29 Kasım 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31319

YÖNETMELİK

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretiminde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Doğuş Üniversitesinin öğretim dili İngilizce olan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin devam etmeleri gereken İngilizce Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) DÜİYES: Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,

b) DYS: Düzey yükseltme sınavını,

c) Hazırlık Programı: Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfını,

ç) İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfı: Öğrencilerin kayıtlı olduğu öğretim dili tamamen Türkçe olan programın ilk yarıyılından önce talepleri halinde alacağı yabancı dil eğitimini,

d) İSTS: İngilizce seviye tespit sınavını,

e) Mütevelli Heyeti: Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Rektör: Doğuş Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Doğuş Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Doğuş Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İngilizce Yeterlik, DÜİYES ve Başka Ulusal ve Uluslararası Sınavlar

İngilizce yeterlik sınavı

MADDE 5 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili İngilizce olan bölüm ve programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce seviyesi seviye tespit sınavı ile İngilizce dil yeterliği ise her eğitim-öğretim yılının güz dönemi başında, güz dönemi sonunda ve bahar dönemi sonunda olmak üzere akademik takvimde belirtilen tarihlerde düzenlenen DÜİYES ile belirlenir.

(2) Eğitim-öğretim yılı başında yapılan DÜİYES’e, Seviye Tespit Sınavı sonucu Avrupa Ortak Diller Çerçevesi B1 Düzeyi ve üzeri olan, Üniversitede eğitim-öğretim görmeye hak kazanmış yeni öğrenciler ve bu Yönetmelik ile imkân tanınanlar girebilir. DÜİYES’ten başarılı öğrenciler kabul edildikleri eğitim programlarına başlarlar.

(3) DÜİYES’te yeterlik ölçütü 100 üzerinden en az 60’tır. Sınav sonuçları ‘başarılı’ ya da ‘başarısız’ ibareleriyle açıklanır. Sınavda başarılı olamayanlar hazırlık programına alınırlar.

(4) Lisansüstü eğitim öğrencilerinin İngilizce bilgi düzeyleri ilgili enstitü ve hazırlık programı iş birliği ile belirlenir ve DÜİYES ile ölçülür.

(5) DÜİYES’in geçerlilik süresi beş yıldır. DÜİYES’te başarılı olduktan sonra herhangi bir sebeple ilişiği kesilen öğrencilerden beş yıl içinde yeniden Üniversitenin İngilizce programlarına yerleştirilip kayıt yaptıranlar DÜİYES’ten muaf tutulurlar. Bu öğrenciler için DÜİYES’i alıp başarılı oldukları tarih esas alınır. Üniversitenin İngilizce programlarında okuyup mezun olmuş olan öğrenciler için ise muafiyet süresi mezuniyet tarihi ile başlar.

Başka ulusal ve uluslararası yeterlik sınavları ve muafiyet

MADDE 6 – (1) Öğrenciler İngilizce dil yeterliklerini Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında Senatonun belirlediği asgari B2 düzeyi karşılığı başarı puanını elde ederek kanıtlayabilirler. Bu sınavlar ve onlardan alınması gereken en az puanlar Yabancı Diller Birim Başkanlığının önerisi ile Senato tarafından belirlenerek duyurulur.

(2) Üniversiteye ilk defa kayıt olan öğrencinin başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfından almış olduğu başarı belgesine istinaden hazırlık sınıfından muaf sayılabilmesi için belgesinin son 5 yıl içerisinde edinilmiş olması, belgenin üzerinde öğrencinin Avrupa Ortak Diller Çerçevesi’ne göre en az B2 düzeyinde olduğunun belirtilmesi ve öğrencinin 100 üzerinden değerlendirilmiş başarı puanının yer alması gerekmektedir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

İngilizce hazırlık programı

MADDE 7 – (1) Hazırlık Programı, sırasıyla temel (Foundation), orta-altı (pre-intermediate), orta (intermediate) ve orta-üstü (upper-intermediate) olmak üzere dört düzeyden oluşur. Eğitim-öğretim yılı başında yapılan seviye tespit sınavı sonuçlarına göre öğrenciler bu düzeylere yerleştirilir.

(2) Bir akademik yıl, her biri en az on dört haftalık olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Her yarıyılda bu düzeylerin tümünde eğitim yapılabilir.

(3) Yaz öğretimi, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenir.

Eğitim-öğretim süresi ve başarılı olamayan öğrencilerin sınav hakları

MADDE 8 – (1) Hazırlık Programının normal süresi bir akademik yıldır.

(2) Birinci akademik yılın sonunda DÜİYES’te başarılı olamayan öğrenciler, ilave bir ya da iki yarıyıl daha hazırlık programına devam ederler.

(3) Eğitimlerinin herhangi bir yarıyılında orta-üstü (upper-intermediate) düzeyi başarı ile tamamlayan öğrenciler DÜİYES’e girmeye hak kazanır.

(4) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını 2 yıl içinde başarıyla tamamlayamayan, DÜİYES ve/veya muadili bir sınavda başarılı olamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenci Üniversitede öğretim dili Türkçe olan aynı isimde eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilir.

(5) İsteğe bağlı hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, ikinci yarıyıl sonunda yapılan DÜİYES sınavında başarılı olamasalar bile önlisans, lisans veya lisansüstü programlara devam edebilirler.

Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili yarıyılın öğretim ücretini ödemek suretiyle kayıt yenilemek zorundadırlar.

(2) Mazeretleri Rektörlük tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme tarihi, en geç eğitim-öğretim tarihinin başlangıcını izleyen ilk hafta sonuna kadar uzatılabilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 10 – (1) Öğrenciler, hazırlık programında ders ve uygulamaların en az %85'ine katılmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen öğrenciler devamsızlıkları nedeniyle başarısız sayılır ve düzey sonu sınavlarına giremezler. Bu durumdaki öğrenciler devamsız oldukları düzeyi tekrar ederler.

(2) Sağlık kurumlarından alınan ve en fazla 5 güne kadar olan rapor veya benzeri belgelere dayalı devamsızlıklar %15 mazeret hakkı içinde değerlendirilir.

(3) Herhangi bir dönemde mücbir sebepler nedeniyle devamsızlıkları %15’i aşan öğrencilerin (Belgeye dayalı olmak kaydıyla birinci ve ikinci derece akrabaların ölümü, iflas, tutukluluk, ameliyat, altı gün ve üzeri süren sağlık sorunları) devamsızlık durumları Yabancı Diller Birim Başkanlığı tarafından değerlendirilir.

Ücret

MADDE 11 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Öğretim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur.

(2) Burslarla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Düzey sonu sınavları

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin İngilizce hazırlık programındaki eğitim-öğretimleri süresince yerine getirecekleri yükümlülükler, her eğitim-öğretim yılının başında Yabancı Diller Birim Başkanlığı tarafından tespit edilerek duyurulur.

(2) Devam zorunluluğunu ve derse ilişkin yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getirmiş olan temel (foundation), orta-altı (pre-intermediate), orta (intermediate) ve orta-üstü (upper-intermediate) öğrencileri Düzey Yükseltme Sınavına girerler.

(3) Temel (foundation), orta-altı (pre-intermediate), orta (intermediate) ve orta üstü (upper-intermediate) düzeylerde başarılı sayılabilmek için gerekli başarı notu 100 üzerinden en az 60’tır. Öğrencilerin bir düzeyde başarılı sayılabilmesi için gerekli olan başarı notunun %40’ı düzey içi değerlendirmelerden ve %60’ı düzey yükseltme sınavından oluşur. Düzey içi değerlendirme ölçütleri her akademik yılın başında belirlenerek, öğrencilere duyurulur.

(4) Bulunduğu düzeyde başarılı olan öğrenciler bir sonraki düzeye geçme hakkını kazanırlar.

(5) Bulunduğu düzeyde başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları düzeyi tekrar ederler.

Mazeret sınavları

MADDE 13 – (1) Yarıyıl içinde yapılan sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini resmi belgelerle birlikte en geç üç iş günü içinde Üniversitenin Yabancı Diller Birimine yazılı olarak bildirdikleri takdirde, bu öğrenciler, Birim Başkanlığının kararı ile mazeret sınavına alınabilirler. Mazeret sınavının yapılış şekli Birim Başkanı tarafından belirlenir.

(2) DÜİYES için mazeret sınavı düzenlenmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma ve izinli sayılma

MADDE 14 – (1) İlgili fakülte yönetim kurulu/yüksekokul yönetim kurulu/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile kayıt dondurma ve izinli sayılma işlemleri, 13/9/2020 tarihli ve 31243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Kaydı dondurulan öğrenciler, bu sürelerin bitiminde ayrıldıkları düzeyden öğrenimlerine devam eder.

Kayıt silme

MADDE 15 – (1) İlgili fakülte yönetim kurulu/yüksekokul yönetim kurulu/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile;

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin,

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretimden çıkarma cezası alan öğrencilerin,

c) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapan öğrencilerin,

Üniversite ile ilişiği kesilir.

Disiplin işlemleri

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Disiplin soruşturmaları öğrencinin bağlı olduğu bölüm/programın soruşturma açmaya yetkili disiplin amiri tarafından başlatılır ve yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 23/6/2013 tarihli ve 28686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.