29 Kasım 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31319

YÖNETMELİK

Özyeğin Üniversitesinden:

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Özyeğin Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda yürütülen lisans diploma programlarına ilişkin eğitim ve öğretimde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Özyeğin Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda yürütülen lisans diploma programlarındaki eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Fakülte: Özyeğin Üniversitesi fakültelerini,

c) Fakülte kurulu: Özyeğin Üniversitesi fakültelerinin kurullarını,

ç) Fakülte yönetim kurulu: Özyeğin Üniversitesi fakültelerinin yönetim kurullarını,

d) Mütevelli Heyeti: Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Öğrenci Hizmetleri: Özyeğin Üniversitesi Öğrenci Hizmetleri Birimini,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

g) Program: Özyeğin Üniversitesi lisans diploma programlarını,

ğ) Rektör: Özyeğin Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Özyeğin Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Özyeğin Üniversitesini,

i) Üniversite Yönetim Kurulu: Özyeğin Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

j) Yabancı Diller Yüksekokulu: Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

l) Yüksekokul: Özyeğin Üniversitesi Yüksekokullarını,

m) Yüksekokul kurulu: Özyeğin Üniversitesi yüksekokullarının kurullarını,

n) Yüksekokul yönetim kurulu: Özyeğin Üniversitesi yüksekokullarının yönetim kurullarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ile İlgili Esaslar

Diploma programları kontenjanları ve öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullar bünyesinde bulunan lisans diploma programlarına alınacak öğrenci sayıları, Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra YÖK’ün kararıyla kesinleşir.

(2) Üniversite lisans diploma programlarına, ÖSYM tarafından yerleştirilenler, özel yetenek sınavı sonucuna göre başarılı olanlar, yurt dışı öğrenci kabul kriterlerine göre başvurusu kabul edilenler, yatay geçiş başvurusu kabul edilenler, özel öğrenci ile değişim programları kapsamında başvurusu kabul edilenler kaydedilir. ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeler dışındaki kabul ve kayıt ile ilgili işlemler Senato ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Yatay ve dikey geçiş yoluyla öğrenci kabulü, kayıt ve intibak

MADDE 6 – (1) Üniversite lisans diploma programlarına, yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans diploma programlarına dikey geçiş yoluyla öğrenci kabulü; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(3) Yatay veya dikey geçiş ile gelen öğrencinin daha önceki diploma programında alıp başardığı derslerden geçiş yaptığı diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılacak olanları, bunların kredi uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki hangi derslerden muaf tutulacağı ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır; not uyarlamaları ise Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Türkçe programlar hariç, öğrencinin daha önce başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.

(4) Yatay geçiş ile gelen öğrencinin daha önce başka bir üniversiteden özel öğrenci veya değişim öğrenci statüsünde almış olduğu dersler varsa, bu derslerden sadece daha önceki kurum tarafından transfer edilmiş dersleri transfer edilebilir.

(5) Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencinin daha önceki programda başardığı derslerden Üniversite lisans diploma programı için sayılan derslerinin her 30 AKTS kredisi için bir dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, öğrencinin öğrenim süresine sayılır. Transfer edilen toplam AKTS kredisi 30’un altındaysa, bu kredinin en az 24 olması durumda öğrenim süresinden bir dönem düşülür. Transfer edilen toplam AKTS kredisi 30’un tam katı değilse, her bir 30 AKTS için bir dönem, arta kalan kredinin en az 24 olması durumunda bir dönem daha öğrenim süresinden düşülür.

(6) Yatay veya dikey geçiş ile kayıt olan öğrenciler, 12 nci maddede belirtilen İngilizce yeterliğine ilişkin koşulları sağlamak zorundadır.

Özel öğrenci statüsü

MADDE 7 – (1) Üniversitenin herhangi bir diploma programında kayıtlı olmayan kişiler, başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi olma koşuluyla, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile açılan derslere özel öğrenci statüsünde katılabilirler. Başvuru ve kayıt en geç akademik takvimde ilan edilen ders ekleme-bırakma dönemi içinde yapılır. Özel öğrenci kabulü bir dönem için geçerlidir, daha sonraki dönemlerde özel öğrenci olarak ders almak için yeniden başvuru yapılması gerekir.

(2) Özel öğrenciler, bu Yönetmelikte yer alan normal ders yükü kadar ders alabilirler ve katıldıkları derslerin kredilerine göre kredi başına belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(3) Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, diğer hususlarda Üniversite öğrencilerinin tabi olduğu mevzuat hükümlerine uymaları gerekir. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez, istekleri üzerine Üniversitede aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi

MADDE 8 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(2) Değişim programları çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri, ders almaları, öğrenim ücretleri ve benzeri konular ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğünce yürütülür. Bu şekilde gelen öğrenciler Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, diğer hususlarda Üniversite öğrencilerinin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine uymaları gerekir. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez, istekleri üzerine Üniversitede aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

(3) Değişim programı çerçevesinde başka üniversitelerden ders almak isteyen Üniversite öğrencileri, bu süreler içerisinde halen Üniversitede kayıtlı öğrenci olurlar ve ilgili dönemde öğrenim ücretini Üniversiteye ödemeleri gerekir. Öğrencilerin bu kapsamda aldıkları derslerin intibakları ve ne şekilde program yükümlülüklerine sayılacağı öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile yapılır. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

Çift anadal ve yan dal programları

MADDE 9 – (1) Çift anadal ve yan dal programları ile ilgili hususlar, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik yıl ve takvim

MADDE 10 –  (1) Bir akademik yıl, her biri on dört hafta olan (yetmiş iş günü) iki yarıyıldan oluşur. Dönem sonu sınavları bu süreye dâhil değildir. Dersler, yarıyıl esasına göre güz ve bahar dönemlerinde düzenlenir.

(2) Güz ve bahar dönemleri dışında, Senato kararı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu yedi haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere en çok sekiz hafta olarak düzenlenir. Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati, o dersin güz veya bahar dönemindeki toplam saatine eşittir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulu, lisans eğitimi için öngörülen normal öğrenim süresinin dışında olup, yaz okulunda geçirilen öğrenim süresi, normal öğrenim süresine eklenmez. Yaz okulu ücreti, güz ve bahar dönemlerinde ödenen eğitim ve öğretim ücreti dışında, yaz okulu eğitim ve öğretim hizmetine karşılık alınır.

(3) Kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilir.

Öğrenim dili

MADDE 11 – (1) Üniversite lisans diploma programlarında öğrenim dili İngilizce veya Türkçe’dir.

İngilizce yeterlik

MADDE 12 – (1) Üniversitenin öğrenim dili İngilizce olan lisans programlarına başlayabilmek için öğrencilerin İngilizce yeterliklerini belgelemeleri zorunludur. İngilizce yeterliklerini Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen İngilizce sınavlarıyla belgelendiren veya YÖK veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve geçerlilik süresi belirlenen ulusal veya uluslararası sınavlarda, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı olduklarını belgelendirenler doğrudan lisans programlarına başlar. Adaylar geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru veya kayıt sırasında sunmak zorundadırlar.

(2) İngilizce yeterlik düzeyini belgelemeyen öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen İngilizce hazırlık programında öğrenim görürler.

(3) İngilizce dil yeterliğinin belirlenmesine yönelik yapılan sınavlar, bu sınavlardan muafiyet koşulları ve İngilizce hazırlık programında öğrenim ile ilgili usul ve esaslarda 6/7/2020 tarihli ve 31177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(4) Bu madde hükümleri yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.

Üniversiteye kayıt

MADDE 13 – (1) Üniversiteye kabul edilen adaylar, şahsen veya kanuni temsilcileri veya belirledikleri vekilleri aracılığıyla, akademik takvimde kayıtlar için ilan edilen tarihler arasında, istenen belgeleri sağlayarak ve öğrenim ücretlerini ödeyerek Üniversiteye kayıt yaptırabilirler.

(2) Üniversiteye kayıtlarda, kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayanlar Üniversiteye kayıt haklarını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kabul edildiği tespit edilen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir. Bu kişiler, mezun olsalar dahi kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Öğrenim ücretleri ve burslar

MADDE 14 – (1) Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Ücretler ve ödeme yöntemleri, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından öğrenimine devam etmekte olan ve yeni kayıt olacak öğrenciler için belirlenir ve ilan edilir. Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim ücretlerini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz, yenilenmez veya dondurulmaz. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Üniversiteye girişte veya eğitime devam ederken sağlanacak öğrenim ücreti muafiyet bursları ve ek bursların, kapsam, koşul ve sürelerine ilişkin esaslar Senato kararı ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir.

(3) Öğrenci kayıt yaptırdığı yıl Üniversitece kendisine taahhüt edilen süre ve koşullarla burs hakkından faydalanabilir. Üniversiteden herhangi bir sebeple ilişiği kesilen öğrencinin ilgili mevzuat çerçevesinde tekrar Üniversiteye kayıt yaptırması halinde öğrenim ücreti, burs ve burs koşulları, ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(4) Yaz okulu öğrenimi, güz ve bahar dönemlerinde ödenen eğitim ve öğretim ücreti dışında öğrenim ücretine tabidir.

Kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenim ücretlerini ödedikten ve Üniversiteye karşı varsa diğer yükümlülüklerini tamamladıktan sonra derslere kayıt yaptırmak suretiyle Üniversiteye kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(2) Süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilirler. Gecikmeli olarak kayıt yenileyecek olan öğrenciler Üniversite tarafından belirlenen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.

(3) Ders ekleme-bırakma dönemi bitiminde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçirilir. Bu durumdaki öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıtsız olunan dönemlerde öğrencilerin bursu kesilir (varsa nakit ve benzeri bursları dahil), ancak geri dönmek üzere başvurulması halinde burs tekrar tahsis edilir (ek burslar dahil) ve bu öğrenciler kendi giriş yılındaki öğrenciler için kayıt olacağı akademik yılda belirlenmiş olan öğrenim ücretini öderler. Kayıtsız olarak geçen süreler öğrencinin giriş yılında ilan edilen burs sürelerine sayılır. Azami öğrenim süreleri içinde öğrencilerin dört akademik yıl üst üste kayıtsız öğrenci statüsünde kalmaları durumunda ilişik kesme işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(4) Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil edilir.

(5) Kayıtsız öğrenciler, herhangi bir dönem, dersler başlamadan önce ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne başvurdukları takdirde, söz konusu dönem başından itibaren fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararıyla kayıtlarını yenileyebilirler.

(6) Kayıtsız öğrenci statüsünden, tekrar kayıtlı öğrenci statüsüne dönen öğrenciler, kayıt yeniledikleri akademik yılda Üniversiteye yeni kayıt olacak öğrencilerin tabi oldukları öğrenim programına tabi olurlar. Öğrenim programlarında değişiklik varsa, alınacak veya sayılacak dersler için ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile intibak yapılır.

Akademik danışmanlık

MADDE 16 – (1) Lisans diploma programlarında öğrenim gören her öğrenciye, öğrencinin akademik durumunu izlemek ve akademik konularda rehberlik etmek amacıyla ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğü tarafından lisans programına başlayacağı ilk dönem ders kayıtları öncesinde Üniversite öğretim elemanları arasından biri danışman olarak atanır.

Öğrenim programları

MADDE 17 – (1) Bir lisans diploma programının öğrenim programı, ilgili fakülte/yüksekokul kurulunun kararı üzerine Senato onayıyla kesinleşir. Öğrenim programlarında, programdan mezuniyet için tamamlanması öngörülen ders, laboratuvar, uygulama, staj ve benzeri çalışmalar, haftalık saat ve kredileri, varsa ön koşul ve yan koşulları, derslerin notlandırma türü ve dönem başına toplam 30 AKTS kredisi olmak üzere derslerin normal öğrenim süresindeki dönemlere dağılımı belirtilir.

(2) Öğrenim programlarında öngörülen değişiklikler yine aynı usulle belirlenir. Kararlarda, değişikliklerden etkilenecek öğrenciler için geçerli olacak uygulamalara da yer verilir. Değişiklikler en erken izleyen dönemin başından itibaren uygulamaya alınır.

(3) Öğrenciler; 59 AKTS kredisini tamamlayana kadar birinci sınıf, 60-119 AKTS kredisini tamamladıklarında ikinci sınıf, 120-179 AKTS kredisini tamamladıklarında üçüncü sınıf, 180 ve üstü AKTS kredisini tamamladıklarında ise dördüncü (son) sınıf öğrencisi olarak tanımlanır.

Zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 18 – (1) Lisans öğrenim programlarında yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli olarak iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler öğrencinin almakla yükümlü olduğu, seçmeli dersler ise belirlenen koşullar çerçevesinde öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda alabileceği derslerdir.

Ön koşul ve yan koşul dersleri

MADDE 19 – (1) Ön koşul, bir dersin alınabilmesi için önceden tamamlanmış olması gereken yükümlülüklerdir. Ön koşul olarak, daha önceden alınıp geçer not ile tamamlanmış ders/dersler veya başarılması/tamamlanması gereken kredi, çalışma ve benzeri yükümlülükler belirlenebilir. Ön koşul olan dersin tekrarlanmış olması durumunda o dersten alınan en son not geçerlidir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için birlikte alınması gereken derse o dersin yan koşul dersi denir. Bu derslere birlikte kayıt olunur, dersler birlikte bırakılır veya derslerden birlikte çekilinir. Yan koşul dersi önceki bir dönemde geçer not ile tamamlamış ise, bu ders özelinde yan koşul şartı sağlanmış kabul edilir.

(3) Öğrenciler, ön koşulunu/yan koşulunu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar. Ulusal veya uluslararası değişim programlarına katılan öğrenciler, özel öğrenci olarak Üniversitede ders almak isteyen öğrenciler ile Üniversitede kayıtlı iken diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrenciler için de bu fıkra hükmü uygulanır.

(4) Muaf olunan bir ders başka bir dersin ön koşulunu/yan koşulunu sağlamak için kullanılabilir.

Ders yükü

MADDE 20 – (1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin toplam AKTS kredisidir.

(2) Öğrencilerin güz ve bahar dönemlerinde normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Öğrencilerin akademik durumlarına göre alabilecekleri en fazla ders yükleri aşağıda belirtilmiş olup, belirlenen ders yükünün üzerinde artırım yapılamaz:

a) Lisans programının birinci dönemine güz döneminde başlayan öğrencilerin sadece birinci dönemlerinde 30 AKTS kredisidir.

b) Lisans programının birinci dönemine bahar döneminde başlayan öğrencilerin sadece birinci dönemlerinde 34 AKTS kredisidir.

c) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 1,99 veya altında olan öğrenciler için 30 AKTS kredisidir.

ç) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,00-2,99 arasında olan öğrencilerin 36 AKTS kredisidir.

d) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-4,00 arasında olan öğrencilerin 42 AKTS kredisidir.

e) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 1,60 olan ve en az 198 AKTS krediyi tamamlayan öğrencilerin 42 AKTS kredisidir.

f) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 1,60 olan ve güz dönemi sonunda en az 180 AKTS krediyi tamamlayan öğrencilerin bahar döneminde 42 AKTS kredisidir.

g) Çift anadal yapan öğrencilerin, genel not ortalamalarına bakılmaksızın 42 AKTS kredisidir.

ğ) En az 24 AKTS kredisi transfer ederek lisans programına başlayan öğrenciler, transfer edilen derslerden oluşan genel not ortalamalarına göre, lisans programına başladıkları ilk dönemde (c), (ç), (d), veya (e) bentlerinde belirtilen ders yükünü alabilirler.

h) 23 AKTS kredisi veya altında ders transfer ederek lisans programına başlayan öğrenciler ile ders transfer ettikleri halde genel not ortalaması oluşmayan öğrenciler, lisans programına başladıkları ilk dönemlerinde (a) veya (b) bentlerinde belirtilen ders yükünü alabilirler.

(3) Bir yaz okulunda Üniversite veya başka bir yükseköğretim kurumundan alınabilecek staj/sertifika dâhil toplam ders yükü tüm öğrenciler için en fazla 18 AKTS kredisidir.

Ders kayıtları

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, dönem başlarında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenim programında yer alan ve koşullarını sağladıkları derslere danışmanının rehberliğinde şahsen kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(2) Öğrenim programında yer alan bütün dersleri başardığı halde staj/sertifika çalışmasını tamamlamayan öğrenci, her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenilemek ve staj/sertifika dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

 (3) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez, bu derslerin sınavlarına giremez ve derslerden not alamaz.

(4) İlk kez kayıt olunan derslere, haftalık ders programında kısmen de olsa zaman çakışması ile kayıt olunamaz. Daha önce notu oluşmuş bir dersin başka bir ders ile çakışarak alınabilmesi ile ilgili kurallar, fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 22 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, bu Yönetmelik hükümlerine göre kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra derslere kayıt yaptırılamaz ve derslerde değişiklik yapılamaz.

(2) Üniversiteye ek kontenjan veya dikey geçiş ve benzeri nedenlerle yeni kayıt olan öğrencilerin ilk dönemdeki ders kayıtları, Üniversiteye kayıtlarını takip eden bir hafta içinde yapılmak şartıyla, ders-ekleme bırakma dönemi sonrasına kalabilir.

Dersten çekilme

MADDE 23 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, kayıtlı oldukları derslerden çekilebilirler. Dersten çekilme süresi olarak tanımlanan bu süre sona erdikten sonra dersten çekilme yapılamaz.

(2) Güz ve bahar dönemlerinde öğrenciler kayıtlı oldukları derslerin en fazla ikisinden çekilebilirler ancak tümünden çekilemezler. Çekilinen dersler not belgesinde gösterilir. Yaz okulunda dersten çekilme istekleri ders kayıt iptali olarak işleme alınır ve not belgesinde gösterilmez. Dersten çekilmelerde ve ders kayıt iptallerinde herhangi bir öğrenim ücreti iadesi yapılmaz ve mahsup edilmez.

(3) Tekrar edilen bir dersten çekilme işlemi yapılması durumunda, ders tekrar edilmemiş sayılır ve öğrencinin dersten en son aldığı dönem sonu ders notu geçerli olur.

Ders tekrarı

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrarlamak zorundadır. Başarısız olunan ders seçmeli ise, öğrenciler aynı dersi veya müfredatta ilgili seçmeli ders şartını sağlayan başka bir seçmeli dersi, başarısız olunan dersin yerine saydırarak tekrarlayabilirler.

(2) Kayıtlı olunan diploma programının mezuniyet yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmiş öğrencinin fazladan aldığı dersler için ders tekrarı şartı aranmaz. Ancak, bu dersler not belgesinde gösterilir.

(3) B veya daha yüksek not alınan dersler tekrarlanamaz. B- veya daha düşük not alınan bir ders, bu dersten C veya daha yüksek not alınana kadar tekrarlanabilir. I veya BÜT işaretli bir ders, bu dersten son not alınmadan tekrar edilemez.

(4) Tekrarlanan derslerde, alınan en son not, not ortalaması hesaplamalarında kullanılır; ancak, öğrencinin aldığı tüm dersler not belgesinde gösterilir.

(5) Başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu derslerden transfer isteğinde bulunan öğrenciler, transfer edilen dersler karşılığında muaf tutuldukları dersi, Üniversitedeki öğrenim sürelerince tekrar alamazlar.

Ders transferi

MADDE 25 – (1) Üniversite lisans diploma programında kayıtlı bir öğrenci, daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda alıp başardığı derslerden, kayıtlı olduğu lisans diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine saydırmak amacıyla ders transferi isteğinde bulunabilir. Öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda alıp başardığı derslerden Üniversitede kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine transfer edilecek olanları, bunların kredi uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki hangi derslerden muaf tutulacağı ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır; not uyarlamaları ise Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Üniversitede alınan derslerin transfer edilmesi durumunda bu dersler kredi ve notları ile birlikte kayıtlara aynen geçirilir. Yurt dışı değişim programları kapsamında alınan dersler ile Türkçe programlar hariç öğrencinin daha önce alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.

(2) Öğrencinin ders transferi başvurusunu, transkripti, ders içerikleri ve bir dilekçe ile birlikte Üniversiteye ilk kaydı sırasında ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne yapması gerekir. Öğrenci, lisans eğitimine başladığı ilk dönem için akademik takvimde belirlenen ders ekleme-bırakma son gününden sonra ders transferi talebinde bulunamaz.

(3) Transfer edilen derslerin intibak kredileri toplamı dikkate alınarak, transfer edilen her 30 AKTS kredisi için bir dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, öğrencinin öğrenim süresinden düşülür. Transfer edilen toplam AKTS kredisi 30’un altındaysa, bu kredinin en az 24 olması durumda öğrenim süresinden bir dönem düşülür. Transfer edilen toplam AKTS kredisi 30’un tam katı değilse, her bir 30 AKTS için bir dönem, arta kalan kredinin en az 24 olması durumunda bir dönem daha öğrenim süresinden düşülür.

(4) Ders transferi yapılan öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için mezun olacakları programda en az iki dönem kayıtlı olmaları ve mezuniyet yükümlülüklerine sayılan en az 60 AKTS kredilik dersi bu süre içinde tamamlamış olmaları şartı aranır.

(5) Öğrenciler, transfer edilen dersler sebebiyle muaf tutularak intibakı yapılan dersleri Üniversitedeki öğrenim sürelerince tekrar alamazlar.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma

MADDE 26 – (1) Üniversite lisans diploma programlarına kayıtlı bir öğrencinin diğer bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinde verilen dersleri özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak alması, öğrencinin başvurusu üzerine ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayına bağlıdır. Bu konudaki işlemler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Öğrencilere, özel öğrenci statüsünde en fazla iki dönem izin verilir ve alabileceği ders yükü her bir dönem için bu Yönetmelikte belirtilen normal ders yükünü aşamaz. Yaz okulunda alınan dersler izin verilen dönem hesabında dikkate alınmaz ve öğrenci yaz okulunda alabileceği ders yükünün üzerine çıkamaz.

(3) Öğrencinin özel öğrenci statüsünde veya değişim öğrencisi olarak aldığı derslerden kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerin yerine sayılacak olanların, bunların kredi uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki hangi derslerden muaf tutulacağı ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır; not uyarlamaları ise Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Öğrencinin alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.

(4) Öğrenciler, özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak ders aldıkları dönemlerde dönem öğrenim ücretlerinin tamamını, Üniversiteye öderler. Yaz okulunda özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ders aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

(5) Özel öğrenci statüsünde ve değişim öğrencisi olarak ders alınan dönemler, öğrenim süresinden sayılır.

(6) Üniversitede yaz okulunda açılan dersler ile Üniversiteye has özel kurgulanmış olan Sektörel Eğitim Bölümünde verilen dersleri (SEC kodlu tüm dersler) ve bitirme projeleri dersleri ile ilgili akademik birime has kurgulanmış olan dersler yaz okulunda diğer yükseköğretim kurumlarından alınamaz. Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan alınması uygun olmayan dersler akademik birim tarafından öğrencilere ilan edilir. Fakülte/yüksekokul yönetim kurulları, yaz okulunda diğer yükseköğretim kurumlarından alınabilecek dersleri ve bu derslerin alınabileceği yükseköğretim kurumlarını belirler. Üniversitede yaz okulunda açılmayan derslerin diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan alınabilmesi ve not transferi için öğrencilerin, aşağıdaki koşullara göre kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokula başvurmaları gerekir:

a) Alınmak istenen dersin, hangi yükseköğretim kurumundan alınacağı, ilgili kurumdaki dersin içerik, kredi ve öğrenim dili bilgisinin başvuru için bir dilekçe ile birlikte (varsa ilgili akademik birim tarafından ilan edilen süre içinde ve ek bilgi/belgelerle birlikte) sunulması gerekir.

b) Başvurulan ders ancak içerik, kredi, öğrenim dili ve benzeri niteliklerinin ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından uygun bulunması halinde alınabilir.

c) Fakülte/yüksekokul yönetim kurulları, öğrencinin tamamladığı kredi ve dersleri de göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri kapsamında kredi ve not uyarlamaları ile hangi derslerden muaf tutulacağına dair değerlendirmesini yapar.

Devam zorunluluğu

MADDE 27 – (1) Derslere devam koşulu ve bunun ders başarı değerlendirmesine etkisi, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından belirlenerek dönem başında ilan edilir.

(2) Derse devam koşulu olması halinde, öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından izlenir.

(3) Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun sağlık raporu olan öğrencilerin raporlu olduğu süreler ile Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmasına izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler devamsızlık hesabında dikkate alınmaz.

Sınavlar

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavlar ve proje, ödev ve uygulama gibi diğer dönem içi çalışmalar ile bunların dönem sonu ders notuna katkısı ilgili dersin öğretim elemanınca belirlenip dönem başında öğrencilere açıklanır.

(2) Dönem sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır ve sınav tarihleri sınav dönemi başlamadan önce öğrencilere duyurulur. Mezun olunabilmesi için sadece başarısız bir dersi kalan öğrenciler için tek ders sınavı düzenlenmez. Bu durumda bulunan öğrencilerin ya bütünleme sınavına girerek ya da derse tekrar kayıt olarak başarılı olmaları gerekir.

(3) Güz ve bahar dönemi sonunda, dönem sonu (final) sınavı olan dersler için bütünleme sınavı düzenlenir. Yaz okulu sonu (final) sınavları için bütünleme sınavı düzenlenmez.

(4) Öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerin katılmadıkları çalışma ve sınavlardan başarısız sayılırlar. Öğrencilere; güz ve bahar dönemlerinde, katılamadıkları dönem içi çalışma ve sınavlar için, yaz okulunda ise, katılamadıkları dönem içi veya dönem sonu çalışma ve sınavları için Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun olarak telafi hakkı tanınabilir. Güz ve bahar dönemlerinde, dönem sonu (final) sınavına girme koşulunu sağladığı halde sınava girmeyen öğrenci için telafi sınavı düzenlenmez; öğrenci bütünleme sınavına alınır. Hangi gerekçe ile olursa olsun bütünleme sınavına girmeyenlere telafi sınavı hakkı verilmez. Yaz okulu sonu (final) sınavına girme koşulunu sağladığı halde sınava girmeyen öğrenci için bu maddede belirtilen koşullara uygun olarak telafi hakkı tanınabilir. Telafi yöntemine öğretim elemanı ve/veya fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca karar verilir. Verilen bir telafi hakkını hangi sebeple olursa olsun kullanamayan öğrencilere ikinci bir telafi hakkı verilmez. Telafi sebepleri ve bunlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Sağlık raporu nedeniyle; bir ders için bir dönemde verilecek telafi sayısına, en az bir adet olacak şekilde, öğretim elemanı ve/veya fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca karar verilir. Telafi hakkından faydalanabilmek için öğrencilerin en geç sınav/çalışma tarihinden sonraki üç iş gününün sonuna kadar ilgili öğretim elemanını bilgilendirmesi ve fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne yazılı başvurması gerekir.

b) Birinci dereceden yakınların vefatı halinde; vefat tarihi ve yakınlığın belgelenmesi kaydıyla, vefat tarihini takip eden otuz gün içinde öğrencinin öğretim elemanını bilgilendirmesi ve fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne yazılı başvurması durumunda, öğrenci bu süre içindeki sınavlardan/çalışmalardan mazeretli sayılır.

c) Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinlikler için görevlendirilen ve ilgili etkinliğe katılan öğrencilere, Senato tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili birim tarafından dersin öğretim elemanı ve fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğünün bilgilendirilmesi halinde telafi hakkı verilir.

(5) Bütünleme sınavlarına ilişkin işlemler aşağıdaki usul ve esaslara göre yürütülür:

a) Bütünleme sınavları, akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır ve sınav tarihleri sınav dönemi başlamadan önce öğrencilere duyurulur.

b) Sadece ilgili dönemde alınan derslerin bütünleme sınavına girilebilir.

c) Final sınavları ve bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavları düzenlenmez.

ç) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen PLACEMENT ve TRACE sınavları, İngilizce hazırlık programı dersleri ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin aldıkları dersler için bütünleme sınavı düzenlenmez.

d) Dersin içerik formunda final sınavına girmek için bir koşul belirtilmişse bu koşul bütünleme sınavına girmek için de aynen geçerlidir. Bu koşulu sağlayamayan öğrenci dersten F notu alır ve bütünleme sınavına giremez. Final sınavına girme koşulunu sağlayan ancak final sınavına herhangi bir sebeple girmeyen veya final sınavına girerek başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girebilir, bunu belirtmek için öğrencilere BÜT notu verilir.

e) Bütünleme sınavına girmek için başvuruya gerek yoktur, ders notu BÜT olarak açıklanan öğrenciler ilgili dersin bütünleme sınavına girebilirler.

f) Bütünleme sınavı puanı, final sınavı puanı yerine geçer; ders başarı notu yeniden hesaplanır ve dersi veren öğretim elemanı tarafından eksik notların ilan edileceği son tarihe kadar yeni ders notu duyurulur. Bu tarihe kadar değiştirilmeyen BÜT notları otomatik olarak F notuna dönüşür.

g) Aşağıda belirtilen durumlarda ilgili dersten bütünleme sınavına girilemez:

1) Çekilinen W derslerin bütünleme sınavına girilemez.

2) Eksik (Incomplete) I notu olan derslerin bütünleme sınavına girilemez. Eksik çalışması olan öğrencilerin bütünleme sınavına girebilmeleri için I yerine BÜT notu verilmesi gerekir.

3) Geçer not alınan derslerden not yükseltme ve benzeri amaçlarla  bütünleme sınavına girilemez.

(6) Sınav kâğıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren beş yıl süreyle ilgili fakülte dekanlığında/yüksekokul müdürlüğünde saklanır, beşinci yılın sonunda imha edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 29 – (1) Öğrenciler, ilan edilen sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde kayıtlı oldukları fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne bir dilekçe vererek sınav kâğıdının tekrar incelenmesini isteyebilirler.

(2) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne bildirilir. İlgili fakülte dekanı/yüksekokul müdürü, gerek gördüğü takdirde, sınav kâğıdının incelenmesi için üç öğretim elemanından oluşan üç kişilik bir komisyon kurabilir. Dersin öğretim elemanı/elemanları bu komisyonda yer almaz. Bu durumda, komisyon, incelemesini itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç iki hafta içinde sonuçlandırır. Sınav sonucunun değişikliği, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun kararıyla işleme alınır.

(3) Öğrencinin söz konusu ders için aldığı dönem sonu başarı notunda değişiklik gerekmesi halinde 33 üncü madde hükümleri uygulanır.

Notlar ve işaretler

MADDE 30 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, dönem sonu ders notlarından biri ilgili öğretim elemanınca takdir olunur. Gerekli olması halinde, derslerin özel durumlarını belirtmek için belli işaretler de kullanılabilir.

(2) Not ortalamasına etki eden dönem sonu ders notları ve bu notlara karşılık gelen katsayılar aşağıda belirtilmiştir. Bunlardan en düşük geçer not D notu olup, F notu dersten başarısız olunduğunu belirtir.

Not                Katsayı

 A                    4,00

 A-                   3,70

 B+                  3,30

 B                    3,00

 B-                   2,70

 C+                  2,30

 C                    2,00

 C-                   1,70

 D+                  1,30

 D                    1,00

 F                     0,00

(3) Not ortalamasına etki etmeyen dönem sonu ders notları aşağıda belirtilmiştir. Bunlardan S notu geçer not olup, U notu dersten başarısız olunduğunu belirtir.

Not            Katsayı            Açıklama

 S                    -                  Başarılı

 U                   -                 Başarısız

(4) Derslerin özel durumlarını belirtmek için kullanılabilecek işaretler şunlardır:

a) IP (devam eden); süresi bir dönemden fazla olan derslerin başarıyla sürdürüldüğünü gösterir; ortalama ve kredi hesabına dâhil edilmez. Bu işaretin mezuniyetten önce bir nota çevrilmesi gerekir.

b) EX (muaf); ortalamaya katılmaz. Değişim programlarında alınan dersler nedeniyle öğrencinin Üniversite diploma programında muaf tutulan yükümlülükleri için verilir.

c) T (transfer); ortalamaya katılmaz. Değişim programları haricinde diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersler nedeniyle öğrencinin Üniversite diploma programında muaf tutulan yükümlülükleri için verilir.

ç) EW (sınavla muafiyet); ortalamaya katılmaz. Senato tarafından sınavla muafiyet koşulları belirlenen dersler için yapılan sınavları başarması nedeniyle öğrencinin Üniversite diploma programında muaf tutulan yükümlülükleri için verilir.

d) W (çekilmiş); öğrencinin dersten çekildiğini gösterir, ortalamaya ve kredi hesabına dâhil edilmez.

e) I (eksik); öğretim elemanı tarafından geçerli görülen bir nedenle ders için gerekli koşulları dönem sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci; akademik takvimde dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen en fazla dört hafta içinde, eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde bu işaret, kendiliğinden F veya U notuna dönüşür. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin gerekçeli dilekçe ve belgelerle başvurusu üzerine, öğretim elemanının önerisi ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararıyla dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen en fazla onuncu haftanın sonuna kadar uzatılabilir.

f) NI (katılmayan); öğrencinin, kayıtlı olduğu program(lar)dan mezuniyeti için kredi tamamlama veya not ortalaması gibi bir amaçla kullanılmayan derslerini tanımlamak üzere kullanılır; öğrencinin ilgili dersten aldığı notu ile birlikte not belgesinde gösterilir. NI işaretinin uygulaması Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

g) BÜT (bütünleme); final sınavına girme koşulunu sağladığı halde herhangi bir sebeple final sınavına girmeyen veya final sınavına girmesine rağmen dersten başarısız olan öğrenciye verilir. Bütünleme sınavından alınan puan, dönem sonu (final) sınavı puanı yerine geçer, ders başarı notu yeniden hesaplanır ve dersi veren öğretim elemanı tarafından eksik notların ilan edileceği son tarihe kadar yeni ders notu duyurulur. Bu tarihe kadar değiştirilmeyen BÜT notları F notuna dönüşür.

Not ortalamaları

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonu dönem sonu ortalaması ve genel not ortalaması değerleri ile izlenir. Bu Yönetmeliğin ilgili madde hükümleri ve kayıtlı olunan diploma programının mezuniyet yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilerin mezuniyetlerine mezuniyet not ortalaması (MNO) ile karar verilir.

(2) Dönem not ortalaması (DNO); o dönem kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile dersten alınan dönem sonu notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(3) Genel not ortalaması (GNO); tüm dönemlerde kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile dersten alınan dönem sonu notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Genel not ortalaması hesabında tekrar edilen derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun son başarı notu geçerlidir.

(4) Mezuniyet not ortalaması (MNO); kayıtlı olduğu program/programlardan mezun olma durumuna gelen öğrencilerin, mezuniyeti için gerekli olup mezuniyetine sayılan her bir dersinin kredi değeri ile dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, mezuniyetine sayılan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Mezuniyet için gerekli olmayıp fazladan alınan seçmeli dersler, mezuniyet not ortalamasına katılmaz. Mezun olunan her bir program için ayrı bir mezuniyet not ortalaması hesaplanır.

(5) Not ortalamaları, virgülden sonra iki haneye yuvarlanarak gösterilir.

Notların açıklanması ve not belgeleri

MADDE 32 – (1) Öğretim elemanları tarafından verilen dönem sonu başarı notları, akademik takvimde notların ilanı için belirtilen tarihte, öğrenci kayıtlarına işlendikten sonra oluşturulan not belgeleri (transkript) ile öğrenci bilgi sistemi üzerinden açıklanır.

(2) Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları dersleri, kredilerini, notlarını, not ortalamalarını ve dönem sonu akademik başarı durumlarını içeren not belgelerinin resmi kopyaları öğrencinin isteği üzerine düzenlenir.

Notlarda maddi hata

MADDE 33 – (1) Bir dersin ilan edilmiş olan dönem sonu başarı notunda yer alabilecek maddi hatanın düzeltilmesi, ilgili öğretim elemanının bildirimi üzerine fakülte dekanı/yüksekokul müdürü onayı ile yapılır.

(2) Notlarda yer alabilecek maddi hatalara yönelik düzeltmelerin, akademik takvimde belirtilen eksik notların teslimi için belirtilen son güne kadar yapılması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak düzeltmeler, en geç söz konusu notun verildiği dönemin dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen onuncu haftanın sonuna kadar olmak koşuluyla fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararıyla olur.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 34 – (1) Herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci yeterli, genel not ortalaması en az 2,00’ın altında olan öğrenci ise sınamalı sayılır.

(2) Genel not ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve herhangi bir disiplin cezası bulunmayan öğrencilerden ilgili dönemde NI olarak alınan dersler hariç en az 24 AKTS kredisi tamamlamış olmak ve NI olarak alınan dersler dahil kayıtlı olduğu tüm derslerden en az geçer not almış olmak koşuluyla dönem sonunda dönem not ortalaması (DNO) 3,00-3,49 arasında olanlar onur; 3,50 ve üstü olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

Lisans ve önlisans diploması

MADDE 35 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu lisans diploma programından herhangi bir dönem sonunda mezun olup diploma alabilmesi için aşağıdaki tüm koşulları sağlaması gerekir:

a) Kayıtlı olduğu lisans diploma programının mezuniyet koşullarında yer alan tüm dersleri ve varsa ek yükümlülükleri başarı ile tamamlamak.

b) Mezuniyet için tamamladığı toplam kredisi en az 240 AKTS kredisi olmak.

c) Mezuniyet not ortalaması en az 2,00 olmak.

ç) Kayıtlı olduğu lisans diploma programının en az iki dönem kayıtlı öğrencisi olmak.

d) Mezuniyet yükümlüklerine sayılan en az 60 AKTS kredisini Üniversitede kayıtlı olduğu derslerden tamamlamak.

(2) Öğrenciler, lisans diploması almaya hak kazandıkları dönem sonu itibarıyla, kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile ilgili diploma programından mezun edilirler.

(3) Kayıtlı olunan lisans diploma programı öğrenimlerini tamamlayamayan, ancak ilgili programın öğrenim programında ilk dört dönem için öngörülen tüm zorunlu ve seçmeli dersler ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen zorunlu dersleri alıp, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarmış ve alması ve başarması gereken tüm derslerin genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrencilere, başvurusu üzerine ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde önlisans diploması verilir.

(4) Diplomalar üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu lisans programının adı bulunur. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesi ile birlikte diploma eki de verilir. Diplomanın kaybı halinde dilekçe ile Öğrenci Hizmetlerine başvurulması koşuluyla, yeni diploma hazırlanır. Bu durumda, diploma üzerine, kayıp nedeniyle düzenlendiğine ve kayıp sayısına ilişkin ibare konulur.

(5) Bir lisans diploması almaya hak kazanan öğrenciler, Senato tarafından belirlenen şartları sağlamaları halinde onur veya yüksek onur mezunu sayılırlar.

Kayıt dondurma

MADDE 36 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, maddi, aile, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi gerekçelerle kayıt dondurma talebinde bulunabilirler.

(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler gerekçeli bir dilekçe ve gerekçelerini destekleyen belgeler ile kayıtlı oldukları fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğüne başvururlar. Başvurular ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Öğrencilere bir defada en çok iki dönem olmak üzere, toplamda en fazla dört dönem için izin verilebilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler uzatılabilir. Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere izin verilmez. Kayıt dondurulan süreler, azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabilmesi için, kayıt dondurduğu dönemlere ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin yarısını ödemesi gerekir. Derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününden sonra kayıt dondurma başvurusu yapan öğrenciler, ilgili döneme ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin tamamını öderler. Öğrencilerin kayıt dondurarak geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları öğrenim ücreti, sonraki öğrenim ücretlerine mahsup edilmez. Kayıt dondurma işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili dönemde almış oldukları dersler, kayıtlarından düşürülür.

(4) Tutuklanan veya mahkûm olduğu hürriyeti bağlayıcı cezası infaz kurumunda infaz edilmekte olan öğrencinin talebi üzerine, kendisine Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilir.

(5) Öğrenciler, kayıt dondurma sürelerinin bitiminde dönem kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam ederler. Bir dönemden fazla süreyle kayıt dondurmuş öğrencilerden; ilk dönem sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin ders kayıtları başlamadan önce, yazılı olarak ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir. Bu şekilde, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile geri dönen öğrencinin, söz konusu dönem için ödemiş olduğu öğrenim ücreti, kayıt yaptırdığı dönem öğrenim ücretinden düşülür.

Öğrenim süresi

MADDE 37 – (1) Lisans diploma programlarında normal öğrenim süresi sekiz dönem (dört akademik yıl), azami öğrenim süresi on dört dönemdir (yedi akademik yıldır). İngilizce hazırlık programı ile yaz okullarında geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil değildir.

(2) Lisans diploma programından mezuniyet için gerekli koşulları sağlayan öğrenciler, normal öğrenim süresini tamamlamadan mezun olabilirler.

(3) Lisans diploma programından azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler uzatmalı öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıt ve öğrenimlerine devam hakları ile Üniversiteden ilişik kesilme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 38 – (1) Öğrenciler, Öğrenci Hizmetlerine bir dilekçe ile başvurarak Üniversitedeki kayıtlarını sildirebilirler. Bu öğrencilerin, ayrılmak için başvurdukları tarih itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ilk eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar olan süre içerisinde Üniversiteden ayrılmak istemesi durumunda ilgili dönem için ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretini ödemesi gerekir ve ödenen öğrenim ücretinden iade yapılmaz.

(3) Dönem öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileyen öğrenciye, Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali durumunda, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre ücret iadesi yapılır. Bu süreler geçtikten sonra ücret iadesi yapılmaz.

(4) Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversiteden ayrılma veya yaz okulundan çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.

(5) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan eşya ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

(6) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumunda, ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, dönem sonu başarı notu oluşmamış olan dersler için dersten çekilme (W) işlemi yapılır. Dönem sonu başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte kayıtlarına geçirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 39 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat

MADDE 40 – (1) Öğrencilere yapılması gereken her türlü tebligat ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversite tarafından öğrenci için oluşturulan elektronik posta adresine yapılır. Disiplin cezası bildirimleri ayrıca, öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri yazışma adresine iadeli ve taahhütlü olarak yapılmak veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Öğrenci Hizmetlerine en geç bir ay içinde bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrencilerin, mevcut adreslerine tebligat yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 7/1/2017 tarihli ve 29941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.