22 Kasım 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31312

YÖNETMELİK

İstanbul Gelişim Üniversitesinden:

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve bu organların görevleri ile mali konulara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve bu organların görevleri ile mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 135 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

b) Başkan vekili: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan vekillerini,

c) Dekan: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,

ç) Fakülte/enstitü/yüksekokul kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurullarını,

d) Fakülte/enstitü/yüksekokul sekreteri: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokulların sekreterlerini,

e) Fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü ve yüksekokulların yönetim kurullarını,

f) Genel Sekreter: İstanbul Gelişim Üniversitesi Genel Sekreterini,

g) Müdür: İstanbul Gelişim Üniversitesine bağlı enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ile uygulama ve araştırma merkezi müdürlerini,

ğ) Mütevelli Heyet: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,

j) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

k) Vakıf/Kurucu Vakıf: Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfını,

l) Vakıf Yönetim Kurulu: Gelişim Eğitim Kültür Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı Yönetim Kurulunu,

m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet ve Görevleri

Mütevelli Heyet

MADDE 5 – (1) Mütevelli Heyet, en yüksek karar organıdır ve Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

(2) Mütevelli Heyet; Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi yükseköğrenim görmüş adaylar arasından, dört yıl süre ile Vakıf Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Seçilen üyeler Başkan tarafından YÖK’e bildirilir.

(3) Vakıf Yönetim Kurulu ile Mütevelli Heyet üyeleri ve bunların birinci derece kan ve sıhri hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı Mütevelli Heyetin yedi üyeden oluşması halinde ikiyi, yediden fazla üyeden oluşması halinde ise toplam Mütevelli Heyet üye sayısının üçte birini geçemez.

(4) Mütevelli Heyetin üye sayısı, üyelerde aranacak diğer nitelikler, seçime ilişkin usul ve esaslar ile seçilen veya ayrılan Başkan ve üyeler en geç bir ay içinde YÖK’e bildirilir.

(5) Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları, üniversitelerinden gerekli izinin alınmış olması kaydı ile Mütevelli Heyette görev alabilir.

(6) Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesidir. Ancak kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz. Rektör, Başkan veya Başkan vekili olarak seçilemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.

(7) Mütevelli Heyet üye sayısı Kurucu Vakıf tarafından belirlenir. Mütevelli Heyet üyeleri Kurucu Vakıf tarafından süresi bitmeden görevden alınabilir.

(8) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine toplantıya katılma, yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda onikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Başkan ve üyelere bunun dışında herhangi bir suretle başkaca bir ödeme yapılmaz.

(9) Mütevelli Heyet kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve iki başkan vekili seçebilir. Süreleri biten Başkan ve Başkan vekilleri yeniden seçilebilir. Mütevelli Heyet yılda en az iki defa toplanır. Mütevelli Heyet, ihtiyaç olduğunda Başkanın daveti ile toplanabilir. Mütevelli Heyetin toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Mütevelli Heyet kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul ve ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Toplantıya gerekli görüldüğü hallerde, oy hakları olmadan rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi müdürleri, Genel Sekreter, uzmanlar ve diğer görevliler çağırılabilir.

(10) Mütevelli Heyet kararları usulüne uygun olarak karar defterine yazılarak Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Mütevelli Heyetin görevleri

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Üniversite tüzel kişiliğini temsil etmek.

b) Başkanı seçmek.

c) Üniversite çalışmalarının işleyişini ve yönetimini sağlayan ilke, politika ve plânları belirlemek.

ç) Üniversite ile ilgili düzenleyici işlemleri kabul etmek ve uygulanmasını sağlamak.

d) Cumhurbaşkanı tarafından atanmak üzere Rektör önerisinde bulunmak.

e) Üniversitenin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek, bağışları kabul veya ret etmek ve yeni kaynak oluşturulmasını sağlamak.

f) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak.

g) Öğrencilerden alınacak ücretlerin miktarını, ödeme şekil ve zamanını belirlemek.

ğ) Üniversiteye bağlı tüm birim ve merkezler tarafından yürütülecek kurs, seminer, proje, danışmanlık ve benzeri hizmetlere ilişkin ücretlerle bu ücretlerin alınma şekil ve zamanlarını, ilgili birimlerin görüşlerini de alarak belirlemek.

h) Üniversiteye alınması YÖK tarafından önerilen öğrenci sayılarını, yabancı uyruklu öğrenci sayılarını, burslu kontenjanları ve verilecek burs miktarlarını, Üniversitenin ilgili organlarının da görüşlerini alarak belirlemek.

ı) Üniversiteye kaynak sağlayacak yatırımlar yapılmasına, işletmeler kurulmasına ve kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına ilişkin kararlar almak, ilgili kurumlarla ortak projeler yapmak, yeni projeler üretmek veya bu konuda uzman kişi ve kuruluşlara projeler hazırlatmak.

i) Yurt içinde ve yurt dışında üniversite ve diğer kurumlarla yapılacak iş birliği ilkelerini belirlemek, işleyişini sağlamak ve iş birliğine ilişkin YÖK’ün onayına sunulacak anlaşma ve protokolleri onaylamak.

j) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlara ilişkin Senato kararlarını onaylamak.

k) YÖK tarafından yapılacak denetimlere ait raporları değerlendirip gerekli önlemlere ilişkin kararlar almak.

l) Rektörlüğün boşalması halinde, YÖK’ün olumlu görüşü üzerine, en çok altı ay için, uygun görülecek bir rektör yardımcısının Rektör vekili olarak atanması için öneride bulunmak.

m) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Mütevelli Heyet, uygun gördüğü ölçüde, yetkilerinden bir kısmını Üniversite yöneticilerine devredebilir.

Başkan ve başkan vekili

MADDE 7 – (1) Başkan; Mütevelli Heyet adına Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve Mütevelli Heyetin bütün yetkilerini kullanır. Mütevelli Heyet üyeleri, kendi içinden en fazla dört yıl için bir Başkan seçer. Süresi dolan Başkan yeniden seçilebilir. Başkan; Üniversitenin harcama yetkilisi (ita amiri) olup, bu yetkisini uygun görülen ölçüde gerektiğinde vekillerine, Rektöre, rektör yardımcılarına, dekanlara, enstitü ve yüksekokul müdürlerine, Genel Sekretere devredebilir. Başkan, Üniversite organlarının çalışmalarını ve performanslarını izleyip gerekli gördüğü konularda izlenimlerini ve yapılan çalışmaların sonuçlarını Mütevelli Heyete belirli dönemlerde bildirir.

(2) Başkan görev başında olmadığı sürelerde Başkan vekillerinden birisini yerine vekâlet etmek üzere görevlendirir.

Başkanın görevleri

MADDE 8 – (1) Başkanın görevleri şunlardır:

a) Mütevelli Heyet adına Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil etmek.

b) Mütevelli Heyeti temsil etmek.

c) Üniversitenin harcama yetkilisi (ita amiri) görevini yapmak.

ç) Mütevelli Heyet toplantılarının gündeminin hazırlanmasını sağlamak ve bu toplantılara başkanlık etmek.

d) Gündeme ilişkin konularda Mütevelli Heyet üyelerine uygun gördüğü görevleri vermek.

e) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanlarıyla diğer personelin atamalarını, terfilerini ve görevden alınmalarını Mütevelli Heyet adına onaylamak.

f) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Başkan vekilinin görevleri

MADDE 9 – (1) Başkan vekili, ilgili mevzuat hükümleriyle verilen görevler ile Başkan tarafından verilen görevleri yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik ve İdari Organlar, Yöneticiler ve Görevleri

Rektör

MADDE 10 – (1) Rektör, ilgili mevzuat hükümlerine göre Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Rektör, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Rektörün yaş haddi 67 (altmışyedi) yaştır. Ancak Rektör yaş haddi dolmadan atanmış ise görev süresi bitinceye kadar yaş haddi aranmaz. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi kendi rektörlük görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla rektör yardımcısı olarak seçer. Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Rektör, görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında YÖK’e bilgi verir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Rektör atanır.

Rektörün görevleri

MADDE 11 – (1) Üniversitenin ve bağlı birimlerinin bilimsel ve idari gözetim ve denetimlerinin yapılmasından ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasından, takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından birinci derecede yetkili ve sorumlu olan Rektörün görevleri şunlardır:

a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Üniversitede eğitim-öğretimin kalite ve standartlarının belirlenmesi ve uygulanması konusunda gerekli önlemleri almak, her öğretim yılı sonunda bölüm başkanlarınca dekanlara ve yüksekokul müdürlerine, onlar tarafından da Rektörlüğe sunulacak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle gelecek yılın çalışma planlarına ilişkin raporları değerlendirip gereğini yapmak, akademisyenler ve diğer personelin sözleşmelerini imzalamak ve feshetmek.

c) YÖK tarafından yapılan denetimlere ait rapor suretleri ve raporda yerine getirilmesi istenen hususları, bunlar için alınan önlemler ile yapılan çalışmaları yerine getirmek ve Mütevelli Heyete bildirmek.

ç) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini denetlemek ve bunlar hakkında Mütevelli Heyete bilgi vermek.

d) Üniversitenin akademik ve idari personel ihtiyaçlarıyla yatırım ihtiyaç ve programlarını, ilgili birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlayıp Mütevelli Heyete sunmak.

e) Gerekli görülen hallerde öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek.

f) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim yapmak.

g) Mütevelli Heyet toplantılarına katılmak.

ğ) İlgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Rektör yardımcıları ve görevleri

MADDE 12 – (1) Rektör, kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer.

(2) Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görev süresi sona erer. Rektör gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir.

Senato ve görevleri

MADDE 13 – (1) Senato; Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve her fakülteden kendi kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesinden oluşur. Senato; her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Senatonun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

(2) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında Senato toplantılarına Öğrenci Konseyi Başkanı da davet edilebilir.

(3) Senato, Üniversitenin akademik organı olup görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.

b) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek.

c) Rektörün onayından sonra Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan Üniversite veya Üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.

ç) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

d) Fakülte kurullarının bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar hakkındaki önerilerini karara bağlayarak Mütevelli Heyet onayına sunmak.

e) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

f) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.

g) İlgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer görevleri yapmak.

Üniversite Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 14 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, dekanlar ile Üniversiteye bağlı öğretim birimlerini ve alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.

(2) Rektör, gerektiğinde Üniversite Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmadan Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(3) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında Öğrenci Konseyi Başkanı da Üniversite Yönetim Kurulu toplantısına davet edilebilir.

(4) Üniversite Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Genel Sekreter yapar.

(5) Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

 a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek.

b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını kendi önerileri ile birlikte Mütevelli Heyetine sunmak.

c) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak.

ç) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer görevleri yapmak.

İdari birimler, genel sekreter ve görevleri

MADDE 15 – (1) Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları, Rektör tarafından atanır ve aynı usulle görevden alınır.

(2) Genel Sekreter, idari teşkilatın başıdır ve bu teşkilâtın çalışmasından Rektöre ve Mütevelli Heyete karşı sorumludur. Genel Sekreter, idari teşkilatın başı olarak yapacağı görevlerin yanında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) İdari teşkilatta bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.

b) Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunda, oy hakkı olmadan raportörlük yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılmasını, korunmasını ve bağlı birimlere iletilmesini sağlamak.

c) İdari teşkilatta görevlendirilecek personel hakkında Rektöre ve Mütevelli Heyete öneride bulunmak.

ç) Rektörün yazışmalarını yürütmek.

d) Üniversitenin basın ve halkla ilişkilerini sağlamak.

e) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini yürütmek.

f) Rektör tarafından verilecek benzeri görevler ile Mütevelli Heyet tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 (3) Üniversite idari teşkilatı Genel Sekreterliğe bağlı aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

b) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.

c) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı.

ç) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.

d) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı.

e) Personel Daire Başkanlığı.

f) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı.

g) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı.

ğ) Hukuk Müşavirliği.

Dekan ve görevleri

MADDE 16 – (1) Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, Rektörün önereceği, Üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından YÖK tarafından üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

(2) Dekan aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ç) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

d) İlgili mevzuat hükümleriyle kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Enstitü/yüksekokul müdürü ve görevleri

MADDE 17 – (1) Enstitü/yüksekokul müdürü Rektör tarafından atanır. Enstitü/yüksekokul müdürünün görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren müdür yeniden atanabilir. Enstitü/yüksekokul müdürünün, enstitüde/yüksekokulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Enstitü/yüksekokul müdürüne vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir.

(2) Enstitü/yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yapar.

Fakülte/enstitü/yüksekokul kurulu ve görevleri

MADDE 18 – (1) Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Enstitü kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

(3) Yüksekokul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

(4) Fakülte/enstitü/yüksekokul kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. Dekan/müdür, gerekli gördüğü hallerde fakülte/enstitü/yüksekokul kurulunu toplantıya çağırır.

(5) Fakülte/enstitü/yüksekokul kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Fakültenin/enstitünün/yüksekokulun eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak.

b) Fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kuruluna üye seçmek.

c) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 19 – (1) Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte yönetim kurulu, dekanın çağırısı üzerine toplanır ve gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

(3) Enstitü/yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü/yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(4) Fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yapar:

a) Fakülte/enstitü/yüksekokul kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana/müdüre yardım etmek.

b) Fakültenin/enstitünün/yüksekokulun eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak.

c) Fakültenin/enstitünün/yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.

ç) Dekanın/müdürün fakülte/enstitü/yüksekokul yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.

d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek.

e) İlgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer görevleri yapmak.

Öğretim elemanları

MADDE 20 – (1) Öğretim elemanları Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanının kararı ile atanır.

(2) Öğretim elemanlarının seçilmesinde ve atanmasında Devlet yükseköğretim kurumlarındaki atama koşullarına ilaveten İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterlerine uygunluk da aranır.

(3) Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler Üniversitede görev alamazlar.

(4) Öğretim elemanlarının akademik unvanlara yükselmeleri hakkında, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yabancı uyruklu öğretim elemanları

MADDE 21 – (1) Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının öğretim görevleri hakkında, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmeliğin aylıklı öğretim elemanlarına ilişkin hükümleri uygulanır.

(2) Yurt dışından konuk olarak gelen öğretim üyeleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde öğretim ve araştırma yapmak amacıyla belirli sürelerle Üniversitede görevlendirilebilir.

Öğretim elemanı yetiştirme

MADDE 22 – (1) Üniversitede, ilgili mevzuat hükümlerine ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yurt içinde ve yurt dışında öğretim elemanı yetiştirilir.

Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme

MADDE 23 – (1) Öğretim elemanları Rektör tarafından belirlenen esaslara göre yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilebilir.

Üniversite içi bilimsel denetim

MADDE 24 – (1) Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetimleri; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın, seminer ve uygulama faaliyetleri üzerinden yapılır.

(2) Her öğretim yılı sonunda bölüm başkanı, bölümünün bir önceki yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleriyle, gelecek yıldaki çalışma planını belirten raporu, bağlı bulunduğu dekana, enstitü/yüksekokul müdürüne sunar. Dekan, enstitü veya yüksekokul müdürü, kendi kanaatini de ekleyerek bu raporları Rektöre sunar. Rektör, rapor ve görüşleri değerlendirerek gerekli tedbirleri alır ve sonucu YÖK’e bildirir.

(3) Her öğretim elemanı, bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve verdiği dersler ile yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini; yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel kongrelerdeki tebliğlerinin birer örneğini, bağlı bulunduğu birim yöneticisi aracılığıyla Rektöre sunmak zorundadır. Yayımlanmayan eserlerin de birer kopyası verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü, Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretimi ve Sosyal Hizmetler

Yabancı dil hazırlık eğitim-öğretimi

MADDE 25 – (1) Üniversitenin yabancı dil hazırlık eğitim-öğretim faaliyetleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Üniversiteye öğrenci kabulü

MADDE 26 – (1) Üniversiteye öğrenci kabulü ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Öğrenciler için sosyal hizmetler

MADDE 27 – (1) Üniversitede öğrencilere yönelik olarak, 2547 sayılı Kanunun 47 nci maddesi hükümlerine göre sosyal hizmet faaliyetleri sunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Mali kolaylıklar

MADDE 28 – (1) Üniversite, 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade eder.

Üniversitenin gelir kaynakları

MADDE 29 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları 2547 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde yer alan gelir kaynaklarından oluşur.

Tesislerin işletilmesi

MADDE 30 – (1) Üniversite bünyesinde restoran, kafeterya, kantin olarak hizmet verebilecek yerler ile diğer tesislerin işletilmesine ilişkin esaslar; Mütevelli Heyetin onayı ile belirlenir ve uygulamaya konulur.

Alım, satım, yapım ve kiralama işleri

MADDE 31 – (1) Üniversitenin alım, satım, yapım, onarım ve kiralama işleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Harcama yetkilisi ve mali denetim

MADDE 32 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi (ita amiri) Başkandır. Başkan bu yetkisinin bir kısmını Mütevelli Heyet kararı ile Rektöre devredebilir.

(2) Üniversitenin mali denetimi Mütevelli Heyet ve YÖK tarafından yapılır.

Üniversiteye ait mallar

MADDE 33 – (1) Üniversiteye ait gayrimenkuller ve ayni haklar Üniversite adına tapuya tescil edilir. Her türlü araç, gereç ve demirbaşlar da ayniyat kayıt defterine kaydedilip kayıtlar usulüne uygun şekilde muhafaza edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Araştırma ve geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 34 – (1) Üniversite öğretim elemanlarının ve yöneticilerinin girişimleriyle elde edilecek araştırma ve geliştirme projeleri ile danışmanlık hizmetleri hakkında 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Özlük hakları

MADDE 35 – (1) Üniversitede görev alacak akademik ve idari personelin çalışma esasları hakkında 2547 sayılı Kanunun Devlet üniversiteleri için öngörülen hükümleri; aylık ve diğer özlük hakları hakkında ise 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

(2) Üniversite personelinin izin işleri hakkında, 4857 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 7/10/1983 tarihli ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, 18/2/1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 37 – (1) 10/8/2011 tarihli ve 28021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gelişim Üniversitesi Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.