28 Kasım 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31318

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Hayvan pasaportu: Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça belirlenen hayvana ait bilgileri içeren İl/İlçe Müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından imzalı olarak veya elektronik ortamda düzenlenen belgeyi,”

“m) Hayvan sağlık zabıtası komisyonu: 20/1/2012 tarihli ve 28179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre kurulmuş komisyonları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3” ibareleri “6” olarak değiştirilmiş, altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu tarafından alınan kararla, ilin coğrafi yapısı, personel ve araç durumu, iklim şartları, doğal afet, idare kaynaklı gecikmeler veya mücbir sebepler nedeniyle bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanmayan sığır cinsi hayvanlar, birinci fıkrada belirtilen tanımlama süresine bakılmaksızın tanımlanır. İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu kararları takvim yılını kapsar. İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu kararı alınması durumunda 43 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin beşinci alt bendinde yer alan annesinin bireysel tanımlama numarası aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sığır cinsi hayvanlarda tanımlama döneminin bir yıla kadar uzatılması için izin verilmesi

MADDE 16 – (1) Doğal afet veya mücbir sebepler nedeniyle bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlanamayan sığır cinsi hayvanlar ile süt üretiminde kullanılmayan emziren ineklerin buzağılarına küpe uygulamasında, 17 nci, 18 inci ve 19 uncu maddelerde belirtilen koşullara uymak şartıyla, 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürenin uzaması için bu işletmelere bir yıla kadar İl Müdürlüğü tarafından izin verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç) Doğal afet veya mücbir sebeplerden dolayı bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tanımlama yapılamayan işletmeler.”

“(2) 16 ncı maddede belirtilen koşulları taşıyan işletmelerdeki hayvanların küpelenmesinde 43 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin beşinci alt bendinde yer alan annesinin bireysel tanımlama numarası aranmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir yıla kadar tanımlanan sığır cinsi hayvanların veri tabanına kaydı”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin başlığı, birinci fıkrasının ilk cümlesi ve birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş aynı fıkranın (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bir yıla kadar sığır cinsi hayvanların tanımlanması koşulları”

“16 ncı madde ile izin verilen işletmelerde, buzağılara tahsis edilen kulak küpeleri en geç bir yıla kadar aşağıdaki durumlarda takılır.”

“a) Altı ay ile bir yıllık yaş arasındaki hayvanlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “; göçerler veya mera hayvancılığı için İl/İlçe Müdürlüğüne bildirimde bulunulması hâlinde doksan gün içinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasına “sığır cinsi hayvanların” ibaresinden sonra gelmek üzere “il dışı” ibaresi eklenmiş, altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Hayvan sahiplerine; işletmesine belgeli olarak geldiği tespit edilen hayvanlarını bildirim süresi içerisinde bildirmemesi veya hayvanların belgesiz olarak geldiği tespit edilirse Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereği idari para cezası uygulanır.”

“(8) İşletme ziyaretleri veya aşılama çalışmaları sırasında; bu maddenin altıncı ve yedinci fıkraları, 8 inci maddede belirtilen hayvan sahibinin sorumluluk ve yükümlülükleri ile 70 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirim süresine bakılmaksızın; ölen veya kesilen hayvanların, ölüm, kesim ve işletmede zorunlu kesim işlemleri veri tabanında kaydedilir. İşletmede fiilen tespit edilemeyen ancak işletmede kayıtlı olan hayvanların nakilleri Bakanlıkça belirlenen işletmeye veri tabanında kaydedilir. İşletmede fiilen bulunan ancak il içinde başka işletmede kayıtlı olan hayvanların nakilleri fiilen bulundukları işletmeye veri tabanında kaydedilir. İşletmede fiilen bulunan ancak il dışında başka bir işletmede kayıtlı olan hayvanların nakilleri, Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü gereği idari para cezası uygulandıktan sonra fiilen bulundukları işletmeye veri tabanında kaydedilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan “yedi” ibaresi “otuz” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İşletme kayıt defteri/formu, Ek-2’de belirtilen şekilde düzenlenir. İşletmeye ait bilgileri içeren işletme kayıt defteri/formu, elle yazılı formda veya bilgisayar ortamında tutulur, en az üç yıl saklanır ve İl/İlçe Müdürlüğü tarafından talep edilmesi hâlinde hayvan sahibi tarafından ibraz edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sığır cinsi hayvanlara ait bilgileri içeren işletme kayıt defteri/formu kaybolmuş, çalınmış veya imha edilmiş ise, hayvan sahipleri bildirim süresi içinde durumu yazılı olarak veya elektronik ortamda ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne bildirir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, işletme kayıt defteri/formu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hayvan sahibi, işletmesine ve işletmesinden yapılan sığır cinsi hayvan hareketlerini, ölümlerini, işletmede zorunlu kesimlerini, yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgilerini otuz gün, doğumlarını 6 ay içinde ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne bildirir. Bildirimler elektronik ortamda da yapılabilir.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/12/2011

28130

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/12/2013

28862

2-

21/6/2014

29037

3-

4/4/2017

30028

4-

29/6/2018

30463

5-

3/11/2018

30584

6-

8/7/2019

                   30825 (Mükerrer)