21 Kasım 2020 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31311

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SU ALTINDA KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI BULUNAN

BÖLGELERDE TURİZM VE SPORTİF AMAÇLI DALIŞ ALANLARININ

BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlığı Bulunan Bölgelerde Turizm ve Sportif Amaçlı Dalış Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yedi” ibaresi “dokuz” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından görevlendirilecek bir üye.

ğ) Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek bir üye.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/3/2020

31074