23 Kasım 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31313

YÖNETMELİK

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KADIN VE AİLE

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KSBÜKAM): Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

d) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kadının eğitim, ekonomik, sosyal, hukuk ve sağlık alanlarında yaşadığı sorunların tespiti ve çözümü, ailenin toplum yapısındaki rolü, sosyokültürel ve ekonomik açıdan ülke kalkınmasındaki önemi, aile eğitimi ve kadının aile içindeki yeri konularında Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının iş birliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili araştırma yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak.

b) Kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliştirmek ve farkındalık oluşturmak, yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için sosyal, ekonomik ve siyasal alanda stratejiler geliştirmek ve uygulamak; bu konular ile ilgili çalışmalar yapan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemek.

ç) Üniversitenin ilgili birim ve bölümlerinin iş birliği ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ya da özel kuruluşlarla birlikte projeleri desteklemek ve yürütmek, kadın ve aile konusunda toplumla Üniversite arasındaki iletişimi sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadınla ilgili eğitim, hukuk, sosyoloji, ekonomi, kültür, sağlık ve benzeri gibi çeşitli alanlarda temel ve uygulamalı, adalet temelli çalışmaları ve araştırmaları yapmak veya yaptırmak, Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak ve uygulamak.

b) Kadın hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, yurt içinde ve yurt dışında kadın ve aile çalışmalarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme yapmak, projeler hazırlamak, ilgili mevzuat çerçevesinde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek, bu çalışmaların sonuçlarını bilimsel yayımlarla, akademik çevrelerle ve kamuoyu ile paylaşmak.

c) Üniversitenin farklı birimlerinde kadın ile ilgili konularda yapılan bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın hakları ve sorunları ile aile konularında; sağlık, ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki, siyasi tüm yönleriyle ele alan ders, seminer ve tezler verilmesini sağlamak ve bu konularda faaliyet gösteren diğer üniversitelerle iş birliği yaparak etkinliklere öğretim elemanları ile öğrencilerin katılımını sağlamak ve gönüllü gruplar oluşturmak.

ç) Lisans ve lisansüstü öğrencileriyle birlikte kadın çalışmaları konusunda sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek.

d) Yurt içinde kadın ve aile konusunu ele alarak çalışmalar yapan çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

e) İlgili mevzuat çerçevesinde yurt dışındaki benzer merkezlerle iş birliği yapmak, uluslararası toplantılar düzenlemek.

f) Kadın ve aile ile ilgili konularda bilgi ve birikimi arttırmak amacıyla eğitim görmek, araştırma ve inceleme yapmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yurt dışına eleman göndermek veya yurt dışından eleman gelmesini sağlamak.

g) Toplumun kadın ve aile konularında bilgilenmesini sağlamak ve kadın sorunlarını duyurmak amacıyla eğitim programları hazırlamak, seminer ve konferanslar düzenlemek, beceri kursları açmak.

ğ) Kadın sorunları ile ilgili eğitici film, poster ile basılı eserlerden ve kadın ve aile ile ilgili araştırmaları da içine alan yayımlanmış eserlerden oluşan bir arşiv ve kitaplık oluşturmak.

h) Radyo ve televizyon programları hazırlamak, hazırlatmak, görüntülü ve sesli, kadın ve aile konulu çalışmalar yapmak, kitap, makale, bülten, broşür ve benzeri yayımlar hazırlamak.

ı) Kadın sağlığı, aile planlaması ve kadın hakları ile ilgili konularda kamu ve özel sektöre ait iş yerlerinde çalışan kadınlara konferanslar düzenleyerek onları bilgilendirmek.

i) İlgili mevzuat kapsamında ailelerin eğitim ve gelişimlerine destek olmak üzere, aile danışma ve rehberlik, anne-baba (evlilik), çocuk eğitim ve gelişim evi, genç ergen danışma ile yaşlılık danışma ve moral eğitim birimlerini kurmak.

j) Kadın sorunları ve aile konularında özel veya kamu kurum ve kuruluşları, ulusal ve uluslararası gönüllü kuruluşlar ve örgütlerle iş birliği yapmak.

k) Merkezin amaçları doğrultusunda ilgili mevzuat hükümlerinde verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından ya da Üniversitenin öğretim elemanları arasından kendisine en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Müdür yardımcıları, Müdürün görevlerini yürütmesinde yardımcı olur ve görevde bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Gerektiğinde Müdürün önerisi üzerine müdür yardımcıları Rektörün onayı ile değiştirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Çalışma programlarını yürütmek ve denetlemek.

d) İlgili mevzuat çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.

e) Her öğretim yılı sonunda geçmiş yılın faaliyet raporunu, gelecek yılın bütçe önerisini ve çalışma planını Yönetim Kurulu ile birlikte hazırlamak.

f) Faaliyet raporu, gelecek yıl için bütçe önerisi ve çalışma planını Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektörün görevlendireceği dört üye, Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte en fazla yedi kişiden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süre için bir başka öğretim elemanı görevlendirilebilir. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kere toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Alınacak kararların yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak, değerlendirmek ve Rektöre sunmak.

ç) Merkezin bütçesini yapmak, personel ve diğer ihtiyaçları belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen Üniversite öğretim elemanları ile Üniversite dışından konuyla ilgili çalışmaları ve deneyimi bulunan, kamu ve özel kuruluşlardan istekleri halinde görevlendirilen üyelerden oluşur. Danışma Kurulunun üye sayısı en fazla dokuz kişidir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yılda en az bir kez olmak üzere Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını, faaliyet raporunu değerlendirmek, eğitim ve araştırma faaliyetleri ile ilgili önerilerde ve görüşlerde bulunmak.

b) Kadın ve aile çalışmalarında kaynak ve bilimsel destek sunmak.

c) Kadın ve aile çalışmalarında faaliyet ve projeler geliştirmek, Merkezin yürüttüğü faaliyetlere katkı sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kişilerden çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Görevi tamamlanan çalışma grubu, görevinin tamamlanmasından sonra ilgili raporu Müdüre sunar.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.