27 Kasım 2020 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31317

YÖNETMELİK

Gebze Teknik Üniversitesinden:

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 15/10/2017 tarihli ve 30211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gebze Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Başarı sıralaması ilk %10’luk dilimde yer alan lisans programı dördüncü sınıf öğrencilerine, öğrencilerin talebi ve danışmanların uygun görmesi hâlinde 500 kodlu seçmeli derslerden en fazla iki tanesi verilebilir. 500 kodlu seçmeli dersleri almış ve mezun olmuş lisans programı öğrencileri, Üniversite lisansüstü programlarına başvurup kayıt hakkı kazandıklarında bu dersleri saydırma talebinde bulunamazlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Ders bilgi formunda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen öğrenciye VF, derslere devamı yetersiz olan öğrencilere NA notu verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Derse devam zorunluluğu bulunan öğrenciler, bu zorunluluklarını yerine getirmezlerse NA notu ile değerlendirilir. Ayrıca devam şartını yerine getirmiş ancak ders bilgi formunda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen öğrencilere VF notu verilir. Bu durumda olan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (e) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) NA (Devamsız-başarısız): Derslere devamı yetersiz olan öğrenciler için verilir.”

 “e) VF (Yetersiz-başarısız): Devam şartını yerine getirmiş ancak ders bilgi formunda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen öğrencilere verilir.”

 “g) Başarı notları, 4’lük sistemde karşılıkları ve açıklamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Harf Notu

4’lük Sistemdeki Not

Açıklaması

AA

4.00

Pekiyi

BA

3.50

İyi-Pekiyi

BB

3.00

İyi

CB

2.50

Orta-İyi

CC

2.00

Orta

DC

1.50

Orta-Zayıf

DD

1.00

Zayıf

FF

0

Başarısız

VF

0

Yetersiz-Başarısız

NA

0

Devamsız-Başarısız ”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(2) Dönem sonundaki ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,00 olmak koşulu ile o dersten alınan DD ve DC notları da başarılı kabul edilir.

(3) Dönem sonundaki ağırlıklı genel not ortalaması 2,00 ve üstü olsa dahi Senato kararı ile belirlenmiş bazı dersler için DD ve DC notları başarısız olarak kabul edilebilir.

(4) FF, VF, NA ve U başarısızlığı ifade eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir dersten NA ve VF notu alan öğrenciye o dersten bütünleme sınav hakkı verilmez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “,W” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “FF,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “VF,” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Ders ve sınavlar

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin 2 ilâ 9 uncu maddeleri ile bu Yönetmelikte yapılan değişiklikler, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından önce Üniversitede kayıtlı olan ve 43 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine tabi olan öğrenciler hakkında da uygulanır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/10/2017

30211

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/10/2019

30909