24 Kasım 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31314

YÖNETMELİK

Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ JEOPARK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi Jeopark Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Jeopark Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Balıkesir Üniversitesi Jeopark Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Balıkesir ve yakın çevresinde yer alan jeomirasın (Geoheritage) bilimsel araştırmalarını yapmak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında UNESCO sertifikasyon sürecini ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde planlamak, koordine etmek ve yürütmek.

b) Türkiye’nin UNESCO tescilli jeopark sahalarının niceliğini ve niteliğini artırmaya yönelik her türlü bilimsel ve akademik faaliyetlere katılmak; bu konularda iş birliği ve danışmanlık yapmak.

c) Türkiye’nin zengin jeomirasını ve jeoparklarını yurt içinde ve dışında tanıtmak, yurt dışındaki jeoparklar ile iş birliği yapmak, ortak proje geliştirmek, değişim programları organize etmek.

ç) Yerel, ulusal ve uluslararası ölçekteki araştırma geliştirme (Ar-Ge) kurumlarıyla jeoparklar ve jeomiras alanında işbirliği yapmak, ortak proje ve faaliyetler gerçekleştirmek.

d) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, jeopark alanında Türkiye’nin ihtiyacı olan insan gücünü temin etmek üzere ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yurt içi ve yurt dışı lisansüstü eğitim programlarını desteklemek, sertifikalı jeopark uzmanlığı ve rehberliği eğitimleri düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Balıkesir’de kurulacak yeni jeoparkın kuruluş çalışmalarının yürütülmesi, denetlenmesi ve sertifikasyonu süreçlerinin organize edilmesine katkıda bulunmak.

b) Balıkesir ve yakın çevresinde yer alan jeopark potansiyelini ortaya koymak ve stratejik plan yapmak üzere sahadaki jeositlerin ve jeomiras öğelerinin envanterini çıkarmak, dokümantasyonunu yapmak, veritabanına aktarmak, güncellemek, yayınlamak.

c) Balıkesir jeopark yönetimiyle iş birliği içerisinde jeopark tesisleşmesinde öncelikli alanların projelendirilmesi hususunda gerekli koordinasyonu sağlamak, danışmanlık yapmak.

ç) Jeopark sahasında araştırma ve incelemede bulunacak yerli ve yabancı araştırmacılara Merkezin imkânları çerçevesinde teknik, bilimsel ve lojistik destek sağlamak.

d) Balıkesir jeopark yönetimiyle iş birliği içerisinde jeopark kurma çalışmalarına yönelik bir strateji belgesi ve ardından bir stratejik plan hazırlamak.

e) Jeopark kurulmasına yönelik hazırlanan ve onaylanan stratejik planın uygulanmasını gözlemlemek, sonuçları değerlendirmek ve gereken plan değişikliklerini önermek.

f) Hazırlanan stratejik plan çerçevesinde, Balıkesir’in uluslararası bir jeoturizm merkezi haline gelmesi için çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara destek olmak.

g) Jeopark sahasına kurulacak doğa tarihi müzesi ve ziyaretçi merkezi planlama ve donatma süreçlerine akademik katkı sağlamak.

ğ) Balıkesir’e Jeopark kuruluş çalışmalarına yönelik yurt içi ve yurt dışındaki resmî, özel kurum, kuruluş ve kişilerle koordinasyon ve iş birliğini gerçekleştirmek.

h) Balıkesir ili ve yakın çevresinde yer alan jeosit ve jeomiras sahalarını düzenli olarak takip etmek ve raporlar yayımlamak.

ı) Balıkesir ili ve yakın çevresinin sahip olduğu doğal mirasın ve jeomirasın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını sağlamak.

i) Balıkesir ili ve yakın çevresinde var olan doğal ve jeomirasın korunmasına yönelik gerekli önlemleri almak üzere teklifler hazırlamak ve yerel otoritelere sunmak.

j) Jeomirasla ilintili yerel motifler ve kültürel öğeleri araştırmak ve bu değerleri topluma kazandırmak için çalışmalar yapmak.

k) Balıkesir ili ve yakın çevresindeki doğal ve jeomirasın, jeoturizm yoluyla sürdürülebilir yerel kalkınma aracı olarak kullanılmasına yönelik, projeler geliştirmek ve faaliyetler yapmak.

l) Balıkesir ili ve yakın çevresindeki doğal ve jeomirasın toplumda doğa ve çevre konularında farkındalık oluşturmak maksatlı kullanıma yönelik planlama ve uygulamaları yapmak.

m) Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği içerişinde jeopark sahasında jeoeğitim ve doğa eğitimi faaliyetleri planlamak, organize etmek ve düzenlemek.

n) Balıkesir’de doğal miras ve jeomirası temel alan, toplumu doğayla bütünleştirici sportif ve eğitici faaliyetleri teşvik etmek ve organize etmek üzere yerel makamlara teklif sunmak.

o) Jeopark alanında çalışan bilim insanlarının entegrasyonunu sağlamak için akademik faaliyetler organize etmek.

ö) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal jeosit veritabanı çalışması yapmak, yaptırmak veya organize etmek.

p) Toplumu yerbilimleri konusunda temel düzeyde bilinçlendirmeye yönelik eğitim ve tanıtım faaliyetleri düzenlemek veya katılmak.

r) Türkiye’deki ve yurt dışındaki jeoparkları ziyaret etmek suretiyle buradaki gelişmeleri takip etmek, yenilik transferini sağlamak.

s) Ulusal, uluslararası düzeyde kurulmuş jeoparkla ilgili yurt içi ve yurt dışında kitap, tez, makale ve benzeri şekilde yapılan çalışmaları toplayarak jeopark arşiv-kütüphane altyapısı oluşturmak.

ş) Milli jeomirasımızın etkin biçimde korunması, amacına uygun biçimde sürdürülebilir kullanımına yönelik planlama ve denetleme çalışmalarına destek olmak.

t) Jeopark ve jeomiras kavramının ulusal ve yerel ölçekte tanıtılmasına yönelik televizyon, radyo ve online mecrada belgesel, söyleşi, program, sunum ve benzeri etkinlikler yapmak.

u) Yurt dışında jeoparklar konusunda yapılan çalışma ve toplantılara katılarak Balıkesir’i ve Türkiye’yi temsil etmek.

ü) Türkiye’nin jeomirası ve jeoparklarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak maksatlı basılı ve elektronik yayınlar, programlar yapmak, yaptırmak, faaliyetler organize etmek.

v) Yurt dışında kurulmuş jeoparklar, müzeler, merkezler, üniversiteler ve enstitülerle koordinasyonu sağlamak, iş birliği yapmak, bilimsel toplantılar, kongre ve seminerler, sempozyumlar düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

y) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında başta Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi olmak üzere ulusal düzeydeki teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan kuruluşlarla jeopark konusunda Ar-Ge alanında iş birliği yapmak, ortak projeler geliştirmek.

z) Jeoparkta kullanılmak üzere jeo-eğitim materyal ve yöntemlerin geliştirilmesi, pilot sahalara uygulanması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

aa) Jeomiras ve doğal mirasın sürdürülebilir kullanımına dayalı yeni bir turizm tipi ve yerel kalkınma aracı olan jeoturizm konusunda araştırma ve pilot uygulamalar yapmak.

bb) Üniversite bünyesinde bulunan ilgili bölümlerde lisans ve lisansüstü düzeyde doğal miras ve jeomiras ile ilgili araştırmaları teşvik etmek.

cc) Jeopark alanında yerli ve yabancı öğrencilere yönelik yüksek lisans ve doktora programlarına katkıda bulunmak.

çç) Jeoparklarda müze ve saha rehberi olarak istihdam edilecek kişilere uzmanlık kazandırmaya yönelik sertifikalı eğitim ve öğretim programları düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı usulle yeniden görevlendirme yapar. Süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcıları, Müdürün görevlerini yerine getirmesine yardımcı olur. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine görevlendirdiği müdür yardımcısını vekil olarak bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu Kurulda alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkez personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

ç) Yönetim Kurulunda görev alacak öğretim elemanlarını Rektöre önermek.

d) Merkezde oluşturulacak komisyon ve çalışma gruplarına başkanlık etmek, idaresini sağlamak.

e) Merkezin ihtiyaçlarını ve bütçesini gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulunun kararından sonra Rektör onayına sunmak.

f) Her faaliyet yılı sonunda ve istendiğinde Merkez ile ilgili olarak Rektöre bilgi sunmak.

g) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan faaliyetler hakkında Rektöre bilgi vermek.

ğ) Merkez Danışma Kurulunu yılda en az bir kez toplantıya davet etmek.

h) Merkez faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre denetimini yapmak.

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektörlükçe veya ilgili makamlarca verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kuruluna katılabilirler. Yönetim Kurulu üyeliği sona erenler tekrar seçilebilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını, bilimsel faaliyetleri ve yayınları yürütmek ve idare etmek.

b) Merkezin bütçe ve malî hesaplarını kabul etmek.

c) Merkezle ilgili konuları karara bağlamak.

ç) Merkezin amacına uygun olarak çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda Rektörlükçe veya ilgili makamlarca verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin öğretim elemanları arasından ve/veya istekleri halinde Üniversite dışından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az on, en çok onbeş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunur, tavsiye niteliğinde kararlar alarak Müdüre yazılı olarak bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve komisyonlar

MADDE 12 – (1) Çalışma grupları ve komisyonlar; araştırma, eğitim ve diğer faaliyetlerin daha hızlı ve verimli yürütülmesi ve düzenlenmesi için Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari ve hizmetli personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.