28 Kasım 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31318

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN NAKİLLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “embriyo” ibaresinden sonra gelmek üzere “, göçer hayvanlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “embriyo” ibaresinden sonra gelmek üzere “, göçer hayvanlar” ibaresi eklenmiş, “hayvan sürülerinin hareketini,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde yer alan “ve sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlar için varış işletmesinde bildirim sürecini de kapsayan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.

“u) Göçer hayvan: Belirli bir otlatma alanına sahip olmayan, yılın her mevsiminde hayvanları ile birlikte başka yerlere geçici olarak konaklayarak hayvancılık yapan kişilere ait deve,  sığır, manda, koyun ve keçiler ile tek tırnaklı hayvanları,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrasının başına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin on birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yaya” ibaresi “göçer” olarak değiştirilmiş, ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Çıkma tavukların ihracat amacı dışında ya da kesimhane veya rendering dışındaki yerlere nakillerine izin verilmez.”

“(5) Hayvan sahibi, işletmesine ve işletmesinden yapılan kanatlı hayvan hareketlerini, yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgilerini otuz gün içinde işletmesinin bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne bildirir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yarış atlarının nakillerinde pedigri/pasaportun bulundurulması zorunludur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölüm başlığının adı “Hayvanların Yüklenmesi, Boşaltılması ve Taşınması” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Parçalama tesislerinden parçalama yapılarak ambalajlanan” ibaresi “26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği kapsamında ambalajlanan ve etiketlenen ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği gereği tanımlama işareti taşıyan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Deri, bağırsak, kan, tırnak ve kemik nakilleri

MADDE 22 – (1) Deri, bağırsak, kan, tırnak ve kemiklerin il içi nakillerinde bu ürünlerin elde edildiği hayvanın kesildiği kesimhanenin resmî veteriner hekimi tarafından düzenlenmiş ve örneği Bakanlıkça belirlenen kesim raporu bulundurulur. Kesimhanelerden iller arasında yapılacak deri, bağırsak, kan, tırnak ve kemik nakillerinde kesim raporu düzenlenmez, bu sevklerde kesimhanenin resmî veteriner hekimi tarafından düzenlenen veteriner sağlık raporunun bulundurulması zorunludur.

(2) Kişisel tüketim amaçlı kesim ve kurban bayramında kesilen hayvanlardan elde edilen derilerin il içi nakli, nakil beyannamesi ile yapılır. İller arasında yapılacak nakillerde, nakil beyannamesi veteriner sağlık raporuna çevrilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “(f)” ibaresi “(e)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

17/12/2011

28145

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/5/2013

28647

2-

23/2/2018

30341

3-

18/2/2020

31043