC, lisansüstü derslerinin en az CB notu ile başarılmış olması ve bu derslerin genel not ortalamasının en az 2,50/4,00 olması gerekir. Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler doktora programlarında alınması gereken derslere veya kredilere sayılmaz, notları doktora programının genel not ortalamasına dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz okulunda öğrenci ders alabilir ancak yaz okulu ayrı bir yarıyıl olarak değerlendirilmez. Bu süre kayıt dondurma dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(6) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bu program kapsamında aldıkları derslere ek olarak, danışmanlarının önerisi ve LPE Yönetim Kurulu kararı ile lisansüstü program müfredatlarında yer alan dersleri NC (Non-Credit) statüsünde alabilir.

(7) Bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin bu program süresince LPE Yönetim Kurulu kararı ile aldıkları lisansüstü müfredat dersleri, lisansüstü program kapsamında alınmış kabul edilir; bu derslerden alınan notlar lisansüstü programın genel not ortalaması hesabına katılır, ancak yarıyıl not ortalamalarına katılmaz. Bu derslerin toplam kredisi, söz konusu lisansüstü program müfredatının toplam kredisinin yarısını geçemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Amaç ve kapsam

MADDE 18 – (1) Yüksek lisans programı; tezli ve tezsiz yüksek lisans programları adı altında iki farklı şekilde yürütülebilir.

(2) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını yüksek lisans tezi olarak bir akademik ürün haline getirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye ilgili konuda uzmanlık düzeyinde bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi mesleki uygulamalarda kullanma yeteneğini sağlamaktır.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, iki yarıyıldır. Programın azami süresi üç yarıyıldır.

Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü ve başarı

MADDE 20 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. EABDB’nin önerisi ve LPE Yönetim Kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans derslerinden en fazla iki ders alınabilir. Bu derslerin, öğrencinin kayıtlı olduğu programın eğitim-öğretim dilinde verilmesi esastır.

(3) Dönem projesinin konusu en geç ikinci yarıyıl sonunda öğrenci ve danışman tarafından önerilir, EABDB’nin uygun görüşü ile LPE Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Dönem projesini tamamlayan öğrenci ilgili yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Danışman tarafından değerlendirilen ve uygun bulunan projeye ilişkin intihal yazılım programı kullanılarak intihal raporu alınır. Danışman alınan bu intihal raporuna göre dönem projesindeki benzerlik oranının LPE Kurulunun belirlediği azami benzerlik endeksinin altında olması gerekir. Dönem projesi dersi ilgili yarıyıl sonunda ilgili EABDB kararı doğrultusunda öğrenci tarafından sunulur. Dönem projesinin yazılı ve elektronik nüshalarının EABDB’ye teslim edilmesi ve EABDB tarafından LPE’ye iletilmesi gerekir.

(5) Dönem projesi dersi kredisiz olup danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(6) Üç yarıyıl sonunda EABD tarafından belirlenen ders yükünü (kredili derslerini ve dönem proje dersini) her bir dersten en az CC notu alarak, başarıyla tamamlayamayan, dönem projesini başarıyla tamamlayamayan ve/veya genel not ortalaması 3,00/4,00’ın altında olan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programlarında danışman atanması ve değişikliği

MADDE 21 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında EABDB her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak, Üniversite kadrosunda görevli bir öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar bildirir. Danışman, LPE Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Öğrencinin danışman değişikliği istemi veya danışmanın bir öğrencinin danışmanlığından çekilme istemi gerekçesi ile birlikte EABDB’nin önerisi üzerine LPE Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

Diploma

MADDE 22 – (1) Tezsiz yüksek lisans programındaki kredili derslerini en az CC notu ve 3,00/4,00 genel not ortalaması ve dönem projesini başarıyla en çok üç yarıyılda tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış Türkçe ve İngilizce adı bulunur.

(3) Diploma almaya hak kazanmış öğrencinin diplomasını alabilmesi için Üniversitenin ilgili tüm birimleri ile ilişiğini kesmiş olması gerekir.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Tezli yüksek lisans programlarında kredili derslerin ve seminer dersinin tamamlanması için azami süre dört yarıyıldır.

Tezli yüksek lisans programında ders yükü ve başarı

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Tez çalışmasına başlanabilmesi için her öğrencinin seminer dersini alması ve başarı ile tamamlamış olması gerekir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EABDB’nin önerisi ve LPE Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Bu derslerin öğrencinin kayıtlı olduğu programın eğitim-öğretim dilinde verilmesi esastır.

(4) Dört yarıyıl sonunda EABD tarafından belirlenen kredili derslerini en az CC notu ile başarıyla tamamlayamayan ve/veya genel not ortalaması 3,00/4,00’ın altında olan ve/veya seminer dersini almayan ve/veya başarısız olan öğrencinin kayıtlı olduğu programla ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans programlarında danışman atanması ve değişikliği

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programında, EABDB her öğrenci için ders seçiminde ve tezin yürütülmesinde danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda görevli bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar bildirir. Danışman, LPE Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin Açık Araştırmacı ve Katkı Sağlayan Kimliği/Open Researcher and Contributor ID (Tekit/ORCID) numarası alması zorunludur. EABDB her öğrenciye ait ORCID numarasını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar danışman önerisi ile birlikte LPE’ye yazılı olarak bildirir.

(3) Öğrencinin danışman değişikliği istemi veya danışmanın bir öğrencinin danışmanlığından çekilme istemi gerekçesi ile birlikte EABDB’nin önerisi ile LPE Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

(4) Tez konusu en geç ikinci yarıyıl sonunda öğrenci ve danışman tarafından önerilir, EABDB’nin onayı ve LPE Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez konusu kesinleştikten sonra tez önerisi LPE’ye yazılı olarak iletilir.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci bir tez danışmanı EABDB’nin önerisi ve LPE Yönetim Kurulu kararıyla atanabilir. Atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından ise en az doktora derecesine sahip olması gerekir.

(6) Tezli programlarda tez çalışması yapmak veya tez savunmasına girmek için ilgili yarıyılda tez dersine kayıt yaptırılmış olması şarttır. Öğrenci, en geç danışman atamasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl teze hazırlık veya tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması

MADDE 26 – (1) Yüksek lisans tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde savunulması aşamalarını içerir.

(2) Öğrencilerin tez çalışmalarını azami öğrenim süreleri içerisinde başarıyla tamamlamaları gerekir. Azami öğrenim süresi sonunda tez savunmasına girmeyen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(3) Azami öğrenim süresi içinde tez ve/veya teze ilişkin derslerden üst üste iki veya aralıklı üç defa F notu alan öğrenci başarısız kabul edilir ve programla ilişiği kesilir.

(4) Öğrenci, tezini kayıtlı olduğu programın eğitim-öğretim dilinde yazmak zorundadır.

(5) Tez savunmasına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Tezini tamamlayan öğrenci tezin bir elektronik kopyasını danışmanına teslim eder. Danışman teze ilişkin intihal yazılım programını kullanarak intihal kontrolünü yapar ve intihal raporunu çıkarır. İntihal raporu ve tez jürisi atama formları EABDB’ye teslim edilir. Yüksek lisans tezinin ilk kez veya tez jürisi tarafından verilen ek süre sonunda jüri önünde savunulabilmesi için, intihal raporuna göre tezdeki benzerlik oranının LPE Kurulunun belirlediği azami benzerlik endeksinin altında olması gerekir.

b) Teslim edilen intihal raporu ve form EABDB tarafından kontrol edilir ve gerekirse jüride değişiklik yapılarak enstitüye teslim edilir.

c) Öğrencilerin tez savunmasına girebilecekleri en son tarih akademik takvimde belirtilir.

ç) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABDB’nin önerisi ve LPE Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere 3 veya 5 öğretim üyesi ile 2 yedek üyeden oluşur. Yedek üyelerden biri Üniversite dışından olmak zorundadır. Üniversite dışından belirlenen asil jüri üyesinin yerini, ancak Üniversite dışından belirlenen yedek üye alabilir. Jürinin 3 kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

d) Öğrenci jüri üyelerine tezin birer kopyasının ve varsa eklerinin elden imza karşılığı veya iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla teslim edilmesini sağlar.

e) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, öğrencinin kayıtlı olduğu programın eğitim-öğretim dilinde yapılır. Tez savunması, sunum ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Karar aşamasında dinleyiciler sınav salonu dışına alınır.

f) Tez savunmasının yapılacağı tarih ve yer ilgili EABDB’nin resmî internet sitesinde duyurulur.

(6) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir ve kararını öğrenciye sözlü olarak bildirir. Jüri kararına ilişkin tutulan tutanak, EABDB tarafından en geç üç gün içinde enstitüye bildirilir.

(7) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye jüri tarafından en fazla üç ay düzeltme süresi verilebilir. Öğrenci bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da savunma sonunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(8) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, LPE tarafından uygun bulunan yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını danışman tarafından alınıp onaylanmış tezin son haline ait intihal raporu ile birlikte tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde LPE’ye teslim etmek zorundadır. Öğrencinin talebi, ilgili EABDB’nin önerisi ve LPE Kurulunun onayı ile tez teslim süresi en fazla bir ay daha uzatılabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami öğrenim süresinin dolması halinde programla ilişiği kesilir.

Diploma

MADDE 27 – (1) Tezi enstitü müdürü tarafından imzalandıktan sonra tez sınavı tutanak formu ve mezuniyete ilişkin LPE Yönetim Kurulu kararı Öğrenci İşleri Müdürlüğüne elektronik ortamda iletilen öğrenci, tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış Türkçe ve İngilizce adı bulunur.

(3) Diploma almaya hak kazanmış öğrencinin diplomasını alabilmesi için Üniversitenin ilgili tüm birimleri ile ilişiğini kesmiş olması gerekir.

(4) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve kayıtlı olduğu programın tezsiz yüksek lisans programının olması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmesi için bir yarıyıl ek süre verilir. Verilen süre sonunda programın ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri tüm gereklerini yerine getiren öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Tezler LPE tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 28 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak özgün tezin aşağıda belirtilen niteliklerden en az birini taşıması gerekir:

a) Yeni bilgi üreterek bilime yenilik getirme.

b) Yeni bir bilimsel araştırma yöntemi geliştirme ve uygulama.

c) Bilinen bir yöntemin daha önce gerçekleştirilmemiş bir uygulamasını geliştirme ve uygulama.

Doktora programında süre

MADDE 29 – (1) Doktora programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, sekiz yarıyıldır. Programın azami süresi on iki yarıyıldır.

(2) Doktora programlarında kredili derslerin ve seminer dersinin tamamlanması için azami süre dört yarıyıldır.

(3) Doktora programlarında tez savunmasında tez çalışması jüri tarafından yetersiz bulunan öğrencilere, jürinin uygun gördüğü durumlarda tez çalışmalarının tamamlanması için en fazla altı ay ek süre verilebilir.

Doktora programında ders yükü ve başarı

MADDE 30 – (1) Doktora programı, toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Doktora programlarında EABDB önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Bu derslerin öğrencinin kayıtlı olduğu programın eğitim-öğretim dilinde verilmesi esastır.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Tez çalışmasına başlanabilmesi için her öğrencinin seminer dersini alması ve başarı ile tamamlamış olması gerekir.

(6) Doktora programında dört yarıyıl sonunda, EABD tarafından belirlenen ders yükünü (kredili derslerini ve seminer dersini) en az CB notu ile başarıyla tamamlayamayan ve/veya genel not ortalaması 3,00/4,00 altında olan ve/veya seminer dersini almayan öğrenciler Doktora Yeterlik Sınavına giremez ve kayıtlı oldukları programla ilişiği kesilir.

Doktora programında danışman atanması ve değişikliği

MADDE 31 – (1) Doktora programında, EABDB her öğrenci için ders seçiminde ve tezin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere Üniversite kadrosunda görevli bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar bildirir. Danışman, LPE Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Doktora tezi yönetebilmek için en az bir yüksek lisans tezinin yönetilmiş ve başarıyla tamamlanmış olması gerekir.

(3) Doktora programlarına kayıtlı öğrencilerin Açık Araştırmacı ve Katkı Sağlayan Kimliği/Open Researcher and Contributor ID (Tekit/ORCID) numarası alması zorunludur. EABDB her öğrenciye ait ORCID numarasını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar danışman önerisi ile birlikte LPE’ye yazılı olarak bildirir.

(4) Öğrencinin danışman değişikliği istemi veya danışmanın bir öğrencinin danışmanlığından çekilme istemi, gerekçesi ile birlikte EABDB’nin önerisi ile LPE Yönetim Kurulunda karara bağlanır.

(5) Tez konusu en geç ikinci yarıyıl sonunda öğrenci ve danışman tarafından önerilir, EABDB’nin onayı ve LPE Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(6) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci bir tez danışmanı EABDB’nin önerisi ve LPE Yönetim Kurulu kararıyla atanabilir. Atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından ise en az doktora derecesine sahip olması gerekir.

(7) Tez çalışması yapmak veya tez savunmasına girmek için ilgili yarıyılda teze kayıt yaptırılmış olması şarttır. Öğrenci, danışman atamasını izleyen yarıyılda ve en geç diğer derslerini başarıyla tamamlamasından itibaren her yarıyıl uygun tez dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 32 – (1) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için öğrencinin derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının ez az 3,00/4,00 olması gerekir.

(3) Bir öğrenci en fazla iki kez doktora yeterlik sınavına girebilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin adları sınavdan bir ay önce EABDB tarafından LPE’ye bildirilir.

(5) Doktora programı öğrencileri en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar Doktora yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(6) Doktora yeterlik sınavı, EABDB tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve üç yıl süreyle atanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır.

(7) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim dalındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek şekilde yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Doktora yeterlik sınavı kayıtlı olunan programın eğitim öğretim dilinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sözlü sınav, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Karar aşamasında dinleyiciler sınav salonu dışına alınır. Jürinin kararı, öğrenci salona tekrar çağırılarak bildirilir.

(8) Sınavların formatı, ağırlıkları, başarı kriterleri ve notların hesaplanması ile ilgili kriterler doktora yeterlik komitesi tarafından belirlenir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesinin onayı ile EABDB tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde LPE’ye tutanakla bildirilir.

(9) Doktora yeterlik sınavı jürisi, doktora yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile lisans ve yüksek lisans programında alınmamış olması koşulu ile en fazla iki ders almasını isteyebilir. Doktora yeterlik komitesi tarafından onaylanan bu dersler, ilgili EABD aracılığıyla LPE’ye iletilir. Öğrenci, belirlenen derslerden en az BB notu almak zorundadır. Bu dersler NC statüsünde alınır ve genel not ortalamasına katılmaz. Bu dersleri azami sürenin sonunda başarı ile tamamlayamayan öğrenci, tezini jüri önünde savunamaz ve programla ilişiği kesilir.

(10) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu sınav bölüm/bölümlerinden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(11) Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 33 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili EABDB’nin önerisi ve yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin doktora tez önerisini onaylamak ve takip eden dönemlerde doktora tez çalışma sürecini izlemek amacıyla bir ay içinde doktora tez izleme komitesi kurulur.

(2) Doktora tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Doktora tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, EABDB’nin önerisi ve LPE Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme süreci

MADDE 34 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı tezin amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde kayıtlı olduğu programın eğitim öğretim dilinde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Doktora tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABDB tarafından tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde LPE’ye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir doktora tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için doktora tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı (P) veya başarısız (F) olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın bu Yönetmelikte belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(6) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç doktora tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması

MADDE 35 – (1) Doktora tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde savunulması aşamalarını içerir.

(2) Öğrencilerin tez çalışmalarını azami öğrenim süreleri içerisinde başarıyla tamamlamaları gerekir. Azami öğrenim süresi sonunda tez savunmasına girmeyen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(3) Azami öğrenim süresi içinde tez ve/veya teze ilişkin derslerden üst üste iki veya aralıklı üç defa F notu alan öğrenci başarısız kabul edilir ve programla ilişiği kesilir.

(4) Öğrenci, tezini kayıtlı olduğu programın eğitim-öğretim dilinde yazmak zorundadır.

(5) Tez savunmasına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Tezini tamamlayan öğrenci tezin bir elektronik kopyasını danışmanına teslim eder. Danışman teze ilişkin intihal yazılım programını kullanarak intihal kontrolünü yapar ve intihal raporunu çıkarır. İntihal raporu ve tez jürisi atama formları EABDB’ye teslim edilir. Doktora tezinin ilk kez veya tez jürisi tarafından verilen ek süre sonunda jüri önünde savunulabilmesi için, intihal raporuna göre tezdeki benzerlik oranının LPE Kurulunun belirlediği azami benzerlik endeksinin altında olması gerekir.

b) Teslim edilen intihal raporu ve form EABDB tarafından kontrol edilir ve gerekirse jüride değişiklik yapılarak enstitüye teslim edilir.

c) Öğrencilerin tez savunmasına girebilecekleri en son tarih akademik takvimde belirtilir.

ç) Doktora tez jürisi, tez danışmanı ile ilgili EABDB’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden ve iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyelerden biri Üniversite dışından olmak zorundadır. Üniversite dışından belirlenen bir asil jüri üyesinin yerini, ancak Üniversite dışından belirlenen yedek üye alabilir. Danışmanın oy hakkı vardır. İkinci tez danışmanı olması halinde beş öğretim üyesinden oluşan doktora tez jürisine ek olarak, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

d) Öğrenci jüri üyelerine tezin birer kopyasının ve varsa eklerinin elden imza karşılığı veya iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla teslim edilmesini sağlar.

e) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, öğrencinin kayıtlı olduğu programın eğitim-öğretim dilinde yapılır. Tez savunması, sunum ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Karar aşamasında dinleyiciler sınav salonu dışına alınır.

f) Tez savunmasının yapılacağı tarih ve yer ilgili EABDB’nin resmî internet sitesinde duyurulur.

(6) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir ve kararını öğrenciye sözlü olarak bildirir. Jüri kararına ilişkin tutulan tutanak, EABDB tarafından en geç üç gün içinde LPE’ye iletilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(7) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye jüri tarafından en fazla altı ay düzeltme süresi verilebilir. Öğrenci bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da savunma sonunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(8) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci, enstitü tarafından uygun bulunan doktora tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını, danışman tarafından alınıp onaylanmış tezin son haline ait intihal raporu ile birlikte tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. Öğrencinin talebi, ilgili EABDB’nin önerisi ve LPE Yönetim Kurulunun onayı ile tez teslim süresi en fazla bir ay daha uzatılabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami öğrenim süresinin dolması halinde programla ilişiği kesilir.

Diploma

MADDE 36 – (1) Tezi enstitü müdürü tarafından imzalandıktan sonra tez sınavı tutanak formu ve mezuniyetine ilişkin LPE Yönetim Kurulu kararı Öğrenci İşleri Müdürlüğüne iletilen öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD’deki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış Türkçe ve İngilizce adı bulunur.

(3) Diploma almaya hak kazanmış öğrencinin diplomasını alabilmesi için Üniversitenin ilgili tüm birimleri ile ilişiğini kesmiş olması gerekir.

(4) Tezler, LPE tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar, Değerlendirme ve Mezuniyet

Devam ve sınavlar

MADDE 37 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları derslere varsa bu derslerdeki laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve dersi veren öğretim elemanının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

(2) Öğrencilerin derse devam durumlarının, varsa ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşulları dersi veren ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında verilen izlence ile öğrencilere açıklanır.

(3) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi en az iki ara değerlendirme yapılır. Ara değerlendirmelerin tarihleri ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında düzenlenecek ders izlencesinde belirtilir. Tarihler en geç yarıyılın ikinci haftası sonuna kadar ilan edilir.

(4) Öğrenciler, her dersteki yarıyıl içi başarı durumları hakkında ilgili öğretim elemanı tarafından bilgilendirilir. Bu bilgilendirmede öğrencilerin kimlik bilgilerinin gizliliği ilkesi gözetilir.

(5) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum ve benzeri bir yarıyıl sonu değerlendirmesi yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Yarıyıl sonu sınavı yapılan derslerde, yapılacak yarıyıl sonu sınavlarının tarih, gün ve saatleri, ilgili EABDB’nin görüşü alınarak sorumlu idari birim tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

b) İlan edilen sınav tarihleri, ilgili EABDB’nin gerekçeli önerisi üzerine Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yarıyıl sonu sınav tarihleri içinde olmak koşulu ile değiştirilebilir. Bu işlem, akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu sınav dönemi başlamadan önce yapılır.

(6) Herhangi bir dersin gereği olan yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi değerlendirmelere hastalık veya başka nedenlerle giremeyen öğrencilerin mazeretlerinin kabul edilmesine ilişkin esaslar Senato tarafından karara bağlanarak yayımlanır. Öğrencinin mazeret talebinde bulunabilmesi için yayımlanan bu esaslara uygun bir dilekçe ve belge ile ilgili öğretim elemanına başvurması gerekir. Mazereti ilgili öğretim elemanı tarafından geçerli görülenlere telafi imkânı verilir.

(7) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya hafta sonunda da yapılabilir.

(8) Sınavların kurallara uygun yapılmasından ilgili öğretim elemanları ve sınav gözetmenleri sorumludur.

(9) Öğrencinin derse devamı ve dersin değerlendirilmesi ile ilgili her türlü belgeyi (izlence, sınav kağıtları, ödevler, projeler varsa sunumlara ilişkin tutanaklar ve benzeri) ilgili öğretim elemanı, harf notlarının ilanından sonra en geç iki hafta içinde LPE’ye teslim eder. Teslim edilen belgeler LPE tarafından iki yıl süre ile saklanır.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 38 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı durumları yarıyıl içi sınav ve çalışmalar ile yarıyıl sonu sınav sonuçlarına göre ilgili öğretim elemanları tarafından belirlenir. Öğrencilere aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından birisi verilir:

Harf Notu

Katsayı

Puan

AA

4,00

90-100

BA

3,50

85-89

BB

3,00

80-84

CB

2,50

75-79

CC

2,00

70-74

DC

1,50

60-69

DD

1,00

50-59

F

0,00

0-49 / Kalır

FX

0,00

Devamsızlık nedeniyle başarısız

P

-

Geçer (kredisiz derslerde verilir)

(2) Yarıyıl notları akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu notlarının girilmesi için belirlenen son tarihte kesinleşir.

(3) Derslere devam etmeyen veya dersin temel değerlendirme, ara sınav, final sınavı, yarıyıl projesi ve benzeri etkinliklerine yeterli düzeyde katılmayan öğrencilere FX notu verilir.

(4) Yüksek lisans programlarında CC’nin; doktora programlarında ise CB’nin altında not alan öğrenciler, bu dersler zorunlu ise ilk açıldığında tekrar alırlar. Seçmeli dersleri ise uygun olan yarıyılda tekrarlar veya yerine başka bir ders alırlar. Güz veya bahar yarıyılında alınan ancak başarısız olunan ders yaz okulunda açılıyor ise yaz okulunda tekrarlanma zorunluluğu yoktur.

(5) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce CB ve altı not aldıkları dersleri dersi veren öğretim elemanının onayı ile tekrarlayabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(6) Disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil, hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır ve FX notu alır. Ancak Üniversitenin öğrenci sağlık raporlarına ilişkin yönergesine uygun sağlık raporuyla belgelenmiş sağlık sorunları olması halinde öğrencinin durumu dersi veren öğretim üyesi tarafından değerlendirilir.

Notlar dışında kullanılan diğer işaretler

MADDE 39 – (1) Harf notları dışında kullanılan diğer işaretler aşağıda belirtilmiştir:

a) NC- Kredisiz (Non-Credit), müfredat fazlası olarak alınan ve kayıtlı olunan programın not hesaplarına katılmayan dersleri gösterir. Bilimsel hazırlık programı sırasında alınan dersler dışında, NC statüsünde alınan ders, alındığı yarıyılın ekle/bırak süresi dolduktan sonra kredili ders statüsüne değiştirilemez.

b) I- Eksik (Incomplete), öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında belirtilen sınav, ödev, proje gibi koşulları mazereti nedeniyle zamanında yerine getirememiş öğrencilerden mazereti uygun görülenlere verilir. Söz konusu eksik en fazla iki hafta içinde giderilir. İlgili yönetim kurulu kararı ile bu süre akademik takvimde ilan edilen tarihe kadar uzatılabilir. Bu süreler sonunda harf notuna çevrilmediği takdirde I notu F notuna dönüşür.

c) TI- Eksik (Thesis Incomplete), tez/dönem projesinde başarılı olmak için öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında açıklanan yükümlülükleri mazereti nedeniyle zamanında yerine getirememiş öğrencilere verilir. Söz konusu eksik en fazla bir sonraki yarıyılın kayıt gününden bir hafta önce giderilir; bu süre içinde telafi edilemeyen TI notu F’ye dönüşür.

ç) TP- Gelişmekte (Thesis in Progress) notu, tez savunmasını da yapmak üzere kayıt yapılan tez dersi kapsamında tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

d) P Geçer (Pass), kredisiz derslerde başarılı olanlar ile tez çalışmalarını bitiren ve tez savunmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.

e) W Dersten çekilmiş (Withdrawn), öğrencinin akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresi içinde dersten çekilmiş olduğunu gösterir. Öğrenciler, öğrenimleri süresince en fazla üç kez dersten çekilebilirler.

Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri

MADDE 40 – (1) Yarıyıl sonu harf notları dersi veren öğretim elemanları tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde verilir.

(2) Harf notları, öğrenci portalında akademik takvimde belirtilen tarihte Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencilerin erişimine açılır.

(3) Harf notları ile ilgili herhangi bir maddi hata düzeltme işlemi, dersi veren öğretim elemanının, dersin bağlı olduğu ilgili fakülte/enstitüye başvurusu üzerine dersin bağlı olduğu fakülte/enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Maddi hataların en geç takip eden yarıyıl kayıt süresinin başlangıcından önce düzeltilmiş olması gerekir. Maddi hata düzeltme işlemleri ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 41 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir hafta içinde dersin öğretim elemanına başvurarak, sınav kâğıdının tekrar incelenmesini isteyebilir. İtirazın reddi halinde öğrenci isterse, dersin bağlı olduğu dekanlığa veya enstitüye başvurabilir. İlgili yönetim kurulu bu itirazı uygun gördüğü takdirde üç kişilik bir heyet kurar, bu heyet sınav sonuçlarını değerlendirip karara bağlar.

(2) Karar sınav sonucunun değiştirilmesine yönelikse ve bu değişiklik öğrencinin söz konusu ders için aldığı yarıyıl sonu başarı notunda değişiklik gerektiriyorsa, dersin bağlı olduğu fakülte/enstitü yönetim kurulu kararıyla yarıyıl sonu başarı notunda düzeltme yapılır. Fakültelerden biri veya enstitü tarafından verilmeyen dersler için Rektörlük ve Üniversite Yönetim Kurulu değerlendirmeleri yapar.

(3) Değerlendirme sonucu öğrenciye ilgili Dekanlık/Enstitü Müdürlüğü tarafından yazılı olarak bildirilir.

Not ortalamaları

MADDE 42 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir.

(2) Öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi saat değeri ile öğrenciye takdir edilen yarıyıl sonu harf notu ağırlığının çarpılması ile bulunur.

(3) Yarıyıl not ortalaması (GPA), öğrencinin o yarıyıl aldığı derslerden sağladığı toplam kredinin, aldığı derslerin kredi saat değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(4) Genel not ortalaması (GPA), öğrencinin kayıt yaptırdığı programa girişinden itibaren aldığı derslerin son harf notları dikkate alınarak hesaplanır.

(5) Yarıyıl ve genel not ortalamaları virgülden sonra iki hane olarak hesaplanır. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5'ten küçükse ikinci hane değişmez; 5 veya 5'ten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.

Mezuniyet tarihi

MADDE 43 – (1) Lisansüstü programlardan mezun olunabilmesi için; bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde yer alan başarı koşullarının sağlanması gerekir.

(2) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi;

a) Tezli yüksek lisans programları ile doktora programlarında, tezin savunulduğu ve başarılı bulunduğu tarihtir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarında, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz okulu için belirtilen harf notlarının ilan edildiği tarihtir. Harf notları ilan edildikten, maddi hata düzeltmesi yapıldıktan ve/veya TI veya I notu tamamlandıktan sonra mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir.

Diploma, sertifika ve belgeler

MADDE 44 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma, sertifika ve çeşitli belgeler ile bunların verilme koşulları aşağıda belirtilmiştir:

a) Yüksek lisans diploması: Yüksek lisans programından mezuniyet koşullarını sağlayanlara verilir.

b) Doktora diploması: Doktora programından mezuniyet koşullarını sağlayanlara verilir.

c) Geçici mezuniyet belgesi: Diploma almaya hak kazananların mezuniyet bilgileri YÖKSİS’e aktarılır,  diplomaları hazırlanana kadar YÖKSİS’ten alınacak mezuniyet belgeleri diploma yerine kullanılabilir.

ç) Diploma eki: Yüksek lisans ve doktora diplomasına ek olarak verilen, akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan belgedir.

d) Not çizelgesi (Transkript): Öğrencilerin öğrenimleri boyunca almış oldukları dersleri, derslerin kredilerini, harf notlarını, yarıyıl not ortalamalarını, genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.

e) Öğrenci belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren belgedir.

(2) Diploma, sertifika ve belgelerin imza yetkilileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Yüksek lisans ve doktora diplomaları; Rektör, Enstitü Müdürü.

b) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi; Öğrenci İşleri Müdürlüğü yöneticisi.

(3) Diploma ve belgelerde öğrencinin enstitüsü ve programı belirtilir.

(4) Diploma ve belgelerin şekli, ölçüleri ve içerikleri Senato tarafından belirlenir.

(5) Diplomaların kaybı ve başvuru halinde bir defaya mahsus olmak üzere yenisi hazırlanır. Yeni nüsha üzerinde “ikinci nüsha” ibaresi yer alır.

(6) Diplomalar ve diploma eki mezuniyet tarihinde geçerli olan ad ve soyada göre düzenlenir. Mezuniyet tarihinden sonra ad ve/veya soyadının değişmesi durumunda diploma ve/veya diploma eki üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez. Mevcut diploma ve/veya diploma ekinin arkasına şerh düşülür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Teze ilişkin şekil kuralları

MADDE 45 – (1) Lisansüstü programlarda yazılacak olan tezler ile dönem projeleri, TED Üniversitesi Tez/Dönem Projesi Yazım Kılavuzu kurallarına uygun olarak hazırlanır.

Kopya ve intihal

MADDE 46 – (1) İntihal tespit edilen tez ve dönem projelerinde, öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında işlem yapılır.

(2) Bir öğrencinin, sınavda kopya çekmesi veya kopya çekmeye teşebbüs etmesi veya ödevinde kaynak belirtmeden kısmen veya tamamen intihalde bulunması veya ödevini kendisinin hazırlamadığının saptanması halinde, durum ilgili öğretim elemanı tarafından bir tutanak düzenlenerek LPE’ye bildirilir. Bu hallerde, öğrenciye o sınavdan veya ödevden “başarısız” notu verilir ve öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Disiplin

MADDE 47 – (1) Lisansüstü öğrencilerin disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Burslar ve ücretler

MADDE 48 – (1) Burslarla ilgili hususlar Üniversitenin ilgili yönergesi kapsamında belirlenir.

(2) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretleri Üniversite Yönetim Kurulu önerisi dikkate alınarak Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(3) Öğrenim ücretini ilan edilen tarihlerde ödemeyen öğrencilerin kaydı yapılmaz, yenilenmez veya kayıt dondurma işlemi başlatılmaz. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Burslu öğrenciler hariç olmak üzere öğrenciler kayıt olmak istedikleri derslerin toplam kredisine karşılık gelen öğretim ücretini yatırmakla yükümlüdür.

(5) Öğrenciler her yarıyıl o yarıyıl aldıkları derslere ait toplam kredi ücretini ödemekle yükümlüdür.

(6) Öğrenciler tekrar etmek durumunda oldukları dersler için aldıkları dersin kredisine göre ücret ödemekle yükümlüdürler.

(7) Kısmi burslu öğrenciler, ilk kayıt veya yarıyıl/ders kayıt ücretini bursluluk oranlarını göz önünde bulundurarak yatırırlar.

(8) Tam burslu öğrenciler kayıt için gerekli belgelerle program kayıtlarını (ilk kayıt) ya da yarıyıl/ders kayıtlarını yaptırabilirler.

(9) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler öğrencinin kayıtlı olduğu programın kredi ücreti üzerinden ücretlendirilir.

(10) Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler aldıkları derslerin toplam kredisine karşılık gelen ve her sene ilan edilen öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler.

Geç kayıtlar ve kayıtsız öğrenci statüsü

MADDE 49 – (1) Süresi içinde kayıtlarını yaptıramayan öğrenciler, ders ekleme-bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yaptırabilir. Bu süre sona erdikten sonra öğrenciler kayıt yaptıramaz. Ancak, öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, ders ekleme/bırakma süresi bitiminden itibaren iki hafta içinde LPE yönetim kurulu kararıyla öğrenciye geç kayıt hakkı tanınabilir. Gecikmeli olarak kayıt yenileyecek olan öğrencilerin Senatonun ilgili akademik yıl için belirlediği ek yükümlülükleri yerine getirmeleri şarttır.

(2) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler kayıtsız öğrenci statüsüne geçer ve kayıtsız kaldıkları süre içinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar; kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil edilir. Tekrardan kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler kayıt yenilemek istedikleri yarıyılın ücretini öder ve daha önce kazandıkları burslardan yararlanamazlar.

Sağlık ile ilgili konular

MADDE 50 – (1) Öğrencilerin almış oldukları sağlık raporlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kayıt dondurma

MADDE 51 – (1) Öğrenciler sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında eğitim, maddi, ailevi ve benzeri nedenlerle kayıt dondurma için başvuru yapabilirler.

(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenciler, mazeretini belirten dilekçe ve belgeler ile birlikte LPE’ye en geç ilgili yarıyılın derslerinin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününe kadar başvurur; ancak kayıt dondurma gerekçesinin bu tarihten sonra ortaya çıkması (ani hastalık, kaza ve benzeri) durumlarda başvuru için süre kısıtlaması yoktur.

(3) Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin başvurusu, danışmanının ve ilgili EABDB’nin görüşü ile birlikte LPE Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

(4) Kayıt dondurma, en fazla dört yarıyıl olmak kaydı ile her seferinde bir yarıyıl için yapılır ve aynı usul ile uzatılabilir. Dört yarıyılı aşan kayıt dondurma talepleri için LPE Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı gerekir.

(5) Burslu öğrencilerin kayıt dondurma ile geçirdikleri her yarıyıl bursluluk süresine dâhil edilir.

(6) Kayıt donduran öğrenciler ders kaydı yaptıramazlar; bu sürede başka kurumlarda aldıkları dersler varsa, bu dersler Üniversitedeki programlara saydırılamaz.

(7) Kayıt donduran öğrenciler, bursluluk durumlarına göre, kayıt dondurdukları her yarıyıl için üç krediye karşılık gelen öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Ayrıca öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir.

Kayıt sildirme

MADDE 52 – (1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurarak kayıtlarını sildirebilir.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren öğrencilerin dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülükleri (öğrenim ücreti, yurt, kütüphane borcu ve benzeri) yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Dersler başlamadan önce Üniversiteden ayrılma başvurusu yapan öğrenciden, ilgili yarıyıl için ödemekle yükümlü olduğu ücretler talep edilmez. Derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününe kadar, yaz okuluna kayıtlı öğrenciler için ise ikinci haftanın son iş gününe kadar yapılan başvurularda, öğrencilere ödemekle yükümlü oldukları yarıyıl öğrenim ücretinin yarısı iade edilir. Bu tarihten sonra başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçişi kabul edilen öğrenciler hariç olmak üzere Üniversiteden ayrılma başvurusunda bulunan öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.

Tebligat

MADDE 53 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan posta adresine ve/veya Üniversite tarafından öğrenciye sağlanan e-posta adresine yapılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen e-postaları izlemekle yükümlüdür.

Afet ve salgın durumunda tez çalışması

MADDE 54 – (1) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TED Üniversitesi Rektörü yürütür.