22 Kasım 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31312

YÖNETMELİK

İstanbul Okan Üniversitesinden:

OKAN ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ VE AKILLI OTOMOTİV

SİSTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/10/2009 tarihli ve 27380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okan Üniversitesi Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ VE AKILLI OTOMOTİV SİSTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Okan Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin” ibaresi “İstanbul Okan Üniversitesi Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “Okan Üniversitesi Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin” ibaresi “İstanbul Okan Üniversitesi Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (UTAS): İstanbul Okan Üniversitesi Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu (MYK): Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: İstanbul Okan Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesini,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; günümüzün ve geleceğin ulaştırma teknolojileri ile politikaları üzerine öngörü çalışmaları yapmak, ulaştırma sistemlerinin çevresel etkiler de göz önüne alınarak planlaması, temiz enerji kullanan araçlar, akıllı taşıtlar, akıllı ulaştırma sistemleri,  insansız araçlar, robotlar ve robot grupları ile bunların modellenmesi, simülasyonu, tasarımı ve gerçekleşmesi için araştırma geliştirme çalışmaları yapmak, Türk ulaştırma sektörünün otomotiv sanayinin, yan sanayinin ve kamunun ihtiyacı olan akademik ve teknolojik bilgiyi üretmek ve bu amaçlar doğrultusunda, bilimsel ve eğitim amaçlı çalışma ve iş birlikleri planlamak, yürütücülüğünü üstlenmek, kamu ve özel sektör kuruluşlarına danışmanlık desteği vermek ve bu konuda eksikliği hissedilen teknik elemanların yetiştirilmesini sağlamaktır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Günümüz ulaşım teknolojilerinin uygulanmasında, yürütülmesinde ve denetiminde ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kurum/kuruluşlara danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek.

b) Merkezin ilgi alanına giren akıllı kara, deniz ve hava taşıtları, akıllı ulaştırma sistemleri, bağlantılı ve otonom araçlar, robotlar, robot grupları, ileri otomotiv teknolojileri, elektrikli taşıt teknolojileri, yakıt pili, güneş gözesi ve benzeri temiz ve yenilenebilir enerji kullanan taşıt teknolojileri, karmaşık simülasyon, sanal ortamların ve yazılımların geliştirilmesi veya uygulanması alanlarında araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları yapmak veya bu çalışmalara katılmak.

c) Merkezin ilgi alanına giren konularda geleceğin teknolojilerini tespit etmeye yönelik akademik ve teknolojik faaliyetleri izlemek, yönelimleri inceleyip öngörü çalışmaları yapmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda iş birliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak.

d) Hızla değişmekte ve yenilenmekte olan ulaştırma teknolojileri ve akıllı sistemlerle ilgili olarak mesleki eğitim programları düzenlemek, bu bağlamda otomotiv sanayi ve tedarik sanayii ile kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarının yeni bilgilerle donatılmalarını sağlamak.

e) Yapılacak çevresel etki değerlendirmeleri ile ulaşım yatırımlarının inşaat ve işletme aşamasındaki çevresel etkilerini belirlemek, ekolojik ve sürdürülebilir kentler ve ulaştırma sistemleri için proje etütleri yapmak, gerektiğinde yapılan bu planlama çalışmalarının kontrolörlüğünü ve danışmanlığını yapmak.

f) Merkezin ilgi alanına giren konularda araştırma yapmaya müsait bir kütüphane, elektronik bilgi bankası ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası iletişim ağlarına katılmak veya ihtiyaç olduğunda yeni bir ağ oluşturmak, Merkeze ait, süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak.

g) Merkezin ilgi alanına giren konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik etmek ve Üniversitenin Lisansüstü Eğitim Dekanlığı ile iş birliği yapmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Merkez Müdürü; Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları, öğretim üyeleri ve/veya idari personel arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu (MYK); Merkez Müdürü dâhil yedi kişiden oluşur. Merkez Müdürü dışındaki üyeler, Üniversitede tam gün çalışan öğretim elemanları, öğretim üyeleri ve/veya idari personel arasından üç yıl için Senato tarafından görevlendirilir. Süreleri dolan MYK üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen MYK üyelerinin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile en az yılda iki kez Müdür başkanlığında toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Müdürü tarafından Üniversitenin içinden veya istekleri halinde Üniversite dışından önerilen kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilen en çok on kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleriyle ilgili stratejik planların hazırlanmasında ve uygulanmasında Merkez Müdürü ve Merkez Yönetim Kuruluna katkılarda bulunur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi ve görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ve görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile aynıdır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/10/2009

27380